Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

Potenciali krožnega gospodarstva v Severno Primorski regiji

Vabimo vas na posvet Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije z naslovom: Potenciali
krožnega gospodarstva v Severno Primorski regiji, ki bo v ponedeljek, 6. marca 2017, s
pričetkom ob 12. uri v dvorani Gospodarske zbornice Nova Gorica, Sedejeva ulica 2A,
5000 Nova Gorica.

Posvet v sklopu regijskega obiska Vlade Republike Slovenije v severno
Primorski regiji organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije v sodelovanju z
Gospodarsko zbornico Nova Gorica.

Udeležba na posvetu je brezplačna, zaradi omejenega števila udeležencev pa je potrebna
predhodna prijava, najkasneje do 2.3.2017 na elektronski naslov: klavdija.merc@gov.si.

Več informacij o dogodku najdete TUKAJ

 

Primorska poje

letak PP 2017 1

Od ideje do uspešne prodaje

V Primorskem tehnološkem parku so ponovno odprli prijave za vključitev v program 'Od ideje do uspešne prodaje'. Program je odlična priložnost za novonastala podjetja in podjetja v fazi ustanavljanja ter za podjetne posameznike in skupine s podjetniškimi projekti (študente, raziskovalce, diplomante).

Program je namenjen vsem, ki želijo oblikovati produkte po meri kupca in postaviti učinkovit poslovni model ter si s tem zagotoviti znatno več možnosti za uspeh. Iščejo osebe, ki so pred kratkim ustanovile ali so v fazi ustanavljanja podjetja, oziroma kogarkoli, ki ima super podjetniško idejo in želi stopiti na podjetniško pot.

Rok prijave:  do 3.2.2017.

Več o samem programu najdete TUKAJ

Skupna informacijska pisarna - 10.11.2015

SKUPNA INFORMACIJSKA PISARNA ZA PODROČJE SOCIALE IN ZDRAVSTVA

V tej pisarni na Gradnikovih 63 v Novi Gorici, lahko na enem mestu dobite informacije, kam po pomoč, ko se znajdete v socialni ali zdravstveni stiski ali vprašate vse, kar želite vedeti o programih socialnega varstva in zdravstva.

Brezplačna telefonska številka: 080 16 12

Odlok o spremembah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko

Seznam vseh obvestil

Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Občina Renče-Vogrsko
Naslov: Bukovica 43
Kontakt: 05 338 45 00
Fax:  05 338 45 10
El. Naslov: info@rence-vogrsko.si
Spletna stran: www.rence-vogrsko.si
Odgovorna uradna oseba: Aleš Bucik, župan
Datum prve objave kataloga: 30.11.2009
Datum zadnje spremembe: 20. 11. 2014
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.rence-vogrsko.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:
Delovno področje občinske uprave Občine Renče-Vogrsko je določeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko. Četrti člen odloka se glasi:
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na naslednjih področjih:

 • splošnih zadev
 • normativno pravnih zadev
 • upravnih zadev
 • javnih financ
 • gospodarskih dejavnosti,kmetijstva in turizma
 • družbenih dejavnosti
 • varstva okolja in urejanja prostora
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
 • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Urad župana
 • Glavna pisarna
 • Oddelek za družbene dejavnosti
 • Oddelek za okolje in prostor
 • Režijski obrat

Organigram organa: Organigram si lahko pogledate tukaj

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Ime in priimek: Nataša Gorkič Barle
Funkcija: Višja svetovalka lll
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga
Telefonska številka: 05/338 45 03
Elektronski naslov: natasa.gorkic@rence-vogrsko.si
Zahteva za informacijo javnega značaja - Vloga

Poročilo o izvajnju ZDIJZ v letu 2012
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2011
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2010
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2009

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Pravno-infarmcijski sistem

 • Zakon o lokalni samoupravi
 • Zakon o lokalnih volitvah
 • Zakon o financiranju občin
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih

2.d Seznam predlogov podpisov

Predlogi podpisov:
Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Renče-Vogrsko pod rubriko Občinski svet in svetniki

