Seje odborov in komisij

Odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja obravnavajo predloge župana in članov sveta preden o njih odloči svet in dajejo k tem mnenja in predloge. Odbori razpravljajo tudi o drugih vprašanjih s svojega delovnega področja in dajejo svetu in županu mnenja o teh vprašanjih in predloge za njihovo urejanje.