predpisi po letu sprejetja

Seznam aktov Občine Renče-Vogrsko

6. 12. 2021
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče - Vogrsko (Uradne objave, št. 16/2021 (str. 1))
Sklep o ugotovitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbenag zemljišča na območju občine Renče-Vogrsko (Uradne objave, št. 16/2021 (str. 1))
Lokalni program za kulturo v občini Renče-Vogrsko za obdobje 2022-2025 (Uradne objave, št. 16/2021 (str. 2))
Sklep o potrditvi predlagane cene javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradne objave, št. 16/2021 (str. 7))

 

28. 9. 2021

Odlok o pokopališkem redu v Občini Renče-Vogrsko.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov.pdf

 

11. 8. 2021

Sklep o ukinitvi Javnega dobrega.pdf (Uradne objave, št. 11/2021, 16/2021 (str. 2))

 

22. 6. 2021

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o določitvi cen storitev GJS oskrbe s pitno vodo.pdf
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2021.pdf
Sklep o manjši notranji površini v Vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2021-2022.pdf
Sklep o sofinanciranju nadstandardnih zaposlitev v POŠ Vogrsko v šolskem letu 2021-2022.pdf
Sklep o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost ravnatelja v letu 2020.pdf
Sklep o soglasju k redni delovni uspešnosti ravnatelja OŠ Renče za leto 2020.pdf
Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov v šolskem letu 2021-2022.pdf
Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških vozovnic v šolskem letu 2021-2022.pdf
Soglasje k sistemizaciji in organizaciji dela v Vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Odlok o spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest.pdf

 

25. 5. 2021

Sklep o dodatnem subvencioniranju plačil staršev za vrtec 2021.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika soustanovitelja v Svet zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica.pdf
Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Renče.pdf
Sklep o podaji soglasja k določanju delovne uspešnosti direktorja GENG.pdf
Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu JSMGG.pdf
Sklep o soglasju k Pogodbi o skupni uporabi ZC CERO Nova Gorica.pdf
Sklep o soglasju k sistemizaciji novega delovnega mesta v vrtcu Renče.pdf
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega.pdf

 

20. 4. 2021

Sklep o občinskem priznanju_Albinca Pisk.pdf
Sklep o občinskem priznanju_Aleš Bucik.pdf
Sklep o občinskem priznanju_Angel Mlečnik.pdf
Sklep o občinskem priznanju_Nejc Kovačič.pdf
Sklep o občinskem priznanju_Rajko Lasič.pdf
Sklep o soglasju k določanju delovne uspešnosti direktorica LUNG.pdf
Sklep o soglasju k določanju delovne uspešnosti direktorice JZ za turizem NG in Vipavska dolina.pdf
Sklep o soglasju k določanju delovne uspešnosti ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica.pdf
Sklep o soglasju k določanju delovne uspešnosti ravnatelja Osnovne šole Kozara.pdf
Sklep o Zaključnem računu proračuna za leto 2020.pdf
Sklep poraba presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 JZ za turizem NG in Vipavska dolina.pdf

 

9. 3. 2021

Sklep o Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče- Vogrsko za leto 2021.pdf
Sklep o imenovanju člana Odbora za družbene dejavnosti.pdf
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega.pdf
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2021.pdf

 

9. 2. 2021

Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda Zdravstveni dom - osnovno varstvo Nova Gorica.pdf
Sklep o imenovanju kandidata za člana Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške) razvojne regije.pdf
Sklep o prenehanju članstva člana Odbora za družbene dejavnosti.pdf
Odlok o koncesiji za izvajanje GJS zbiranja določenih vrst odpadkov.pdf
Odlok o koncesiji za izvajanje GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.pdf

16. 12. 2020

Sklep o določitvi enotne ekonomske cene Pomoč družini na domu.pdf
Sklep o potrditvi letnega poročila LEK.pdf
Odlok o sofinanciranju Letnega programa za šport v Občini Renče-Vogrsko.pdf
Merila in pogoji za izbor in vrednotenje Letnega programa za šport.pdf
Sklep o imenovanju predstavnice ustanovitelja v svet Zavoda Zdravstveni dom_Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.pdf
Sklep o soglasju k imenovanju direktorice JSMGG.pdf
Sklep o vrednosti točke NUSZ.pdf
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko.pdf

 

20. 10. 2020

Odlok o spr. REBALANSU proračuna 2020.pdf

 

22. 9. 2020 

Sklep o sofinanciranju nadstandarda v OŠ Renče.pdf
Sklep_soglasje o porabi presežka prihodkov GENG.pdf

 

 

26. 8. 2020

Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2020.pdf

1. 6. 2020

Sklep o soglasju k Zaključnemu računu proračuna za leto 2019.pdf

 

23. 6. 2020

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev GJS s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.pdf
Sklep o določitvi ekonomske cene storitve Pomoč družini na domu 2020.pdf
Odlok o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Renče-Vogrsko.pdf
Sklep k soglasju k organizaciji števila oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v vrtcu pri OŠ L. B. B. Renče 2020.pdf
Sklep o določitvi cene programov vrtca pri OŠ Renče 2020.pdf
Sklep o sofinanciranju nadstandarda v OŠ Renče - 2020.pdf
Sklep o sofinanciranju nadstandarda v POŠ Vogrsko - 2020.pdf
Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov - 2020.pdf
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic 2020.pdf
Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020_Ines in Jože Ropoša.pdf
Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020_Društvo upokojencev Renče.pdf
Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2020_Vogrinski vrtnarji_Vrtnarstvo Lija in Vrtnarstvo Petrovčič.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika v Svet OI JSKD 2020.pdf