2.e Seznam aktov Občine Renče-Vogrsko

2015

Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2014 - 16.6.2015
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve "Pomoč družini na domu" Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve "Pomoč družini na domu"
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve "Pomoč družini na domu"- 16.6.2015
Sklep k zagotovitve sredstev OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša v šolskem letu 2015/2016 - 16.6.2015
Sklep k oblikovanju oddelkov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša v šolskem letu 2015/2016 - 16.6.2015
Sklep k ekonomski ceni programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša - 16.6.2015
Odlok o spremembi Odloka o občinskih taksah - 16.6.2015
Sklep o soglasju k statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - 16.6.2015
Sklep o soglasju k "Letnemu poročilu Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške za leto 104" - 16.6.2015
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica - 20.4.2015
Sklep o podelitvi občinski nagrad v Občini Renče-Vogrsko v letu 2015 - 20.4.2015
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2015 - 24.3.2015
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2015Občini Renče-Vogrsko za leto 2015 - 24.3.2015
Odlok o Prorčunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2015 Občine Renče-Vogrsko za leto 2015 - 24.3.2015
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko Občine Renče-Vogrsko - 24.3.2015
Pravilnik o spremembah pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko - 24.3.2015
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor program športaObčini Renče-Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor program športa - 24.3.2015
Sklep o načinu pošiljanja gradiva članom Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko za seje občinskega sveta - 24.3.2015
Sklep o potrditvi letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko - 24.3.2015
Sklep, da predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2015 preide v drugo obravnavo - 17.2.2015
Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-VogrskoOdlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko - 17.2.2015
Sklep o ustanovitvi Sosveta za šport Občine Renče-Vogrsko - 17.2.2015
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Sosvet za zagotavljaje večje varnosti občanov
 - 17.2.2015
Sklep o imenovanju predstavnice Občine Renče-Vogrsko v svet Javnega zavoda Goriške lekarne - 17.2.2015
Sklep o soglasju k opravljanju igralniške dejavnosti v igralniškem salonu - 9.2.2015

2014

Sklep o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-VogrskoSklep o določitvi vrednosti točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko - 16.12.2014
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške - 16.12.2014
Sklep o imenovanju članstva v svet Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica - 16.12.2014
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora
- 28.10.2014
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije - 28.10.2014
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 14.10.2014
Sklep o potrditvi mandatov - 14.10.2014
Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških mesečnih vozovnic - 28.8.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica - 10.7.2014
Sklep o subvencioniranju nakupa obveznih delovnih zvezkov - 10.7.2014
Sklep o zagotavljanju delnega ali celotnega doplačila stroškov po določilih 99. člena Zakona o socialnem varstvu - 10.7.2014
Sklep, da Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko preide v 2. obravnavo - 19.6.2014
Lokalni program kulture v Občini Renče-Vogrsko za obdobje 2014-2017 - 19.6.2014
Sklep o zagotovitvi brezplačnih šolskih prevozov - 19.6.2014
Sklep, da se izda soglasje k ekonomski ceni "Pomoč družini na domu" - 19.6.2014
Sklep o zagotovitvi sredstev za plačilo stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2014-2015 - 19.6.2014
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Renče-Vogrsko - 19.6.2014
Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2013 - 15.5.2014
Sklep, da je Občina Renče-Vogrsko dala soglasje Osnovni šoli Renče k oblikovanju oddelkov vrtca v šolskem letu 2014-2015 - 15.5.2014
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 15.5.2014
Sklep, da je Predlog Odloka o spremembah in doponitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica primeren za 2. obravnavo - 15.5.2014
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije - 15.5.2014
Sklep, da predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Renče-Vogrsko ni primeren za nadaljnjo obravnavo - 15.5.2014
Sklep, da je Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Renče-Vogrsko primeren za drugo obravnavo - 15.5.2014
Sklep o soglasju k Letnemu poročilu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2013 - 15.5.2014
Sklep o podelitvi izredne občinske nagrade za leto 2014 - 18.4.2014
Sklep o podelitvi občinskih nagrad v letu 2014 - 18.4.2014
Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v Občini Renče-Vogrsko - 28.3.2014
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014 - 6.3.2014
Letni program kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014 - 6.3.2014
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014 - 6.3.2014
Sklep, da se Predlog Pravilnika o sofinancirnaju humanitarnih, socialnih, stanovanjskih in drugih neprofitnih organizacij v Občini Renče-Vogrsko nomotehnično in jezikovno uskladi - 6.3.2014
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014 - 6.3.2014
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2014 - 6.3.2014
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko potrjuje varianto S2, kot najustreznejšo varianto konstrukcije dela 110 kV daljnovoda Gorica - Divača na odseku Vrtojba - Sežana med stebroma na stojnem mestu M29 in SM40 v Občini Renče-Vogrsko (na območju naselja Renče) - 6.2.2014
Sklep, da predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2014 preide v drugo obravnavo - 6.2.2014
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - 6.2.2014

