Energetska sanacija javnih stavb v Občini Renče-Vogrsko

Občina Renče-Vogrsko je skupaj z Občino Divača, s sklepom Ministrstva za infrastrukturo, ki je postal pravnomočen dne 10. 4. 2017, pridobila pravico do sofinanciranja operacije Energetske sanacije javnih stavb v občinah Renče-Vogrsko in Divača. V okviru naše občine se s temi sredstvi sofinancira izvedba energetske sanacije Podružnične osnovne šole v Bukovici, ki obsega tako podružnično šolo k OŠ Renče od prvega do četrtega razreda, kot prostore vrtca.

Objekt vrtca je bil zgrajen v letu 1980, prizidek podružnične šole pa v letu 1992. Objekt je pritlične zasnove. V novejšem pritličnem delu stavbe so šolske učilnice, prostori učiteljev, prostori za komunikacije, manjša športna dvorana, ter pomožni prostori. 

Prostori vrtca so prav tako pritlične izvedbe, poleg igralnic vrtca pa ima obstoječi oddelek zagotovljene še svoje garderobe, sanitarije za otroke in za zaposlene, ter razdelilno kuhinjo z jedilnico. Na južni in jugozahodni strani stavbe (neposreden dostop iz igralnice) so urejena zunanja igrišča z igrali in z obstoječo ograjo.  Kotlovnica je locirana na severni strani stavbe. Za ogrevanje je vgrajen je talni kotel na ekstra lahko kurilno olje.

Zaradi dotrajanosti in neustrezne izvedbe fasadnega ovoja na, je potrebno zamenjati oziroma dodatno izolirati kompleten ovoj objekta skupaj z zunanjim stavbnim pohištvom, ter vsemi pomožnimi obrtniškimi deli nastalimi zaradi predvidene sanacije objekta.
Za namen energetske sanacije so predvideni naslednji gradbeni posegi: 

- Sanacija zunanjega toplotna izolacija vseh fasad, delno izolacija na notranji strani; 
- Zamenjava obstoječega fasadnega stavbnega pohištva (okna in vrata) z vgradnjo zunanjih okenskih žaluzij; 
- Zamenjava sistema ogrevanja z vgradnjo toplotne črpalke;
- Predelava notranjih radiatorjev z vgradnjo termostatskih ventilov
- Zamenjava svetil v prostorih z energijsko varčnimi;
- Prilagoditev streh in strešnih odtokov zaradi novega fasadnega ovoja, ter druga gradbeno obrtniška dela, ki so potrebna zaradi energetske sanacije; 

Po opravljenem javnem naročilu je bila dne 15. 5. 2019 sklenjena pogodba o izvedbi gradnje s podjetjem Remont d.o.o. iz Ajdovščine.
Vrednost pogodbe znaša 297.983,83 EUR z DDV. Odobrena nepovratna sredstva pa znašajo 73.965,80 EUR. Izvajalec je bil uveden v delo dne 7. 6. 2019. Rok za dokončanje del je 20. 8. 2019. Načrtujemo, da se bodo dela izvedla tako, da zaradi njih začetek pouka v septembru ne bo moten.   

Glavni cilj investicijskega projekta je v predvidenem obdobju in s predvidenimi finančnimi sredstvi celovito energetsko sanirati javni objekt (Podružnična OŠ Bukovica), s ciljem zmanjšanja porabe energije, ter posledično zmanjšanja tekočih obratovalnih stroškov. S tem se bodo izboljšali tudi sami delovni pogoji za zaposlene in uporabnike, ki obiskujejo predmetni javni objekt. Z izvedbo projekta bosta Občini Renče-Vogrsko in Divača pripomogli k doseganju strateških razvojnih ciljev na ravni regije, države in EU.   

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.   

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si  

 

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan     logo_MZI