 

9. 6. 2020

Sklep o imenovanju člana Statutarno pravne komisije.pdf
Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu JSMGG.pdf
Sklep o soglasju z imenovanjem Erike Lojk za direktorico Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.pdf

 

25. 2. 2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - skrajšani postopek.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.pdf
Sklep o razrešitvi člana Statutarno pravne komisije.pdf
Sklep o soglasju k Statutu javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.pdf

10. 12. 2019

Sklep o soglasju k sistematizaciji in organizaciji dela v razvojnem oddelku vrtca pri OŠ Kozara.pdf
Sklep o dopolnitvi sklepa o obračunavanju programov vrtca v času daljše otrokove odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov.pdf
Sklep o dopolnitvi sklepa o dodatnem subvencioniranju plačil staršev za programe v vrtcih – znižanje plačilnega razreda zaradi upoštevanja stanovanjskega kredita.pdf
Sklep o soglasju k sistematizaciji delovnega mesta v Vrtcu pri OŠ Renče.pdf
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.pdf
Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko.pdf
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko.pdf

15. 10. 2019

Sklep o soglasju k razporeditvi presežka prihodkov LUNG 2017–2022.pdf

17. 9. 2019

Sklep o Akcijskem načrtu »Občina po meri invalidov v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2019–2023.pdf
Sklep o imenovanju člana Sosveta za večjo varnost občanov.pdf
Sklep o soglasju k porabi presežkov Glasbene šole Nova Gorica.pdf
Sklep o soglasju k porabi presežka Osnovne šole Kozara Nova Gorica.pdf
Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Renče-Vogrsko za obdobje januar–junij 2019.pdf

11. 6. 2019 

Sklep o podaji soglasja k letnemu poročilu ter poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.pdf 
Sklep o porabi presežka Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica.pdf
Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Občini Renče-Vogrsko za leto 2018.pdf
Sklep o soglasju k organizaciji števila oddelkov in sistematizacij delovnih mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o soglasju k organizaciji števila oddelkov in sistematizacij delovnih mest v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2019_2020.pdf
Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov.pdf
Sklep o sofinanciranju stroškov nadstandardnih zaposlitev v Podružnični osnovni šoli Vogrsko.pdf
Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.pdf
Sklep o razrešitvi člana Odbora za gospodarstvo in proračun.pdf
Sklep o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo in proračun.pdf

16. 4. 2019: 

Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2019.pdf 
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2019.pdf 
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2019.pdf 
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma.pdf 
Sklep o mnenju k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica.pdf 
Sklep o soglasju k cenam storitve »Pomoč družini na domu«.pdf 
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.pdf 
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica.pdf 
Sklep o spremembah meril in pogojev Letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko.pdf 
Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2018.pdf 

21. 3. 2019:

Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Občine Renče-Vogrsko kot člana Sveta zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf 
Sklep o izhodiščih za pripravo Akcijskega načrta za izvajanje projekta »Občina po meri invalidov«.pdf 
Sklep o o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko.pdf 
Sklep o podelitvi občinskega priznanja v letu 2019 - Boris Arčon.pdf 
Sklep o podelitvi občinskega priznanja v letu 2019 - Konjeniško društvo Soča.pdf 
Sklep o podelitvi občinskega priznanja v letu 2019 - Valentina Gregorič Saksida.pdf 
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf 
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko v obdobju od 1. 4. do 30. 6. 2019.pdf 
 

29. 1. 2019: 

Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun.pdf 
Sklep o imenovanju Staturatno pravne komisije.pdf 
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti.pdf 
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor.pdf 
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora.pdf 
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Ljudske univerze Nova Gorica.pdf 
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Goriške lekarne Nova Gorica.pdf 
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.pdf 
Sklep o imenovanju člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške.pdf 
Sklep o soglasju k imenovanju mag. Darka Tomsiča za direktorja Zdravstvenega doma Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.pdf 
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.pdf 
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora.pdf
 

14.12.2018:

Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja .pdf
Sklep o potrditvi mandata župana.pdf 
Sklep o potrditvi mandatov.pdf

25.9.2018:

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini R-V za leto 2017.pdf 
Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ.pdf 
Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov občine R-V za obdobje 2018-2021.pdf 
Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom občine R-V za obdobje januar - junij 2018.pdf 
Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanije za lokalne volitve 2018.pdf

19.6.2018:

Sklep o sprejemu letnega poročila in Poslovnega in finančnega načrta JSMGG.pdf 
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene GJS ravnanja z odpadki Komunale NG.pdf 
Sklep o primernosti Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna NG za drugo obravnavo.pdf 
Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje MKČN.pdf 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Renče-Vogrsko.pdf 
Sklep o oblikovanju oddelkov vrtca OŠ Renče 2018-2019.pdf 
Sklep o določitvi cen programov vrtca v OŠ Renče .pdf 
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov OŠ Renče.pdf 
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov v POŠ Vogrsko.pdf 
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Glasbena šola NG.pdf 
Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov.pdf 
Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških vozovnic.pdf 
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvajanju participativnega proračuna za leto 2018.pdf 
Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2017.pdf

11.6.2018: 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - Javni zavod za turizem Nova Goirca in Vipavska dolina.pdf

12.4.2018: 

Sklep o podelitvi občinskega priznanja v letu 2018 - Ines Bonutti.pdf 
Sklep o podelitvi občinskega priznanja v letu 2018 - Vokalne skupina Vogrinke.pdf 
Sklep o podelitvi občinskega priznanja v letu 2018 - Hema Jakin.pdf

27.3.2018:

