Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Občina Renče-Vogrsko
Naslov: Bukovica 43
Kontakt: 05 338 45 00
Fax:  05 338 45 10
El. Naslov: info@rence-vogrsko.si
Spletna stran: www.rence-vogrsko.si
Odgovorna uradna oseba: Aleš Bucik, župan
Datum prve objave kataloga: 30.11.2009
Datum zadnje spremembe: 20. 11. 2014
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.rence-vogrsko.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:
Delovno področje občinske uprave Občine Renče-Vogrsko je določeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko. Četrti člen odloka se glasi:
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na naslednjih področjih:

 • splošnih zadev
 • normativno pravnih zadev
 • upravnih zadev
 • javnih financ
 • gospodarskih dejavnosti,kmetijstva in turizma
 • družbenih dejavnosti
 • varstva okolja in urejanja prostora
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
 • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Urad župana
 • Glavna pisarna
 • Oddelek za družbene dejavnosti
 • Oddelek za okolje in prostor
 • Režijski obrat

Organigram organa: Organigram si lahko pogledate tukaj

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Ime in priimek: Nataša Gorkič Barle
Funkcija: Višja svetovalka lll
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga
Telefonska številka: 05/338 45 03
Elektronski naslov: natasa.gorkic@rence-vogrsko.si
Zahteva za informacijo javnega značaja - Vloga

Poročilo o izvajnju ZDIJZ v letu 2012
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2011
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2010
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2009

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Pravno-infarmcijski sistem

 • Zakon o lokalni samoupravi
 • Zakon o lokalnih volitvah
 • Zakon o financiranju občin
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih

2.d Seznam predlogov podpisov

Predlogi podpisov:
Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Renče-Vogrsko pod rubriko Občinski svet in svetniki

2.e Seznam aktov Občine Renče-Vogrsko

2014

Sklep o imenovanju Uredniškega odbora - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 14.10.2014
Sklep o potrditvi mandatov - 14.10.2014
Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških mesečnih vozovnic - 28.8.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - 10.7.2014
Sklep o subvencioniranju nakupa obveznih delovnih zvezkov - 10.7.2014
Sklep o zagotavljanju delnega ali celotnega doplačila stroškov po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu - 10.7.2014
Sklep, da Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko preide v 2. obravnavo - 19.6.2014
Lokalni program kulture v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2014-2017 - 19.6.2014
Sklep o zagotovitvi brezplačnih šolskih prevozov - 19.6.2014
Sklep, da se izda soglasje k ekonomski ceni "Pomoč družini na domu" - 19.6.2014
Sklep o zagotovitvi sredstev za plačilo stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2014-2015 - 19.6.2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Renče-Vogrsko - 19.6.2014
Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2013 - 15.5.2014
Sklep, da je Občina Renče-Vogrsko dala soglasje Osnovni šoli Renče k oblikovanju oddelkov vrtca v šolskem letu 2014-2015 - 15.5.2014
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 15.5.2014
Sklep, da je Predlog Odloka o spremembah in doponitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica primeren za 2. obravnavo - 15.5.2014
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije - 15.5.2014
Sklep, da predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Renče-Vogrsko ni primeren za nadaljnjo obravnavo - 15.5.2014
Sklep, da je Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Renče-Vogrsko primeren za drugo obravnavo - 15.5.2014
Sklep o soglasju k Letnemu poročilu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013 - 15.5.2014
Sklep o podelitvi izredne občinske nagrade za leto 2014 - 18.4.2014
Sklep o podelitvi občinskih nagrad v letu 2014 - 18.4.2014
Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko - 28.3.2014
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014 - 6.3.2014
Letni program kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014 - 6.3.2014
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014 - 6.3.2014
Sklep, da se Predlog Pravilnika o sofinancirnaju humanitarnih, socialnih, stanovanjskih in drugih neprofitnih organizacij v Občini Renče-Vogrsko nomotehnično in jezikovno uskladi - 6.3.2014
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 - 6.3.2014
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2014 - 6.3.2014
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko potrjuje varianto S2, kot najustreznejšo varianto konstrukcije dela 110 kV daljnovoda Gorica - Divača na odseku Vrtojba - Sežana med stebroma na stojnem mestu M29 in SM40 v Občini Renče-Vogrsko (na območju naselja Renče) - 6.2.2014
Sklep, da predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2014 preide v drugo obravnavo - 6.2.2014
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - 6.2.2014

 

2013

Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK v Občini Renče-Vogrsko - 19.12.2013
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko - 19.12.2013
Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2014 - 19.12.2013
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 19.12.2013
Sklep, da je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko potrdil Elaborat o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene - 19.12.2013
Sklep o pogojih in merilih za dodatno znižanje cene vrtca - 19.12.2013
Sklep, da je Občinski svet sprejel Analizo položaja invalidov v Občini Renče-Vogrsko in Akcijski načrt - 19.12.2013
Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Renče-Vogrsko - 7.11.2013
Sklep o vključitvi Občine Renče-Vogrsko v projekt "Občina po meri invalidov" - 7.11.2013
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica - 7.11.2013
Sklep o sezanitvi Občinskega sveta s Polletnim poročilom Občine Renče-Vogrsko za obdobje januar - junij 2013 - 26.9.2013
Sklep o tehničnih popravkih kartografske dokumentacije srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki velja tudi za območje Občine Renče-Vogrsko - 26.9.2013
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 26.9.2013
Sklep o obrazloženih mnenjih o kandidatih za ravnatelja Javnega zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 26.9.2013
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 20.6.2013
Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških mesečnih vozovnic - 20.6.2013
Sklep, da bo Občina Renče-Vogrsko v šolskem letu 2013/2014 subvencionirala nakup obveznih delovnih zvezkov - 20.6.2013
Sklep, da se Javni zavod zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica priključi k Javnemu zavodu zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica - 20.6.2013
Sklep o zagotavljanju kritja stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče za šolsko leto 2013/2014 - 20.6.2013
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 20.6.2013
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 20.6.2013
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 20.6.2013
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d. o. o. - 20.6.2013
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 Javnega zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici - 20.6.2013
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 30.5.2013
Zaključni račun Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 - 30.5.2013
Sklep o soglasju k ekonomski ceni za storitev "Pomoč družini na domu" - 30.5.2013
Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka - 30.5.2013
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 30.5.2013
Sklep o imenovanju člana Občine Renče-Vogrsko v Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica - 30.5.2013
Sklep o potrditvi skupne liste kandidatov za volitve v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije - 30.5.2013
Sklep, da Občinski svet Občine Renče-Vogrsko daje soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2013 Javnega sklada razvoja malega gospodarstva Goriške - 30.5.2013
Sklep, da Občinski svet Občine Renče-Vogrsko daje soglasje k Letnemu poročilu za leto 2012 Javnega sklada razvoja malega gospodarstva Goriške (JSRMGG) - 30.5.2013
Sklep o seznanitvo Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko z Letnim poročilom za leto 2012 Javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 30.5.2013
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine renče-Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 14.3.2013
Sklep o 50 % sofinanciranju plačila vrtca ob najmanj 15 dnevni odsotnosti otroka iz vrtca - 14.3.2013
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013 - 14.3.2013
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013 - 14.3.2013
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013 - 14.3.2013
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju programovšporta v Občini Renče-Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor programov športa - 14.3.2013
Sklep o dopolnitvi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 20.6.2013
Sklep o dopolnitvi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 30.5.2013
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 14.3.2013
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2013 - 14.3.2013
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2013 - 14.3.2013
Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko - 7.2.2013
Sklep, da je Odlok o proračunu primeren za 2. obravnavo - 7.2.2013
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko - 7.2.2013

2012

Sklep o zavzetju stališča do predlogov in pripomb na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN - 18.12.2012
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava - 18.12.2012
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica - 18.12.2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini renče-Vogrsko - 27.9.2012
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 27.9.2012
Sklep o subvencioniranju obveznih delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/2013 - 27.9.2012
Sklep o zagotavljanju subvencioniranja nakupa dijaških mesečnih vozovnic od 1.10.2012 do 30.6.2013 - 27.9.2012
Sklep o dopolnitvi sklepa za določitev ekonomske cene programov vrtca na OŠ Renče - 27.9.2012
Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko s poročilom o izvrševanju proračunaza leto 2012 v obdobju od 1.1.2012-30.6.2012 - 27.9.2012
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 - 27.9.2012
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljaje rednega vzdrževanja občinskih cest - 27.9.2012
Sklep o imenovanju kandidata za člana v Državni svet - 27.9.2012
Sklep, da se na spletni strani občine objavi javnirazpis za zbiranje predlogov kandidatur za elektorje za izvedbo volitev v Državni svet - 27.9.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k finančnemu načrtu JSRMGG za leto 2012 - 31.8.2012
Sklep o sprejemu Lokacijskega energetskega koncepta (LEK) za Občino Renče-Vogrsko - 21.6.2012
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 21.6.2012
Sklep, da je predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest primeren za 2. obravnavo - 21.6.2012
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Razvojni svet Severno Primorske (Goriške razvojne) regije - 21.6.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko od 1.7.2012 dalje ne bo več zagotavljala subvencioniranja dijaških vozovnic - 21.6.2012
Sklep o zagotovitvi sredstev za financiranje stroškov zaposlitve 1 strokovnega delavca za varstvo vozačev na OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - 21.6.2012
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov nadomeščanja pomočnika ravnatelja na OŠ Renče od 1.9.2012 do 30.6.2013 - 21.6.2012
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov zaposlitve v nadstandardu na OŠ Renče za šolsko leto 2012/2013 - 21.6.2012
Sklep k določitvi ekonomske cene programov vrtca na OŠ Renče - 21.6.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k oblikovanju oddelkov vrtca v OŠ Renče - 21.6.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k ekonomski ceni za storitev "Pomoč družini na domu" - 21.6.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k pristopu Občine Vipava k organu skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica - 21.6.2012
Sklep o odstopu člana Občine Renče-Vogrsko iz Sveta zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in o imenovanju novega člana - 17.5.2012
Sklep o začetku postopka pristopa k soustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici - 17.5.2012
Sklep o potrditvi cenika za najem dvoran v Kulturnem domu Bukovica - 17.5.2012
Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2011 - 17.5.2012
Odlok o turistečnem vodenju na turističnem območju Občine Renče-Vogrsko ter na turističnem območju Smaragdne poti - 17.5.2012
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi - 17.5.2012
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2012 - 8.3.2012
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2012 - 8.3.2012
Sklep, da je Predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi primeren za 2. obravnavo - 8.3.2012
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne primorske (Goriške razvojne) regije - 8.3.2012
Statut Občine Renče-Vogrsko - uradno prečiščeno besedilo - 8.3.2012
Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko - 8.3.2012
Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013 - 9.3.2012
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 - 8.3.2012
Odlok o proračunuObčine Renče-Vogrsko za leto 2012 - 8.3.2012
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2012 - 8.3.2012
Sklep, da je Predlog Odloka o proračunuObčine Renče-Vogrsko za leto 2012 primeren za 2. obravnavo - 2.2.2012
Sklep, da je Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko primeren za 2. obravnavo - 2.2.2012
Sklep o imenovanju člana Občine Renče-Vogrsko v Svet območne izpostave JSKD Nova Gorica - 2.2.2012

2011

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko - 15.12.2011
Sklep o zagotovitvi financiranja dodatnega pouka tujega jezika na OŠ Renče - 15.12.2011
Sklep o zagotovitvi sofinanciranja pomočnika ravnatelja za šolsko leto 2011/2012 na OŠ Renče - 15.12.2011
Navodilo o sprmembi navodila za izračun komunalnega prispevka - 15.12.2011
Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavnbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko - 15.12.2011
Sklep o predlaganem predsatvnikom javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste - 15.12.2011
Občinski program varnosti Občine Renče-Vogrsko - 15.12.2011
Sklep o soglasju k ceni podaljšanega obratovanja vrtca - 10.11.2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Renče-Vogrsko - 10.11.2011
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče-Vogrsko - 10.11.2011
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče-Vogrsko - 10.11.2011
Sklep, da je predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Renče-Vogrsko primeren za 2. obravnavo - 10.11.2011
Sklep o imenovanju novega člana v Statutarno pravno komisijo - 10.11.2011
Sklep o prenehanju članstva v Statutarno pravni komisiji - 10.11.2011
Sklep lll o delitvi premoženja med Mestno ovčino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko - 22.9.2011
Sklep o sezaninitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za obdobje od 1.1.2011 do 30.6.2011 - 22.9.2011
Skleo o sofinanciranju zaposlenega učitelja jutranjega varstva na Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter za Podružnično šolo Vogrsko - 22.9.2011
Odlok o občinskih taksah - 23.6.2011
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica - 23.6.2011
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve "Pomoč družine na domu" - 23.6.2011
Sklep o sofinanciranju nakupa obveznih delovnih zvezkov v šolskem letu 2011/2012 Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 23.6.2011
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 23.6.2011
Sklep da se odobri sofinanciranje pomočnika ravnatelja na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 23.6.2011
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrta na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 23.6.2011
Sklep da je predlog odloka o občinskih taksah primeren za 2. obravnavo - 12.5.2011
Odlok o oglaševanju - 12.5.2011
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 - 12.5.2011
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške - 12.5.2011
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2011 - 10.3.2011
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2011 - 10.3.2011
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko - 10.3.2011
Sklep, da občinski svet ni sprejel odloka o spremembah odloka o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije - 10.3.2011
Načrt ravnanja z nepremičnm premoženjem za leto 2011 - 10.3.2011
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2011 - 10.3.2011
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2011 - 10.3.2011
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z osnutkom strategije za zmanjšanje neenakosti v zdravju - 10.3.2011
Obvezna razlaga 1. odstavka 4. člena Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica na območju Občine Renče-Vogrsko - 10.2.2011
Sklep, da je predlog odloka o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije primeren za 2. obravnavo - 10.2.2011
Sklep, da je predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2011 primeren za 2. obravnavo - 10.2.2011
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora - 10.2.2011


2010

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko za leto 2011
Sklep o imenovanju članov Projektno razvojnega sveta
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko 
Poročilo o izidu volitev v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010
Sklep o imenovanju podžupana Občine Renče-Vogrsko
Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko v letu 2010
Poziv fizičnim in pravnim osebam za prijavo škode na objektih kot posledica poplav
Javna razglasitev modelov vrednotenja
Seznam kandidatov za župana Občine Renče-Vogrsko
Seznam kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Seznam kandidatov za volitve članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče-Vogrsko
Razpis volitev v Svete krajevnih skupnosti v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v Osnovni šoli Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko za leto 2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Sklep o ukinitvi javnega dobra 3x
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve "Pomoč družini na domu"
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Merila za vrednotenje in izbor programov športa
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010
Obvezan razlaga tretjega odstavka 5. člena Odloka o splošnih prostorstorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica za območje Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda

2009

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-VogrskoSklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-VogrskoSklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko v letu 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko v letu 2009Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Renče-Vogrsko
Sklep o prenehanju mandata in novem imenovanju člana v Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
Sklep o prenehanju mandata in novem imenovanju člana v Občinski svet Občine Renče-VogrskoSklep o prevzemu mandata v Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v Občini Renče-VogrskoUgotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Odlok o občinskih javnih slcestah v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o občinskih javnih slcestah v Občini Renče-VogrskoOdlok o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-VogrskoSpremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti Vogrsko
Spremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti Renče
Spremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti RenčeSpremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij na področju kmetijstva v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij na področju kmetijstva v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009Javni razpis za podelitev priznanj v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko
Letni plan kulture Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
Letni plan kulture Občine Renče-Vogrsko za leto 2009Letni plan športa Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
Odlok o proračunu Občine-Vogrsko za leto 2009

 2008


Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-VogrskoSpremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiščaSklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko za obdobje od januar do marec 2009
Odlok o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-VogrskoStatut Krajevne skupnosti Vogrsko
Statut Krajevne skupnosti Renče
Statut Krajevne skupnosti RenčeStatut Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga
Sklep o sprejemu posameznega programa nakupa dela stavbnega zemljišča
Javni razpis za dodeljevanjue štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsk za leto 2008
Sklep o sprejemanju posameznih programov nakupa dela stavbnih zemljišč - 4x
Sklep o sprejemanju posameznih programov nakupa dela stavbnih zemljišč - 4xPravilnik o spremembah in dopolnitva Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-VogrskoJavni razpis za sofinanciranju programov iz področja družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Sklep o subvencioniranju mesečnih dijaških vozovnic
Sklep o subvencioniranju mesečnih dijaških vozovnicPravilnik o sofinanciranju programov iz področja družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Sklep o odkupu zemljišča
Sklep o odkupu zemljiščaOdlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Sklep o odkupu nepremičnine od solastnikov
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Sklep o sprejemanju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko v letu 2007
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja Zavetišča za zapuščene živali
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinjska dejavnost
Odlok o oskrbi s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - stavbnega zemljišča
Sklep o sprejemanju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
Sklep o sprejemanju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica 
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v Občini Renče-Vogrsko 
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov v vrtcu Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in podružničnem vrtcu Bukovica 
Sklep o financiranju dodatnih nadstandardnih programov v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in na Podružnični šoli Vogrsko 
Sklep o kritju stroškov za oblikovan eoddelke v vrtcu Vogrsko v šolskem letu 2008/2009 
Sklep o delovanju in financiranju Podružnične šole na Vogrskem 
Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev za izvajanje podaljšanega bivanja v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Podružnica Vogrsko 
Sklep o imenovanju predstavnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko v  Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov
Odlok o ustanovitvi Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa za gostinjske obrate in kmetije na katerih se opravlja gostinjska dejavnost
Sklep o podelitvi izrednih nagrad
Sklep o podelitvi občinskih nagrad
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture in športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Sklep o zamenjavi člana Uredniškega odbora Občine Renče-Vogrsko
Sklep o Letnem programu športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko
Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko
Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinjskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinjska dejavnost
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko v letu 2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Renče-Vogrsko

