Razpis za delovno mesto - Ravnatelj

datum: 07.09.2018

kategorija: Razpisi

SVET ZAVODA Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Trg 31, RENČE

razpisuje delovno mesto:   RAVNATELJA  

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16-popr; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 12. 2018. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.
Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelj.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVET ZAVODA Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,
Trg 31,
5292 Renče,
z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi  kratek življenjepis.

Nepopolne vloge kandidatov bodo zavržene.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.