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije.pdf 
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče - Vogrsko v Svet zavoda Osnovne šole Kozara Nova Gorica.pdf 
Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka.pdf 
Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.pdf 
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2018.pdf 
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko.pdf 
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2018.pdf 
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2018.pdf 
Merila za vrednotenje Letnega programa športa v občini Renče-Vogrsko.pdf 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018.pdf

27.2.2018:

Spremembe statuta.pdf 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta občine Renče-Vogrsko.pdf 
Sklep - negativno mnenje k dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo Viva doo v MMP Vrtojba.pdf

 

12.12.2017:

Sklep - Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta je primeren za drugo obravnavo.pdf 
Sklep -Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika je primeren za drugo obravnavo.pdf 
Lokalni program kulture v občini Renče-Vogrsko za obdobje 2018 -2021.pdf 
Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko.pdf 
Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2018.pdf 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 - 3. dopolnitev.pdf 
Odlok o dopolnitvah Odloka o priznanjih občine Renče-Vogrsko.pdf 

17.10.2017:
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let GŠ NG.pdf

26.9.2017:
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Glasbene šole.pdf 
Sklep o seszanitvi s polletnim poročilom O R-V za obdobje januar - junij 2017.pdf 
Sklep o ustanovitvi Sosveta za kulturo.pdf 
Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v Občine Renče-Vogrsko za leto 2016.pdf 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 - 2. dopolnitev.pdf

14.8.2017:
Sklep o subvenciji dijaških vozovnic.pdf 
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov OŠ Ivana Roba.pdf 

13.6.2017:
Soglasje k Letnemu poročilu in poslovnemu in finančnemu načrtu JSMGG za leto 2017.pdf 
Sklep - Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo.pdf 
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih GJS obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstaranjevanja komunalnih odpadkov v Občini R-V.pdf 
Zaključni račun proračuna občine Renče-Vogrsko za leto 2016.pdf 
Sklep - soglasje o oblikovanju oddelkov vrtca, k sistemizaciji delavcev.pdf 
Sklep o določitvi cene programov vrtca v OŠ Renče.pdf 
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov OŠ Renče v šol.letu 2017-2018.pdf 
Sklep o subvencioniranju nakupa delovnih zvezkov.pdf 
 

18.5.2017:
Sklep o imenovanju predstavnika v svet zavoda za gasilce.pdf

8.5.2017:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem - 1. dopolnitev.pdf

20.4.2017:
Sklep o podelitvi občinskih priznanj 2017.pdf

21.3.2017:
Letni program športa v občini Renče-Vogrsko za leto 2017.pdf
Letni program tehnične kulture v občini Renče - Vogrsko za leto 2017.pdf
Merila za vrednotenje programov in projektov na področju za mladino v okviru projekta "Lakeness - Poletje v Bukowci.pdf
Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v občini Renče-Vogrsko.pdf
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2017.pdf
Sklep imenovanje predstavnikov v svet zavoda OŠ Renče.pdf

23.2.2017:
Sklep o spremembni družbene pogodbe RRA Severne Primorske d.o.o
Odlok o proračunu Občine Renče za leto 2017 primeren za drugo obravnavo 
Sklep-Pooblastilo županu za nadaljevanje postopkov za vzpostaviev javno zasebnega partnerstva za izvajanje GJS obdelave in odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov v CEROZ 
Sklep o imenovanju predstavnika občine v Svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo NG
Sklep o načinu podeljevanja koncesij na področju osnovne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti

15.12.2016:
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v O R-V.pdf
Sklep - Ekonomska cena storitve Pomoč družini na domu.pdf
Sklep - Razporeditvi presežna prihodkov nad odhodki LUNG.pdf
Sklep - sodelovanje predstavnikov občine Renče - Vogrsko v svetih javnih zaovodv.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče - Vogrsko v Svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.pdf
Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče - Vogrsko.pdf
Sklep o spremembah Načrta razvojnih programov Občine Renče - Vogrsko.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Sklep o vrednosti točke za izračun NUZS.pdf
Sklep o zagotovitvi sredstev v višini rezlike med ceno programov in plačil staršev za otroke, ki so vključeni v razvojni oddelek vrtca.pdf

8.11.2016:
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč je primeren za drugo obravnavo.pdf
Posamični program prodaje finančnega premoženja - 3,9559 deleža občine Renče - Vogrsko v družbi Veterina Gorica d.o.o.pdf

19.10.2016:
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče - Vogrsko.pdf

27.9.2016:
Ocena izvajanja občinksega programa varnosti v občini Renče - Vogrsko za leto 2015.pdf
Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.pdf
Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v O R-V.pdf
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin.pdf
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin.pdf
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin.pdf
Sklep o imenovanju direktorja JSMGG.pdf
Sklep o seznanitvi občinskega sveta s polletnim poročilom Občine Renče - Vogrsko.pdf
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov ene pedagoške ure v podaljšanem bivanju v OŠ Renče.pdf

23.8.2016:
Sklep o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic.pdf

8.7.2016:
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov zaposlitve v nadstandardu v POŠ Vogrsko.pdf

14.6.2016:
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2016.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Renče - Vogrsko.pdf
Skleo o subvencioniranju nadstandardnih programov OŠ Renče.pdf
Sklep - Elaborat o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki.pdf
Sklep - soglasje o oblikovanju oddlekov vrrca in sistematizaciji delavcev.pdf
Sklep o določitvi cene programov vrtca v OŠ RENČE.pdf
Sklep o manjši igralni površini na otroka.pdf
Sklep o Odloku o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin.pdf
Sklep o podpori vpisu neodtujljive pravice do vode za vsakogar v Usavo Republike Slovenije.pdf
Sklep o prenehanju Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinske uprava občin.pdf
Sklep o subvencioniranju nakupa delavnih zvezkov.pdf
Soglasje k Letnemu poročilu JSMGG za leto 2015.pdf
Zaključni račun proračuna Občine Renče - Vogrsko za leto 2016.pdf