 

2013

Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK v Občini Renče-Vogrsko - 19.12.2013
Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko - 19.12.2013
Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2014 - 19.12.2013
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 19.12.2013
Sklep, da je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko potrdil Elaborat o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene - 19.12.2013
Sklep o pogojih in merilih za dodatno znižanje cene vrtca - 19.12.2013
Sklep, da je Občinski svet sprejel Analizo položaja invalidov v Občini Renče-Vogrsko in Akcijski načrt - 19.12.2013
Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Renče-Vogrsko - 7.11.2013
Sklep o vključitvi Občine Renče-Vogrsko v projekt "Občina po meri invalidov" - 7.11.2013
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica - 7.11.2013
Sklep o sezanitvi Občinskega sveta s Polletnim poročilom Občine Renče-Vogrsko za obdobje januar - junij 2013 - 26.9.2013
Sklep o tehničnih popravkih kartografske dokumentacije srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki velja tudi za območje Občine Renče-Vogrsko - 26.9.2013
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 26.9.2013
Sklep o obrazloženih mnenjih o kandidatih za ravnatelja Javnega zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 26.9.2013
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 20.6.2013
Sklep o subvencioniranju nakupa dijaških mesečnih vozovnic - 20.6.2013
Sklep, da bo Občina Renče-Vogrsko v šolskem letu 2013/2014 subvencionirala nakup obveznih delovnih zvezkov - 20.6.2013
Sklep, da se Javni zavod zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica priključi k Javnemu zavodu zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica - 20.6.2013
Sklep o zagotavljanju kritja stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče za šolsko leto 2013/2014 - 20.6.2013
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 20.6.2013
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 20.6.2013
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 20.6.2013
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d. o. o. - 20.6.2013
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 Javnega zavoda Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici - 20.6.2013
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 30.5.2013
Zaključni račun Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 - 30.5.2013
Sklep o soglasju k ekonomski ceni za storitev "Pomoč družini na domu" - 30.5.2013
Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka - 30.5.2013
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 30.5.2013
Sklep o imenovanju člana Občine Renče-Vogrsko v Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica - 30.5.2013
Sklep o potrditvi skupne liste kandidatov za volitve v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije - 30.5.2013
Sklep, da Občinski svet Občine Renče-Vogrsko daje soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu za leto 2013 Javnega sklada razvoja malega gospodarstva Goriške - 30.5.2013
Sklep, da Občinski svet Občine Renče-Vogrsko daje soglasje k Letnemu poročilu za leto 2012 Javnega sklada razvoja malega gospodarstva Goriške (JSRMGG) - 30.5.2013
Sklep o seznanitvo Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko z Letnim poročilom za leto 2012 Javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 30.5.2013
Sklep o imenovanju predstavnikov Občine renče-Vogrsko v Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 14.3.2013
Sklep o 50 % sofinanciranju plačila vrtca ob najmanj 15 dnevni odsotnosti otroka iz vrtca - 14.3.2013
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013 - 14.3.2013
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013 - 14.3.2013
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013 - 14.3.2013
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju programovšporta v Občini Renče-Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor programov športa - 14.3.2013
Sklep o dopolnitvi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 20.6.2013
Sklep o dopolnitvi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 30.5.2013
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013 - 14.3.2013
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2013 - 14.3.2013
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2013 - 14.3.2013
Sklep o potrditvi Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Renče-Vogrsko - 7.2.2013
Sklep, da je Odlok o proračunu primeren za 2. obravnavo - 7.2.2013
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko - 7.2.2013

