Proračun

Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna:

  • Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
  • Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Odlok o proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2023 (Uradnoglasilo Občine Renče-Vogrsko, št.18/2021(str. 6))
- Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2023 (Uradnoglasilo Občine Renče-Vogrsko, št.18/2021(str. 11), 9/2022 (str. 12))
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2023
Sprejeti proračun 2023 - PRIHODKI.pdf
Sprejeti proračun 2023 - ODHODKI.pdf
Načrt razvojnih programov 2023-2026.pdf

Sprememba proračuna 2023 - PRIHODKI.pdf

Sprememba proračuna 2023 - ODHODKI.pdf

Sprememba načrta razvojnih programov 2023-2026.pdf