12.4.2016:
Sklep o podelitvi izdredne občinske nagrade v letu 2016.pdf
Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2016.pdf

15.3.2016:
Letni program športa v Občini Renče - Vogrsko za leto 2016.pdf
Letni program Tehnične kulture v Občini Renče - Vogrsko za leto 2016.pdf
Odlok o proračunu občine Renče - Vogrsko za leto 2016.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika občine v Svet JSKD.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.pdf

2.2.2016:
Celostna prometna strategija čezmejne goriške regije.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JSMGG.pdf
Sklep o potrditvi celostne prometne strategije čezmejne goriške regije.pdf
Sklep o predlogu Odloka o proračunu Občine Renče - Vogrsko za leto 2016.pdf
Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JSMGG.pdf

15.12.2015:
Sklep - seznanitev z informacijo o preoblikovanju pošte 5293 Volčja Draga.pdf
Sklep o financiranju občin in višini povprečnine za leti 2016 in 2017.pdf
Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče - Vogrsko.pdf
Sklep o vrednosti točke za izračun NUZS.pdf

10.11.2015:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.pdf
Sklep o pristopu k podpisu neposredne pogodbe o izvajanju storitve Pomoč družini na domu.pdf
Sklep o soglasju pristopa Občine Ajdovščina k organu skupne občinske uprave Medobčinska uprava.pdf
Soglasje k porabi presežka prihodkov nad odhodki - LUNG.pdf
Spremembe in dopolnitve statuta občine Renče - Vogrsko.pdf

22.9.2015:
Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo.pdf
Občinski program varnosi priloga k sklepu 00701-28-2015-1.pdf
Odlok o nadzoru in obveznostih lastnikov in skrbnikov psov.pdf
Odlok o predkupni pravici občine Renče - Vogrsko.pdf
Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.pdf
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti.pdf
Sklep o potrditvi elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo.pdf
Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra.pdf

28.8.2015:
Sklep o zagotavljanju subvencioniranega nakupa dijaščih mesečnih vozovnic.pdf

16.6.2015:
Zaključni račun proračuna Občine Renče.pdf
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve Pomoč družini na domu.pdf
Sklep k zagotovitve sredstev OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša v šolskem letu 20152016.pdf
Sklep k oblikovanju oddelkov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša v šolskem letu 20152016.pdf
Sklep k ekonomski ceni programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša.pdf
Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah.pdf
Sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.pdf
Sklep o soglasju k Letnemu poročilu Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške za leto 104.pdf

20.4.2015:
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - gasilska enota Nova Gorica.pdf

24.3.2015:
Sklep o podelitvi občinski nagrad v Občini Renče-Vogrsko v letu 2015.pdf
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2015.pdf
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2015.pdf
Odlok o Proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2015.pdf
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko.pdf
Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.pfd
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor program športa.pdf
Sklep o načinu pošiljanja gradiva članom Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko.pdf
Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko.pdf

17.2.2015:
Sklep, da predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2015 preide v drugo obravnavo.pdf
Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko.pdf
Sklep o ustanovitvi Sosveta za šport Občine Renče-Vogrsko.pdf
Sklep o imenovanju predstavnice Občine Renče-Vogrsko v Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov.pdf
Sklep o imenovanju predstavnice Občine Renče-Vogrsko v svet Javnega zavoda Goriške lekarne.pdf

9.2.2015:
Sklep o soglasju k opravljanju igralniške dejavnosti v igralniškem salonu.pdf

 

16.12.2014:
Sklep o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.pdf
Sklep o imenovanju članstva v svet Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.pdf

28.10.2014:
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora.pdf
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora.pdf
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor.pdf
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti.pdf
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun.pdf
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije.pdf

14.10.2014:
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.pdf
Sklep o potrditvi mandatov.pdf

28.8.2014:
Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških mesečnih vozovnic.pdf

10.7.2014:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.pdf
Sklep o subvencioniranju nakupa obveznih delovnih zvezkov.pdf
Sklep o zagotavljanju delnega ali celotnega doplačila stroškov po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu.pdf

19.6.2014:
Sklep, da Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče Vogrsko preide v 2. obravnavo.pdf
Lokalni program kulture v Občini Renče Vogrsko za obdobje 2014 2017.pdf
Sklep o zagotovitvi brezplačnih šolskih prevozov.pdf
Sklep, da se izda soglasje k ekonomski ceni Pomoč družini na domu.pdf
Sklep o zagotovitvi sredstev za plačilo stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2014 2015.pdf
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Renče Vogrsko.pdf

15.5.2014:
Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče Vogrsko za leto 2013.pdf
Sklep, da je Občina Renče Vogrsko dala soglasje Osnovni šoli Renče k oblikovanju oddelkov vrtca v šolskem letu 2014 2015.pdf
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep, da je Predlog Odloka o spremembah in doponitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica primeren za 2. obravnavo.pdf
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije.pdf
Sklep, da predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Renče Vogrsko ni primeren za nadaljnjo obravnavo.pdf
Sklep, da je Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Renče Vogrsko primeren za drugo obravnavo.pdf
Sklep o soglasju k Letnemu poročilu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013.pdf

