JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA RAZVOJNE PROJEKTE

datum: 08.11.2017

kategorija: Razpisi

2. JAVNI RAZPIS NEPOSREDNIH DOLGOROČNIH POSOJIL ZA RAZVOJNE PROJEKTE

PREDMET JAVNEGA RAZPISA so neposredna dolgoročna posojila za pospeševanje razvoja v mikro, malih in srednjih podjetjih na območju občin ustanoviteljic Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA je spodbujanje razvojnih projektov, ki bodo podjetjem omogočili ohranjanje obstoječih delovnih mest in nove zaposlitve, ohranjanje in povečanje tržnega deleža ter vstop na nove trge.

UPRAVIČENI STROŠKI, za katere se dodeljujejo posojila so:

• Nakup storitev, povezanih z razvojnim projektom: patentnih pravic; licenc; študij; izobraževanj, ki jih narekujejo potrebe projekta; zunanji razvoj in testiranja.

• Nakup materiala, ki je potreben za izvedbo razvojnega projekta.

• Stroški najema opreme, ki izhajajo iz potreb razvojnega projekta.

• Strošek plač osebja, zaposlenega na projektu (bruto plača in strošek delodajalca).

 Lastna udeležba posojilojemalca mora znašati vsaj 30 % prijavljene investicije!

VIŠINA POSOJIL, ODPLAČILNA DOBA IN OBRESTNA MERA

Zneski zaprošenih posojil lahko znašajo od 4.000 EUR do 50.000 EUR. Odplačilna doba znaša 5 let (z vključenim 1 letom moratorija).  Letna obrestna mera je 0 %.

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV IN ROKI ZA PRIJAVO

Skupna višina razpisanih sredstev je 250.000 EUR.  Roki za prijavo so: 11. 12. 2017, 9. 3. 2018, 11. 5. 2018 in 31. 8. 2018 oz. do porabe sredstev. __________________________________________________________________________________  Razpisa sta objavljena v Uradnem listu RS številka  62/2017 z dne 3. 11. 2017 in na spletni strani Javnega sklada malega gospodarstva Goriške http://www.jsmg-goriska.com/razpisi.html .