5. seja občinskega sveta

datum: 24.03.2015

kategorija: Gradiva sej občinskega sveta

Vabilo
Zapisnik 3. rene seje z dne 16.12.2014
Zapisnik 4. rene seje z dne 17.2.2015
2. točka DR - Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov
4. točka DR - Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko
 4.1 točka DR - Letno poročilo LEK 2014
5. točka DR - Sklep o načinu dostave gradiva članom občinskega sveta
6. točka DR - Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor programov športa
7. točka DR - Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko
8. točka DR - Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko - skrajšani postopek
9. točka DR - Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2015 - dopolnjen predlog
 9.1 točka DR - Obrazložitev proračuna za leto 2015
 9.2 točka DR - Splošni del proračuna za leto 2015
 9.3 točka DR - Posebni del - PRIHODKI 2015
 9.4 točka DR - Posebni del - ODHODKI 2015
 9.5 točka DR - NRP 2015 - 2018
 9.6 točka DR - Načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2015
 9.7 točka DR - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2015
 9.8 točka DR -Kadrovski načrt 2015
10. točka DR - Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2015
11. točka DR - Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2015
12. točka DR - Sklep o izločitvi župana