18.4.2014:
Sklep o podelitvi izredne občinske nagrade za leto 2014.pdf
Sklep o podelitvi občinskih nagrad v letu 2014.pdf

28.3.2014:
Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče Vogrsko.pdf

6.3.2014:
Letni program tehnične kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2014.pdf
Letni program kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2014.pdf
Letni program športa v Občini Renče Vogrsko za leto 2014.pdf
Sklep, da se Predlog Pravilnika o sofinancirnaju humanitarnih, socialnih, stanovanjskih in drugih neprofitnih organizacij v Občini Renče Vogrsko nomotehnično in jezikovno uskladi.pdf
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014.pdf
Odlok o proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2014.pdf

6.2.2014:
Sklep, da Občina Renče Vogrsko potrjuje varianto S2, kot najustreznejšo varianto konstrukcije dela 110 kV daljnovoda Gorica Divača na odseku Vrtojba Sežana.pdf
Sklep, da predlog Odloka o proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2014 preide v drugo obravnavo.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.pdf
.pdf

19.12.2013:
Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK v Občini Renče Vogrsko.pdf
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2014.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Sklep, da je Občinski svet Občine Renče Vogrsko potrdil Elaborat o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene.pdf
Sklep o pogojih in merilih za dodatno znižanje cene vrtca.pdf
Sklep, da je Občinski svet sprejel Analizo položaja invalidov v Občini Renče

7.11.2013:
Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o vključitvi Občine Renče Vogrsko v projekt Občina po meri invalidov.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica.pdf

26.9.2013:
Sklep o sezanitvi Občinskega sveta s Polletnim poročilom Občine Renče Vogrsko za obdobje januar junij 2013.pdf
Sklep o tehničnih popravkih kartografske dokumentacije srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki velja tudi za območje Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013.pdf
Sklep o obrazloženih mnenjih o kandidatih za ravnatelja Javnega zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf

20.6.2013:
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013.pdf
Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških mesečnih vozovnic.pdf
Sklep, da bo Občina Renče Vogrsko v šolskem letu 2013 2014 subvencionirala nakup obveznih delovnih zvezkov.pdf
Sklep, da se Javni zavod zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica priključi k Javnemu zavodu zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.pdf
Sklep o zagotavljanju kritja stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče za šolsko leto 2013 2014.pdf
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d. o. o..pdf
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 Javnega zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.pdf

30.5.2013:
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013.pdf
Zaključni račun Občine Renče Vograko za leto 2012.pdf
Sklep o soglasju k ekonomski ceni za storitev Pomoč družini na domu.pdf
Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Sklep o imenovanju člana Občine Renče Vogrsko v Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica.pdf
Sklep o potrditvi skupne liste kandidatov za volitve v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.pdf
Sklep, da Občinski svet Občine Renče Vogrsko daje soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2013 Javnega sklada razvoja malega gospodarstva Goriške.pdf
Sklep, da Občinski svet Občine Renče Vogrsko daje soglasje k Letnemu poročilu za leto 2012 Javnega sklada razvoja malega gospodarstva Goriške.pdf
Sklep o seznanitvo Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko z Letnim poročilom za leto 2012 Javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf

14.3.2013:
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine Renče Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o 50 sofinanciranju plačila vrtca ob najmanj 15 dnevni odsotnosti otroka iz vrtca.pdf
Letni program tehnične kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2013.pdf
Letni plan kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2013.pdf
Letni program športa v Občini Renče Vogrsko za leto 2013.pdf
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju programovšporta v Občini Renče Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor programov športa.pdf
Sklep o dopolnitvi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013.pdf
Sklep o dopolnitvi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013.pdf
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013.pdf
Odlok o proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2013.pdf
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2013.pdf

7.2.2013:
Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep, da je Odlok o proračunu primeren za 2. obravnavo.pdf
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče Vogrsko.pdf
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče Vogrsko

18.12.2012:
Sklep o zavzetju stališča do predlogov in pripomb na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN.pdf
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko, Miren Kostanjevica in Vipava.pdf
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren Kostanjevica.pdf

27.9.2012:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Sklep o subvencioniranju obveznih delovnih zvezkov za šolsko leto 2012 2013.pdf
Sklep o zagotavljanju subvencioniranja nakupa dijaških mesečnih vozovnic od 1.10.2012 do 30.6.2013.pdf
Sklep o dopolnitvi sklepa za določitev ekonomske cene programov vrtca na OŠ Renče.pdf
Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko s poročilom o izvrševanju proračunaza leto 2012 v obdobju od 1.1.2012 30.6.2012.pdf
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče Vogrsko za leto 2012.pdf
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljaje rednega vzdrževanja občinskih cest.pdf
Sklep o imenovanju kandidata za člana v Državni svet.pdf
Sklep, da se na spletni strani občine objavi javnirazpis za zbiranje predlogov kandidatur za elektorje za izvedbo volitev v Državni svet.pdf

31.8.2012:
Sklep, da Občina Renče Vogrsko daje soglasje k finančnemu načrtu JSRMGG za leto 2012.pdf

21.6.2012:
Sklep o sprejemu Lokacijskega energetskega koncepta (LEK) za Občino Renče Vogrsko.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Sklep, da je predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest primeren za 2. obravnavo.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v Razvojni svet Severno Primorske (Goriške razvojne) regije.pdf
Sklep, da Občina Renče Vogrsko od 1.7.2012 dalje ne bo več zagotavljala subvencioniranja dijaških vozovnic.pdf
Sklep o zagotovitvi sredstev za financiranje stroškov zaposlitve 1 strokovnega delavca za varstvo vozačev na OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici.pdf
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov nadomeščanja pomočnika ravnatelja na OŠ Renče od 1.9.2012 do 30.6.2013.pdf
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov zaposlitve v nadstandardu na OŠ Renče za šolsko leto 2012 2013.pdf
Sklep k določitvi ekonomske cene programov vrtca na OŠ Renče.pdf
Sklep, da Občina Renče Vogrsko daje soglasje k oblikovanju oddelkov vrtca v OŠ Renče.pdf
Sklep, da Občina Renče Vogrsko daje soglasje k ekonomski ceni za storitev Pomoč družini na domu.pdf
Sklep, da Občina Renče Vogrsko daje soglasje k pristopu Občine Vipava k organu skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren Kostanjevica.pdf

17.5.2012:

Sklep o začetku postopka pristopa k soustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici.pdf
Sklep o potrditvi cenika za najem dvoran v Kulturnem domu Bukovica.pdf
Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče Vogrsko za leto 2011.pdf
Odlok o turistečnem vodenju na turističnem območju Občine Renče Vogrsko ter na turističnem območju Smaragdne poti.pdf
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi.pdf

8.3.2012:
Letni plan kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2012.pdf
Letni program športa v Občini Renče Vogrsko za leto 2012.pdf
Sklep, da je Predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi primeren za 2. obravnavo.pdf
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne primorske (Goriške razvojne) regije.pdf
Statut Občine Renče Vogrsko uradno prečiščeno besedilo.pdf
Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko.pdf
Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013.pdf
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče Vogrsko za leto 2012.pdf
Odlok o proračunuObčine Renče Vogrsko za leto 2012.pdf
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2012.pdf

2.2.2012:
Sklep, da je Predlog Odloka o proračunuObčine Renče Vogrsko za leto 2012 primeren za 2. obravnavo.pdf
Sklep, da je Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko primeren za 2. obravnavo.pdf
Sklep o imenovanju člana Občine Renče Vogrsko v Svet območne izpostave JSKD Nova Gorica.pdf

 

15.12.2011:
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o zagotovitvi financiranja dodatnega pouka tujega jezika na OŠ Renče.pdf
Sklep o zagotovitvi sofinanciranja pomočnika ravnatelja za šolsko leto 2011 2012 na OŠ Renče.pdf
Navodilo o sprmembi navodila za izračun komunalnega prispevka.pdf
Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavnbnega zemljišča na območju Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o predlaganem predsatvnikom javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.pdf
Občinski program varnosti Občine Renče Vogrsko.pdf

10.11.2011:
Sklep o soglasju k ceni podaljšanega obratovanja vrtca.pdf
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Renče Vogrsko.pdf
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče Vogrsko.pdf
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep, da je predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Renče Vogrsko primeren za 2. obravnavo.pdf
Sklep o imenovanju novega člana v Statutarno pravno komisijo.pdf
Sklep o prenehanju članstva v Statutarno pravni komisiji.pdf

22.9.2011:
Sklep lll o delitvi premoženja med Mestno ovčino Nova Gorica in Občino Renče Vogrsko.pdf
Sklep o sezaninitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Renče Vogrsko za obdobje od 1.1.2011 do 30.6.2011.pdf
Skleo o sofinanciranju zaposlenega učitelja jutranjega varstva na Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter za Podružnično šolo Vogrsko.pdf

23.6.2011:
Odlok o občinskih taksah.pdf
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica.pdf
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve Pomoč družine na domu.pdf
Sklep o sofinanciranju nakupa obveznih delovnih zvezkov v šolskem letu 2011 2012 Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep da se odobri sofinanciranje pomočnika ravnatelja na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrta na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf

12.5.2011:
Sklep da je predlog odloka o občinskih taksah primeren za 2. obravnavo.pdf
Odlok o oglaševanju.pdf
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Renče Vogrsko za leto 2010.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.pdf

10.3.2011:
Letni plan kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2011.pdf
Letni program športa v Občini Renče Vogrsko za leto 2011.pdf
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep, da občinski svet ni sprejel odloka o spremembah odloka o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije.pdf
Načrt ravnanja z nepremičnm premoženjem za leto 2011.pdf
Odlok o proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2011.pdf
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2011.pdf
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z osnutkom strategije za zmanjšanje neenakosti v zdravju.pdf

10.2.2011:
Obvezna razlaga 1. odstavka 4. člena Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica na območju Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep, da je predlog odloka o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije primeren za 2. obravnavo.pdf
Sklep, da je predlog Odloka o proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2011 primeren za 2. obravnavo.pdf
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora.pdf

 

16.12.2010:
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče Vogrsko v letu 2011.pdf
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora.pdf
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti.pdf
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor.pdf
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun.pdf
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije.pdf
Sklep da se vsem članom svetov javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, ki so bili imenovani v mandatnem obdobju 2006 2010 podaljša mandate do poteka njihovih mandatov.pdf

18.11.2010:
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče
Sklep o sprejetju poročila o izvrševanju proračuna Občine Renče Vogrsko za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010.pdf

28.10.2010:
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.pdf
Sklep o potrditvi mandatov.pdf

21.9.2010:
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z dosedanjimi akrivnostmi občinske uprave na področju spremljanja, analiziranja in podajanja pripomb na OPN sosednjih občin.pdf

17.9.2010:
Sklep da se ne podpiše pogodbo o ustanovitvi služnosti in odškodnini med Občino Renče Vogrsko in Elektro Slovenija d. o. o..pdf

2.8.2010:
Sklep ll o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.pdf

17.6.2010:
Sklep o soglasju k odobritvi sofinanciranja podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici.pdf
Sklep o soglasju k odobritvi sofinanciranja pomočnika ravnatelja na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o soglasju k odobritvi sofinanciranja športnega pedagoga na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Pravilnik o spremembah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka.pdf
Sklep da predlog odloka o občinskih taksah preide v drugo obravnavopreide v drugo obravnavo.pdf
Sklep da predlog odloka o oglaševanju preide v drugo obravnavo.pdf
Sklep o predlogu odloka o ustanovitvi skupne revizijske službe.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.pdf
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije.pdf

15.4.2010:
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2010.pdf
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šolaNova Gorica.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Odlok o zaključnem računu proračuna v Občini Renče Vogrsko za leto 2009.pdf
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Renče Vogrsko.pdf
Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine.pdf

4.3.2010:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupna občinska uprava Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren Kostanjevica.pdf
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve Pomoč družini na domu.pdf
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče Vogrskov Občini Renče Vogrsko.pdf
Letni plan kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2010.pdf
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče Vogrsko.pdf
Letni program športa v Občini Renče Vogrsko za leto 2010.pdf
Letni program tehnične kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2010.pdf
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Občini Renče Vogrsko.pdf
Odlok o proračunu občine Renče Vogrsko za leto 2010.pdf

26.2.2010:
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Renče Vogrsko.pdf

28.1.2010:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo.pdf

11.1.2010:
Obvezna razlaga 3. odstavka 5. člena Odloka o splošnih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica za območje Občine Renče Vogrsko.pdf

 

17.12.2009:
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica.pdf

19.11.2009:
Sklep o prevzemu mandata za člana Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2009.pdf
Sklep o prenehanju mandata člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Renče Vogrsko in izvolitvi novega člana.pdf
Sklep o sofinanciranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče Vogrsko.pdf
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata.pdf
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta o razpolaganju z stvarnim premoženjem v Občini Renče Vogrsko za leto 2009.pdf

15.10.2009:
Sklep za podpis pogodbe o uskladitvi ZK stanja z dejanskim stanjem.pdf
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta o pridobivanju nepremičnega premoženja v Občini Renče Vogrsko za leto 2009.pdf
Sklep o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna Občine Renče Vogrsko za obdobje od 1.1.2009 do 30.6.2009.pdf
Odlok o občinskih javnih cestah v Občini Renče Vogrsko.pdf
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Renče Vogrsko.pdf
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o udelžbi pri sofinanciranju investicije v izgradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra MIC v Novi Gorici.pdf
Sklep o soglasju k sofinanciranju športnega pedagoga in pomočnika ravnatelja na Osnovni šoli Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2009 2010.pdf
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca na Osnovni šoli Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2009 2010.pdf

16.6.2009:
Sklep da je predlog odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest primeren za drugo obravnavo.pdf
odlok o zaključnem računu proračuna Občine Renče Vogrsko za leto 2008.pdf
Sklep da bodo občine ustanoviteljice Javnegi sklada malega gospodarstva Goriške združile s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokraine.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v svet zavoda Gasilska enota Nova Gorica.pdf

29.5.2009:
Sklep da Občina Renče Vogrsko soglaša s predlogom cen vode in odvodnjavanjem padavinskih in odpadnih vod in čiščenjem odpadnih komunalnih in padavinskih vod.pdf
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta o razpolaganju z nepremičnim premoženjem v Občini Renče Vogrsko za leto 2009.pdf
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta o pridobivanju nepremičnega premoženja v Občini Renče Vogrsko za leto 2009 2.pdf

14.4.2009:
Sklep o prenehanju mandata člani Nadzornega odbora Občine Renče Vogrsko in izvolitvi novega člana.pdf
Sklep o podelitvi zlatega grba Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o podelitvi plaket za večletne izjemne dosežke na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovna šola Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o sprejetju strategije primarnega zdravstvenega varstva za obdobje 2009 2013.pdf
Odlok o organizaciji dela občinske uprave Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o potrditvi sprememb in dopolnitev Statutov Krajevnih skupnosti Bukovica Volčja Draga, Renče in Vogrsko.pdf

10.3.2009:
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica.pdf
Sklep o podaljšanju mandata članom sveta javnega zavoda Gasilska enota Nova Gorica do imenovanja novega sveta javnega zavoda.pdf
Pravilnik o spremembah in dopolnitavah pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče Vogrsko.pdf
Letni plan kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2009.pdf
Letni program športa v Občini Renče Vogrsko za leto 2009.pdf

10.2.2009:
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v svet zavoda Osnovna šola Kozara.pdf
Odlok o proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2009.pdf

 

16.12.2008:
Sklep o določitvi višine vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče Vogrsko.pdf
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta Občine Renče Vogrsko.pdf
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče Vogrsko.pdf

2.12.2008:
Odlok o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije.pdf

25.11.2008:
Sklep o podpiranju civilne iniciative in krajanov Renč v zadevi izgradnje daljnovoda Gorica Divača.pdf

18.11.2008:
Sklep, da se sprejme posamezni program nakupa dela stavbnega zemljišča.pdf
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče Vogrsko.pdf
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter Vrtojba, Renče Vogrsko in Miren Kostanjevica.pdf