2007

Statut Občine Renče-Vogrsko
Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o določitvi odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice
Seznam kandidatov za volitve v Svete krajevnih skupnosti na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o zamenjavi namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Renče-Vogrsko
Sklep o odstopu nepremičnin Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste
Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2007
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče-Vogrsko
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče-Vogrsko
Načrt razvojnih programov 2006 - 2010
Sklep o imenovanju Štaba civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje škode na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju poverjenikov za Civilno zaščito v bivalnem okolju na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Renče-Vogrsko
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko
Sklep o prenosu sejnin članov PRS na proračunsko postavko 19069003 štipendije
Odlok o občinskem prazniku Občine Renče-Vogrsko
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk Nova Gorica
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o sofiinanciranju programov kulturno turističnih društev v Občini Renče-Vogrsko
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
Merila za vrednotenje in izbor programov športa
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Sklep o pristopu Občine Renče-Vogrsko v Združenje občin Slovenije - ZOS
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Sklep o neodplačanem prenosu nepremičnine, ki je javno dobro v lasti Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Opekarne z glinokopom v Renčah - 1. faza
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2007
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
Vst postopki, ki jih vodi organ so zbrani pod rubriko Obrazci

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc je dostopen na spletni strani:
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju Doxis
 • Finančno računovodski sistem SAOP, ki zajema:
  • Glavno knjigo s saldokonti in računovodstvo
  • Planiranje in priprava bilanc ter proračun
  • Knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega DDV
  • Obračun pogodb o delu in ostalih izplačil- Obračun plač
  • Evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
  • Potni nalogi
 • Aplikacija za pripravo proračuna in analize za občine APPrA ter aplikacija za spletno poročanje OPPrA
 • PISO

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti Občinske uprave, Občinskega sveta ter župana so na voljo na spletni strani Občine Renče-Vogrsko v naslednjih dinamičnih sklopih vsebin:
Sporočila za javnost
Občinski svet in svetniki
Razpisi

Stroški o posredovanju in ponovni uporabi informacije javnega zanačaja

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Postopek za dostop do informacij javnega značaja ja natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o upravnem postopku. Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov:
natasa.gorkic@rence-vogrsko.si

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Glavna pisarna Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga, v času uradnih ur in med poslovnim časom:
Ponedeljek, torek in četrtek: Od 8.30 do 15.00
Sreda: Od 8.30 do 17.00
Petek: Od 8.30 do 13.00


Povezave:

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • prostorski plan
 • novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine)

         

Občinska uprava

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
Ponedeljek: od 8.30 do 12:00 ure
Sreda: od 8.30 do 12:00 in od 13:00 do 17:00 ure
Petek: od 8.30 do 12:00 ure

URADNE URE ŽUPANA
Sreda: od 15.00 do 17:00 ure po predhodnem dogovoru

POSLOVNI ČAS
Ponedeljek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Torek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Sreda: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 17:00
Četrtek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Petek: od 8:30 do 12:00

ŽUPAN OBČINE RENČE - VOGRSKO
Aleš Bucik
tel. 05/33-84-507
e-mail: ales.bucik@rence-vogrsko.siOBČINSKA UPRAVA:
info@rence-vogrsko.si

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE:
Beti Čufer
tel. 05/33-84-503
e-mail: beti.cufer@rence-vogrsko.si

RAČUNOVODSTVO:
Darja Fratnik
tel. 05/33-84-505
e-mail: darja.fratnik@rence-vogrsko.si

Nadja Vodopivec
tel. 05/33-84-505
e-mail: nadja.vodopivec@rence-vogrsko.si

PRAVNE ZADEVE:
Nataša Gorkič Barle
tel. 05/33-84-503
e-mail: natasa.gorkic@rence-vogrsko.si

OKOLJE IN PROSTOR:
Erik Lasič
tel. 05/33-84-502
e-mail: erik.lasic@rence-vogrsko.si

David Lukežič
tel. 05/33-84-502
e-mail: david.lukezic@rence-vogrsko.si


DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Vladka Gal Janeš
tel. 05/33-84-504
e-mail: vladka.gal@rence-vogrsko.si

GLAVNA PISARNA:
Katarina Žniderčič
tel. 05/33-84-500
e-mail: katarina.znidercic@rence-vogrsko.si

Ana Jovanka Koglot
tel. 05/33-84-507
e-mail: ana.koglot@rence-vogrsko.si

Samuel Baša
041/664-637
e-mail: info@rence-vogrsko.si

REŽIJSKI OBRAT:
Anton Gorjan
Martin Peternelj

SEZNAM URADNIH OSEB