KLUB TAJSKEGA BOKSA YAKSHA COMBAT TEAM VOGRSKO

Vogrsko 7, 5293 Volčja Draga

Telefon: 031 344 818

Email: yakshact@gmail.com