Poziv lastnikom zemljišč ob vodotokih

datum: 26.02.2021

kategorija: obvestila za javnost

Direkcija RS za vode obvešča lastnike zemljišč ob vodotokih 2. reda (na območju naše občine so to vsi vodotoki razen reke Vipave), da so dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, odstranjevati plavje (odpadlo listje in druge plavajoče predmete), odpadke in druge opuščene in odvržene predmete ter snovi z vodnih in priobalnih zemljišč.

Lastnik zemljišča ob vodotoku mora pri čiščenju upoštevati naslednje pogoje: 

- zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje suhe, propadajoče odvečne in poškodovane zarasti ter plavja (odpadlega listja ter drugih plavajočih predmetov) iz vodnega in priobalnega zemljišča,

- prpoadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti iz območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka (pa 5,0 m od zgornjega roba brežine vodotoka),

- potrebno je odstranjevati odpadke in morebitne druge opuščene in odvržene predmete iz vodnega in priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo: 05 335 73 71),

- golosekov ni dovoljeno izvajati – večjih zdravih dreves se ne sme posekati.

OPOZORILO: Med 1. marcem in 1. avgustom je skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu prepovedano odstranjevati zarasti ob vodnih koritih (odstranjevanje grmičja in drevja).

Z namenom varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda oz. zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč je na vodnem in priobalnem zemljišču prepovedano odlaganje vejevja, lesene mase oz. kakršnokoli deponiranje lesa, postavljanje kakršnihkoli ovir, vzdolžnih in prečnih ograj, deponiranje al sena in drugih pridelkov, gradbenih ostankov in odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

V prilogi original dopis MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, DIREKCIJE RS ZA VODE: 2021_02_DRSV_ciscenje_vodnih_zemljišč.pdf

20210129_115647 20210129_115744 20201229_130058