KANDIDATURA ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

datum: 13.11.2019

kategorija: Razpisi

KANDIDATURA ZA PREDSTAVNIKA JAVNOSTI V SENATIH ZA REŠEVANJE PRITOŽB ZOPER POLICISTE

 

ROK:  do vključno 27. 11. 2019 do 12. ure

 

Uvodni nagovor in navedba pravne podlage:

Ministrstvo za notranje zadeve poziva občine k podaji predlogov za imenovanje predstavnikov javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23-15 – popr. In 10/17, v nadaljevanju ZNPPol). Občine predlagajo število predstavnikov glede na število prebivalcev občine; občina Renče-Vogrsko lahko predlaga enega predstavnika.

Navedeni zakon v IV. Poglavju ureja postopek reševanja pritožb zoper delo policistov, podrobneje pa ga opredeljuje Pravilnik o reševanju pritožb zoper delo policistov (Uradni list RS, št. 54/13).

 

V pritožbenem postopku se neodvisno, nepristransko in strokovno preveri pritožba, pri čemer se pritožniku in policistu sočasno zagotovijo vse postopkovne pravice. Pritožbe zoper delo policistov se rešujejo na dveh ravneh, in sicer v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote policije, ter pred senatom ministrstva. Pred senatom se obravnava pritožba, če pomiritveni postopek ni bil uspešno končan oz. se pritožnik ni strinjal z ugotovitvami, predstavljenimi na pomiritvenem postopku, ali se pritožnik ni udeležil pomiritvenega postopka, vendar je do razpisanega pomiritvenega postopka sporočil, naj se postopek nadaljuje na senatu. Neposredno se na senatu obravnavajo pritožbe, če so podani posebni pogoji iz četrtega odstavka 148. člena ZNPPoI.

 

Reševanje pritožb na ministrstvu se izvaja v senatih, ki jih sestavljajo trije člani, in sicer pooblaščenec ministra kot vodja senata ter dva predstavnika javnosti kot člana senata.

 

Opis funkcije:

 

Predstavniki javnosti bodo imenovani za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Pred potekom dobe, za katero so bili imenovani, se predstavnika javnosti v skladu s petim odstavkom 145. člena ZNPPol lahko razreši, če sam tako zahteva, če ne izpolnjuje več pogojev iz drugega odstavka 145. člena ZNPPol, če se ne udeležuje obveznih oblik usposabljanja, ali se neupravičeno ne udeleži dveh sej senata v enem letu ali nevestno opravlja delo.

 

Predstavnikom javnosti, ki sodelujejo v senatih, pripada za udeležbo na seji senata sejnina v višini zneska dnevnice, ki veljajo za službena potovanja javnih uslužbencev v državi  v trajanju nad 12 ur, razen za seje senata, ki trajajo manj kot eno uro, ko jim pripada 60% navedenega zneska. Na podlagi zahtevka pripada članom senata povračilo potnih stroškov za prevoz na sejo senata, pri čemer se jim prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja njihovega prebivališča oz. od kraja, od koder se dejansko pripeljejo, in nazaj, in sicer v višini, ki se upošteva kot povračilo za stroške prevoza na delo in z dela za javne uslužbence.

 

 

 

Kandidatura naj vsebuje:

 • ime in priimek, naslov, rojstni datum ter kontaktno številko kandidata,
 • Ime in priimek ter naslov predlagatelja
 • kratko obrazložitev kandidature

 

Kandidaturi je potrebno priložiti:

 • podpisano izjavo kandidata, da s kandidaturo soglaša (Obrazec: IZJAVA KANDIDATA)
 • kratek življenjepis
 • fotokopijo potrdila o izobrazbi
 • in naslednje izjave, ki izkazujejo, da:
 • ni pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke,
 • ni javni uslužbenec policije (policist ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
 • aktivno obvlada slovenski jezik,
 • je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje soobčanov, ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno,
 • je državljan Republike Slovenije.
 •  

Predloge najkasneje do vključno 27. 11. 2019 do 12. ure oddate osebno na sedežu občinske uprave ali po e-pošti na: info@rence-vogrsko.si  s pripisom »Za KMVVI«.

 

V prilogi razpis za kandidaturo in obrazec za prijavo na kandidaturo:

Poziv-kandidatura 2019.docx

 

OBČINA RENČE-VOGRSKO

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA