veljavni predpisi

 

Statut Občine Renče Vogrsko uradno prečiščeno besedilo.pdf

Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče Vogrsko.pdf

 

LETNI PROGRAMI: 

Letni program Športa 2017.pdf

Letni program tehnične kulture 2017.pdf

Lokalni program kulture v Občini Renče Vogrsko za obdobje 2014 - 2017.pdf

 

MERILA: 

Merila za vrednotenje programov in projektov na področju programov za mladino v okviru projekta "Lakeness-Poletje v Bukovici".pdf

Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini Renče -Vogrsko.pdf

 

ODLOKI:

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče Vogrsko.pdf

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Renče Vogrsko.pdf

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče Vogrskov Občini Renče Vogrsko.pdf

Odlok o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v O R-V.pdf

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče Vogrsko.pdf

Odlok o občinskih javnih cestah v Občini Renče Vogrsko.pdf

Odlok o občinskih taksah.pdf

Odlok o odvodnjavanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.pdf

Odlok o oglaševanju.pdf

Odlok o organizaciji dela občinske uprave Občine Renče Vogrsko.pdf

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Renče Vogrsko.pdf

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče Vogrsko.pdf

Odlok o predkupni pravici občine Renče - Vogrsko.pdf

Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljaje rednega vzdrževanja občinskih cest.pdf

Odlok o priznanjih Občine Renče Vogrsko.pdf

Odlok o proračunu 2017.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se izvaja gostinska dejavnost.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica .pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Gasilska enota Nova Gorica.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JSMGG.pdf

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka oustanovitvi Javnega zavoda osnvna šola Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče.pdf

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče Vogrsko.pdf

Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko.pdf

Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko.pdf 

Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavnbnega zemljišča na območju Občine Renče Vogrsko (002).pdf

Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah.pdf

Odlok o turistečnem vodenju na turističnem območju Občine Renče Vogrsko ter na turističnem območju Smaragdne poti.pdf

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali.pdf

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter -Vrtojba, Renče -Vogrsko, Miren -Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina.pdf

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne primorske (Goriške razvojne) regije.pdf

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata.pdf

Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov.pdf

 

PRAVILNIKI: 

Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče Vogrsko.pdf

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Renče -Vogrsko za programsko obdobje 2016 -2020.pdf

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Renče Vogrsko.pdf

Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče Vogrsko.pdf

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.pdf

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče Vogrsko.pdf

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka.pdf

Pravilnik o spremembah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka.pdf

Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko.pdf 

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Občini Renče Vogrsko.pdf

 

SKLEPI: 

Sklep - Ekonomska cena storitve Pomoč družini na domu.pdf

Sklep - sodelovanje predstavnikov občine Renče - Vogrsko v svetih javnih zavodov.pdf

Sklep da Občina Renče Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda glasbena šola Nova Gorica.pdf

Sklep da Občina Renče Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ljudska univerza Nova Gorica.pdf

Sklep da Občina Renče Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka oustanovitvi Javnega zavoda osnvna šola Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče .pdf

Sklep imenovanje predstavnikov v svet zavoda OŠ Renče.pdf

Sklep lll o delitvi premoženja med Mestno ovčino Nova Gorica in Občino Renče Vogrsko.pdf

Sklep o določitvi novega izvajalca in ekonomske cene storitve Pomoči družini na domu v občini Renče-Vogrsko od 1.1.2016 dalje.pdf

Sklep o določitvi odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice -za služnost.pdf

Sklep o imenovanju članstva v svet Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica.pdf

Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.pdf

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora.pdf

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije.pdf

Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti.pdf

Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun.pdf

Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor.pdf

Sklep o imenovanju predstavnice Občine Renče-Vogrsko v svet Javnega zavoda Goriške lekarne.pdf

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške.pdf

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica.pdf

Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče -Vogrsko v Svet zavoda Zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica.pdf

Sklep o imenovanju predstavnika občine v Svet JSKD.pdf

Sklep o imenovanju predstavnika občine v Svet zavoda Zdravstveni dom - Osnovno varstvo.pdf

Sklep o imenovanju predstavnika v senatih za reševanje pritožb zoper policiste.pdf

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije.pdf

Sklep o imenovanju Uredniškega odbora.pdf

Sklep o manjši igralni površini na otroka.pdf

Sklep o načinu podeljevanja koncesij na področju osnovne zdravstvene in zobozdravstvene dejavnosti v O R-V 23.2.2017.pdf

Sklep o neodplačanem prenosu nepremičnine, ki je javno dobro v lasti Občine Renče Vogrsko.pdf

Sklep o potrditvi cenika za najem dvoran v Kulturnem domu Bukovica.pdf

Sklep o potrditvi mandatov OS in župan.pdf

Sklep o pristopu Občine Renče Vogrsko v Združenje občin Slovenije ZOS.pdf

Sklep o seznanitvi občinskega sveta s polletnim poročilom Občine Renče -Vogrsko za obdobje januar - junij 2016.pdf

Sklep o subvencioniranju dijaških mesečnih vozovnic.pdf

Sklep o ustanovitvi Sosveta za šport Občine Renče-Vogrsko.pdf

Sklep o vrednosti točke za izračun NUZS.pdf

Sklep o zagotavljanju delnega ali celotnega doplačila stroškov po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu.pdf

Sklep o zagotovitvi kritja stroškov ene pedagoške ure v podaljšanem bivanju v OŠ Renče.pdf

Sklep o zagotovitvi sredstev v višini rezlike med ceno programov in plačil staršev za otroke, ki so vključeni v razvojni oddelek vrtca.pdf

Sklep, da Občina Renče Vogrsko potrjuje varianto S2, kot najustreznejšo varianto konstrukcije dela 110 kV daljnovoda Gorica Divača na odseku Vrtojba Sežana.pdf