2012

Sklep o zavzetju stališča do predlogov in pripomb na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN - 18.12.2012
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava - 18.12.2012
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica - 18.12.2012
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini renče-Vogrsko - 27.9.2012
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 27.9.2012
Sklep o subvencioniranju obveznih delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/2013 - 27.9.2012
Sklep o zagotavljanju subvencioniranja nakupa dijaških mesečnih vozovnic od 1.10.2012 do 30.6.2013 - 27.9.2012
Sklep o dopolnitvi sklepa za določitev ekonomske cene programov vrtca na OŠ Renče - 27.9.2012
Sklep o seznanitvi Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko s poročilom o izvrševanju proračunaza leto 2012 v obdobju od 1.1.2012-30.6.2012 - 27.9.2012
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 - 27.9.2012
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljaje rednega vzdrževanja občinskih cest - 27.9.2012
Sklep o imenovanju kandidata za člana v Državni svet - 27.9.2012
Sklep, da se na spletni strani občine objavi javnirazpis za zbiranje predlogov kandidatur za elektorje za izvedbo volitev v Državni svet - 27.9.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k finančnemu načrtu JSRMGG za leto 2012 - 31.8.2012
Sklep o sprejemu Lokacijskega energetskega koncepta (LEK) za Občino Renče-Vogrsko - 21.6.2012
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 21.6.2012
Sklep, da je predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest primeren za 2. obravnavo - 21.6.2012
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Razvojni svet Severno Primorske (Goriške razvojne) regije - 21.6.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko od 1.7.2012 dalje ne bo več zagotavljala subvencioniranja dijaških vozovnic - 21.6.2012
Sklep o zagotovitvi sredstev za financiranje stroškov zaposlitve 1 strokovnega delavca za varstvo vozačev na OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici - 21.6.2012
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov nadomeščanja pomočnika ravnatelja na OŠ Renče od 1.9.2012 do 30.6.2013 - 21.6.2012
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov zaposlitve v nadstandardu na OŠ Renče za šolsko leto 2012/2013 - 21.6.2012
Sklep k določitvi ekonomske cene programov vrtca na OŠ Renče - 21.6.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k oblikovanju oddelkov vrtca v OŠ Renče - 21.6.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k ekonomski ceni za storitev "Pomoč družini na domu" - 21.6.2012
Sklep, da Občina Renče-Vogrsko daje soglasje k pristopu Občine Vipava k organu skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica - 21.6.2012
Sklep o odstopu člana Občine Renče-Vogrsko iz Sveta zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in o imenovanju novega člana - 17.5.2012
Sklep o začetku postopka pristopa k soustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici - 17.5.2012
Sklep o potrditvi cenika za najem dvoran v Kulturnem domu Bukovica - 17.5.2012
Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2011 - 17.5.2012
Odlok o turistečnem vodenju na turističnem območju Občine Renče-Vogrsko ter na turističnem območju Smaragdne poti - 17.5.2012
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi - 17.5.2012
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2012 - 8.3.2012
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2012 - 8.3.2012
Sklep, da je Predlog Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi primeren za 2. obravnavo - 8.3.2012
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Severne primorske (Goriške razvojne) regije - 8.3.2012
Statut Občine Renče-Vogrsko - uradno prečiščeno besedilo - 8.3.2012
Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko - 8.3.2012
Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013 - 9.3.2012
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2012 - 8.3.2012
Odlok o proračunuObčine Renče-Vogrsko za leto 2012 - 8.3.2012
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2012 - 8.3.2012
Sklep, da je Predlog Odloka o proračunuObčine Renče-Vogrsko za leto 2012 primeren za 2. obravnavo - 2.2.2012
Sklep, da je Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko primeren za 2. obravnavo - 2.2.2012
Sklep o imenovanju člana Občine Renče-Vogrsko v Svet območne izpostave JSKD Nova Gorica - 2.2.2012

2011

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko - 15.12.2011
Sklep o zagotovitvi financiranja dodatnega pouka tujega jezika na OŠ Renče - 15.12.2011
Sklep o zagotovitvi sofinanciranja pomočnika ravnatelja za šolsko leto 2011/2012 na OŠ Renče - 15.12.2011
Navodilo o sprmembi navodila za izračun komunalnega prispevka - 15.12.2011
Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavnbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko - 15.12.2011
Sklep o predlaganem predsatvnikom javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste - 15.12.2011
Občinski program varnosti Občine Renče-Vogrsko - 15.12.2011
Sklep o soglasju k ceni podaljšanega obratovanja vrtca - 10.11.2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Renče-Vogrsko - 10.11.2011
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče-Vogrsko - 10.11.2011
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Renče-Vogrsko - 10.11.2011
Sklep, da je predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Renče-Vogrsko primeren za 2. obravnavo - 10.11.2011
Sklep o imenovanju novega člana v Statutarno pravno komisijo - 10.11.2011
Sklep o prenehanju članstva v Statutarno pravni komisiji - 10.11.2011
Sklep lll o delitvi premoženja med Mestno ovčino Nova Gorica in Občino Renče-Vogrsko - 22.9.2011
Sklep o sezaninitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za obdobje od 1.1.2011 do 30.6.2011 - 22.9.2011
Skleo o sofinanciranju zaposlenega učitelja jutranjega varstva na Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter za Podružnično šolo Vogrsko - 22.9.2011
Odlok o občinskih taksah - 23.6.2011
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica - 23.6.2011
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve "Pomoč družine na domu" - 23.6.2011
Sklep o sofinanciranju nakupa obveznih delovnih zvezkov v šolskem letu 2011/2012 Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 23.6.2011
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 23.6.2011
Sklep da se odobri sofinanciranje pomočnika ravnatelja na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 23.6.2011
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrta na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 23.6.2011
Sklep da je predlog odloka o občinskih taksah primeren za 2. obravnavo - 12.5.2011
Odlok o oglaševanju - 12.5.2011
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 - 12.5.2011
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške - 12.5.2011
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2011 - 10.3.2011
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2011 - 10.3.2011
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko - 10.3.2011
Sklep, da občinski svet ni sprejel odloka o spremembah odloka o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije - 10.3.2011
Načrt ravnanja z nepremičnm premoženjem za leto 2011 - 10.3.2011
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2011 - 10.3.2011
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2011 - 10.3.2011
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z osnutkom strategije za zmanjšanje neenakosti v zdravju - 10.3.2011
Obvezna razlaga 1. odstavka 4. člena Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica na območju Občine Renče-Vogrsko - 10.2.2011
Sklep, da je predlog odloka o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije primeren za 2. obravnavo - 10.2.2011
Sklep, da je predlog Odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2011 primeren za 2. obravnavo - 10.2.2011
Sklep o imenovanju Nadzornega odbora - 10.2.2011


2010

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče-Vogrsko v letu 2011 - 16.12.2010
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora - 16.12.2010
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti - 16.12.2010
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor - 16.12.2010
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun - 16.12.2010
Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije - 16.12.2010
Sklep da se vsem članom svetov javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, ki so bili imenovani v mandatnem obdobju 2006 - 2010 podaljša mandate do poteka njihovih mandatov - 16.12.2010
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010 - 18.11.2010
Sklep o sprejetju poročila o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za obdobje od 1.1.2010 do 30.6.2010 - 18.11.2010
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 28.10.2010
Sklep o potrditvi mandatov - 28.10.2010
Sklep o seznanitvi občinskega sveta z dosedanjimi akrivnostmi občinske uprave na področju spremljanja, analiziranja in podajanja pripomb na OPN sosednjih občin - 21.9.2010
Sklep da se ne podpiše pogodbo o ustanovitvi služnosti in odškodnini med Občino Renče-Vogrsko in Elektro-Slovenija d. o. o. - 17.9.2010
Sklep ll o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda - 2.8.2010
Sklep o soglasju k odobritvi sofinanciranja podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - 17.6.2010
Sklep o soglasju k odobritvi sofinanciranja pomočnika ravnatelja na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 17.6.2010
Sklep o soglasju k odobritvi sofinanciranja športnega pedagoga na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 17.6.2010
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca na Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 17.6.2010
Pravilnik o spremembah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka - 17.6.2010
Sklep da predlog odloka o občinskih taksah preide v drugo obravnavopreide v drugo obravnavo - 17.6.2010
Sklep da predlog odloka o oglaševanju preide v drugo obravnavo - 17.6.2010
Sklep o predlogu odloka o ustanovitvi skupne revizijske službe - 17.6.2010
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica - 17.6.2010
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije - 17.6.2010
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 15.4.2010
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2010 - 15.4.2010
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 15.4.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šolaNova Gorica - 15.4.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - 15.4.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče - 15.4.2010
Odlok o zaključnem računu proračuna v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 - 15.4.2010
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko - 15.4.2010
Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine - 15.4.2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko - 4.3.2010
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 4.3.2010
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 4.3.2010
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 4.3.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupna občinska uprava Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica - 4.3.2010
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve "Pomoč družini na domu" - 4.3.2010
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrskov Občini Renče-Vogrsko - 4.3.2010
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 - 4.3.2010
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko - 4.3.2010
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 - 4.3.2010
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010 - 4.3.2010
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko - 4.3.2010
Odlok o proračunu občine Renče-Vogrsko za leto 2010 - 4.3.2010
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko - 26.2.2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju odpadnih komunalnih in padavinskih voda - 28. 1. 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo - 28. 1. 2010
Obvezna razlaga 3. odstavka 5. člena Odloka o splošnih ureditvenih pogojih za posege v prostor v Občini Nova Gorica za območje Občine Renče-Vogrsko - 11. 1. 2010

