Vloge in obrazci

Vloge so pripravljene na način, da jih lahko pripravite s pomočjo računalnika.

  1. Pred izpolnjevanjem vlogo najprej shranite na vaš računalnik, zatem odprite preneseno datoteko iz shranjenega mesta, jo izpolnite in natisnite.
  2. Nato vlogo podpišite (in žigosajte, v kolikor uporabljate žig) ter poskenirajte.
  3. Skenirano vlogo priložite elektronskemu sporočilu.
  4. Priložite tudi dokazilo o plačani upravni taksi in vse v vlogi zahtevane priloge ter nam jo pošljite na elektronski naslov: . Priloge in vloga naj bodo v pdf obliki.

V kolikor bi raje vlogo oddali v fizični verziji, nam jo z vsemi zgoraj omenjenimi dokazili pošljite ali dostavite na naslov:
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. 

Pri fizični obliki vloge vas vljudno prosimo, da listov ne spenjate s spenjačem.

Vlogo nam pošljite samo v eni obliki - ali elektronski ali fizični, ne v obeh.


Politika varstva osebnih podatkov - izvleček

OKOLJE IN PROSTOR

1. Gradnja objektov

 

a) Komunalni prispevek

1. Vloga za komunalni prispevek
1aObvestilo k vlogi za izdajo odmerne odločbe o komunalnem prispevku

 

b) Ceste

2. Vloga za izvajanje del na cesti in zaporo ceste
3. Vloga za zaporo ceste zaradi prireditve
4. Vloga za izvajanje del v območju ceste
5. Vloga za soglasje za poseg v varovalni pas ceste
6. Vloga za priključitev na cesto


Kdaj pri gradnji priključka na cesto in pri posegu v varovalni pas ceste potrebujem soglasje in kdaj mnenje Občine?
Kadar gradite enostavni objekt, potrebujete soglasje. Ko gradite nezahtevni, manj zahtevni ali zahtevni objekt, pa vaš projektant na Občino naslovi vlogo za izdajo mnenja. c) Projektni pogoji in mnenja

7. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
8. Zahteva za izdajo mnenja, Zahteva za izdajo mnenja xls
9. Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev2. Prostor

10. Vloga za izdajo lokacijske informacije
10.a Obvestilo k vlogi za izdajo lokacijske informacije
11. Vloga za predkupno pravico4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

12. Prijava za NUSZ fizične osebe
13. Prijava za NUSZ pravne osebe
14. Vloga za oprostitev plačila NUSZ5. Okolje

 

a) Uporaba javnih površin

15. Vloga za ustanovitev služnostne pravice
16. Vloga za občasno rabo javnih površin
17. Cenik občasne rabe javnih površin
18. Vloga za uporabo javnih površin v občini Renče-Vogrsko (prireditve)

 

b) Hrup

19. Prijava uporabe zvočnih naprav
20. Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

 

c) Nevarni odpadki 

21. Prijava odvoza azbestnih odpadkov

NAJEM DVORAN V KD BUKOVICA