JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

datum: 08.11.2016

kategorija: Razpisi

Javni sklad malega gospodarstva Goriške obvešča, da sta za potrebe mikro, malih in srednjih podjetij v teku razpis:

  1. JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH INVESTICIJSKIH POSOJIL ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

PREDMET JAVNEGA RAZPISA so neposredna dolgoročna investicijska posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je spodbujanje podjetij pri investicijah, ki so potrebne za izvedbo novih projektov, katerih cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest in odpiranje novih zaposlitev, izboljšanje tržnega položaja, prodor na nove trge ter širitev in obnova dejavnosti.

UPRAVIČENI STROŠKI, za katere se dodeljujejo posojila so:

• materialne investicije – stroški za nakup opreme, gradnjo in/ali nakup poslovnega prostora, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč za poslovno dejavnost, nakup zemljišč (največ 10 % vseh upravičenih stroškov);

• nematerialne investicije – stroški za prenos tehnologije, v obliki nakupa patentnih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja;

• stroški za obratna sredstva, v neposredni povezavi z materialno in/ali nematerialno investicijo (največ 15 % vseh upravičenih stroškov).    Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 25 % prijavljene investicije!

VIŠINA POSOJIL, ODPLAČILNA DOBA IN OBRESTNA MERA   Za obstoječa podjetja – podjetja, ki so registrirana več kot 18 mesecev – nudimo posojila z odplačilno dobo 6 let oz. 9 let (z vštetim 1 letom moratorija). Zneski zaprošenih posojil lahko znašajo od 4.000 EUR do 100.000 EUR.   Podjetja s statusom začetnika – podjetja, ki niso registrirano več kot 18 mesecev – lahko zaprosijo za posojila od 4.000 EUR do 20.000 EUR. Odplačilna doba znaša 6 let (z vključenim 1 letom moratorija).    Letna obrestna mera je za obe skupini podjetij 0 %.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV IN ROKI ZA PRIJAVO 

Skupna višina razpisanih sredstev je 750.000 EUR. Roki za prijavo so: 11. 12. 2017, 9. 3. 2018, 11. 5. 2018 in 31. 8. 2018 oz. do porabe sredstev.

Razpisa sta objavljena v Uradnem listu RS številka  62/2017 z dne 3. 11. 2017 in na spletni strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške http://www.jsmg-goriska.com/razpisi.html.