2009

Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče-Vogrsko - 17.12.2009
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica - 17.12.2009
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica - 17.12.2009
Sklep o prevzemu mandata za člana Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko - 19.11.2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 - 19.11.2009
Sklep o prenehanju mandata člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Renče-Vogrsko in izvolitvi novega člana - 19.11.2009
Sklep o sofinanciranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko - 19.11.2009
Odlok o ustanovitvi režijskega obrata - 19.11.2009
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta o razpolaganju z stvarnim premoženjem v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 - 19.11.2009
Sklep za podpis pogodbe o uskladitvi ZK stanja z dejanskim stanjem - 15.10.2009
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta o pridobivanju nepremičnega premoženja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 - 15.10.2009
Sklep o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna Občine Renče-Vogrsko za obdobje od 1.1.2009 do 30.6.2009 - 15.10.2009
Odlok o občinskih javnih cestah v Občini Renče-Vogrsko - 15.10.2009
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko - 15.10.2009
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko - 15.10.2009
Sklep o udelžbi pri sofinanciranju investicije v izgradnjo Medpodjetniškega izobraževalnega centra - MIC v Novi Gorici - 15.10.2009
Sklep o soglasju k sofinanciranju športnega pedagoga in pomočnika ravnatelja na Osnovni šoli Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2009/2010 - 15.10.2009
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v Občini Renče-Vogrsko - 15.10.2009
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca na Osnovni šoli Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2009/2010 - 15.10.2009
Sklep da je predlog odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest primeren za drugo obravnavo - 16.6.2009
odlok o zaključnem računu proračuna Občine renče-Vogrsko za leto 2008 - 16.6.2009
Sklep da bodo občine ustanoviteljice Javnegi sklada malega gospodarstva Goriške združile s sorodnimi občinskimi skladi na nivoju pokraine - 16.6.2009
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda - Gasilska enota Nova Gorica - 16.6.2009
Sklep da Občina Renče-Vogrsko soglaša s predlogom cen vode in odvodnjavanjem padavinskih in odpadnih vod in čiščenjem odpadnih komunalnih in padavinskih vod - 29.5.2009
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta o razpolaganju z nepremičnim premoženjem v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 - 29.5.2009
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta o pridobivanju nepremičnega premoženja v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 - 29.5.2009
Sklep o prenehanju mandata člani Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko in izvolitvi novega člana - 14.4.2009
Sklep o podelitvi zlatega grba Občine Renče-Vogrsko - 14.4.2009
Sklep o podelitvi plaket za večletne izjemne dosežke na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko - 14.4.2009
Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Osnovna šola Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče - 14.4.2009
Sklep o sprejetju strategije primarnega zdravstvenega varstva za obdobje 2009 - 2013 - 14.4.2009
Odlok o organizaciji dela občinske uprave Občine Renče-Vogrsko - 14.4.2009
Sklep o potrditvi sprememb in dopolnitev Statutov Krajevnih skupnosti Bukovica-Volčja Draga, Renče in Vogrsko - 14.4.2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica - 10.3.2009
Sklep o podaljšanju mandata članom sveta javnega zavoda Gasilska enota Nova Gorica do imenovanja novega sveta javnega zavoda - 10.3.2009
Pravilnik o spremembah in dopolnitavah pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko - 10.3.2009
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 - 10.3.2009
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2009 - 10.3.2009
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Osnovna šola Kozara - 10.2.2009
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2009 - 10.2.2009