23.10.2008:
Sklep o sprejetju rebalansa proračuna Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o sprejetju posameznega programa nakupa dela stavbnega zemljišča.pdf
Sklep o sprejetju posameznega programa nakupa dela stavbnega zemljišča 2.pdf
Sklep o sprejetju posameznega programa nakupa dela stavbnega zemljišča 3.pdf
Sklep o odstopu zemljišča Direkciji Republike Slovenije za ceste.pdf
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o potrditvi Statutov Krajvnih skupnosti Bukovica Volčja Draga, Renče in Vogrsko.pdf
Sklep da Občina Renče Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda osnovna šola Kozara Nova Gorica.pdf
Sklep o soglasju k uvedbi dodatka za stalnost v Javnem zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica.pdf
Sklep o vrnitvi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica v ponovno usklajevanje.pdf
Sklep o obrazloženem mnenju o imenovanju ravnatelja Osnvne šole Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče.pdf

13.8.2008:
Sklep o sofinanciranju dijaških mesečnih vozovnic.pdf
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o odkupu zemljišča.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka oustanovitvi Javnega zavoda osnvna šola Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče.pdf

23.6.2008:
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Renče Vogrsko za leto 2007.pdf
Sklep o odkupu sadovnjaka.pdf
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v Svet zavoda osnvna šola Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep da Občina Renče Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka oustanovitvi Javnega zavoda osnvna šola Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče.pdf
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se izvaja gostinska dejavnost.pdf
Sklep o sprejetju posameznega programa prodaje stvarnega premoženja stavbnega zemljišča.pdf
Sklep o ukinitvi javnega dobra.pdf
Odlok o oskrbi s pitno vodo.pdf
Odlok o odvodnjavanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.pdf
Sklep da Občina Renče Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ljudska univerza Nova Gorica.pdf
Sklep da Občina Renče Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda glasbena šola Nova Gorica.pdf
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencioniranjih k plačilom programov vrtca v občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca v šolskem letu 2008 2009 na Osnovni šoli Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče.pdf
Sklep o financiranju dodatnih nadstandardnih programov v OŠ Renče in POŠ Vogrsko.pdf
Sklep o kritju določenih stroškov poslovanja Podružnične osnovne šole Vogrsko v šolskem letu 2008 2009.pdf
Sklep o delovanju in financiranju Podružnične osnovne šole Vogrsko.pdf
Sklep za zagotovitev sredstev za podaljšano bivanje v šolskem letu 2008 2009 v osnovni šoli Ivana Roba, podružnična osnovna šola Vogrsko.pdf
Sklep o imenovanju člana predstavnika Občine Renče Vogrsko v sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov.pdf
Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov.pdf

25.4.2008:
Odlok o spremembah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinjskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinjska dejavnost.pdf

23.4.2008:
Sklep o podelitvi štirih izrednih nagrad za izjemne prispevke v Občini Renče Vogrsko za leto 2008.pdf

17.4.2008:
Sklep o podelitvi treh plaket za večletne izjemne uspehe v Občini Renče Vogrsko za leto 2008.pdf

27.3.2008:
Sklep o nakupu zemljišča.pdf

18.3.2008:
Sklep o zamneavi dveh članic Uredniškega odbora Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o sprejetju Letnega programa športa za leto 2008.pdf
Letni plan kulture v Občini Renče Vogrsko za leto 2008.pdf
Sklep o sprejemu in potrditvi sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem v Občini Renče Vogrsko.pdf
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče Vogrsko.pdf

18.2.2008:
Sklep o sprejemu in potrditvi investicijskega programa Varovanje vodnega vira Mrzlek in oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Trnovsko Banjške planote, Goriških brd in Vipavske doline.pdf
Odlok o priznanjih Občine Renče Vogrsko.pdf
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče Vogrsko.pdf

29.1.2008:
Odlok o proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2008.pdf
Sklep o višini nadomestila za volilne organe volitev Svetov krajevnih skupnosti Bukovica Volčja Draga, Renče in Vogrsko.pdf
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka.pdf
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinjskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinjska dejavnost.pdf
Sklep o uveljavljanju pravice do znižanega plačila vrtca v Občini Renče Vogrsko izjava o statusu gospodinja.pdf

 

Statut Občine Renče Vogrsko.pdf
Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o določitvi odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice.pdf
Seznam kandidatov za volitve v Svete krajevnih skupnosti na območju Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o zamenjavi namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o odstopu nepremičnin Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste.pdf
Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče Vogrsko.pdf
Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Renče Vogrsko.pdf
Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče Vogrsko za leto 2007.pdf
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče Vogrsko.pdf
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče Vogrsko.pdf
Načrt razvojnih programov 2006 2010.pdf
Sklep o imenovanju Štaba civilne zaščite Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje škode na območju Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o imenovanju poverjenikov za Civilno zaščito v bivalnem okolju na območju Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Renče Vogrsko.pdf
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Občinskega glasila Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o prenosu sejnin članov PRS na proračunsko postavko 19069003 štipendije.pdf
Odlok o občinskem prazniku Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.pdf
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica.pdf
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk Nova Gorica.pdf
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora Občinskega glasila Občine Renče Vogrsko.pdf
Pravilnik o sofiinanciranju programov kulturno turističnih društev v Občini Renče Vogrsko.pdf
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka.pdf
Merila za vrednotenje in izbor programov športa.pdf
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče Vogrsko.pdf
Sklep o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica.pdf
Sklep o pristopu Občine Renče Vogrsko v Združenje občin Slovenije ZOS.pdf
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče Vogrsko.pdf
Sklep o neodplačanem prenosu nepremičnine, ki je javno dobro v lasti Občine Renče Vogrsko.pdf
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Renče Vogrsko.pdf
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Opekarne z glinokopom v Renčah 1. faza.pdf
Odlok o proračunu Občine Renče Vogrsko za leto 2007.pdf
Odlok o organizaciji in delovnem