2008

Sklep o določitvi višine vrednostne točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče-Vogrsko - 16.12.2008
Spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko - 16.12.2008
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko - 16.12.2008
Odlok o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije - 2.12.2008
Sklep o podpiranju civilne iniciative in krajanov Renč v zadevi izgradnje daljnovoda Gorica - Divača - 25.11.2008
Sklep, da se sprejme posamezni program nakupa dela stavbnega zemljišča - 18.11.2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko - 18.11.2008
Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica - 18.11.2008
Sklep o sprejetju rebalansa proračuna Občine Renče-Vogrsko - 23.10.2008
Sklep o sprejetju posameznega programa nakupa dela stavbnega zemljišča - 23.10.2008
Sklep o sprejetju posameznega programa nakupa dela stavbnega zemljišča - 23.10.2008
Sklep o sprejetju posameznega programa nakupa dela stavbnega zemljišča - 23.10.2008
Sklep o odstopu zemljišča Direkciji Republike Slovenije za ceste - 23.10.2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v Občini Renče-Vogrsko - 23.10.2008
Sklep o potrditvi Statutov Krajvnih skupnosti Bukovica-Volčja Draga, Renče in Vogrsko - 23.10.2008
Sklep da Občina Renče-Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda osnovna šola Kozara Nova Gorica - 23.10.2008
Sklep o soglasju k uvedbi dodatka za stalnost v Javnem zavodu za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica - 23.10.2008
Sklep o vrnitvi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica v ponovno usklajevanje - 23.10.2008
Sklep o obrazloženem mnenju o imenovanju ravnatelja Osnvne šole Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče - 23.10.2008
Sklep o sofinanciranju dijaških mesečnih vozovnic - 13.8.2008
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko - 13.8.2008
Sklep o odkupu zemljišča - 13.8.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka oustanovitvi Javnega zavoda osnvna šola Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče - 13.8.2008
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2007 - 23.6.2008
Sklep o odkupu sadovnjaka - 23.6.2008
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v Svet zavoda osnvna šola Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče - 23.6.2008
Sklep da Občina Renče-Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka oustanovitvi Javnega zavoda osnvna šola Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče - 23.6.2008
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali - 23.6.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se izvaja gostinska dejavnost - 23.6.2008
Sklep o sprejetju posameznega programa prodaje stvarnega premoženja stavbnega zemljišča - 23.6.2008
Sklep o ukinitvi javnega dobra - 23.6.2008
Odlok o oskrbi s pitno vodo - 23.6.2008
Odlok o odvodnjavanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda - 23.6.2008
Sklep da Občina Renče-Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda ljudska univerza Nova Gorica - 23.6.2008
Sklep da Občina Renče-Vogrsko sprejema Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda glasbena šola Nova Gorica - 23.6.2008
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencioniranjih k plačilom programov vrtca v občini Renče-Vogrsko - 23.6.2008
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov vrtca v šolskem letu 2008/2009 na Osnovni šoli Lucijana Brtkoviča Bratuša Renče - 23.6.2008
Sklep o financiranju dodatnih nadstandardnih programov v OŠ Renče in POŠ Vogrsko - 23.6.2008
Sklep o kritju določenih stroškov poslovanja Podružnične osnovne šole Vogrsko v šolskem letu 2008/2009 - 23.6.2008
Sklep o delovanju in financiranju Podružnične osnovne šole Vogrsko - 23.6.2008
Sklep za zagotovitev sredstev za podaljšano bivanje v šolskem letu 2008/2009 v osnovni šoli Ivana Roba, podružnična osnovna šola Vogrsko - 23.6.2008
Sklep o imenovanju člana predstavnika Občine Renče-Vogrsko v sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov - 23.6.2008
Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov - 23.6.2008
Odlok o spremembah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinjskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinjska dejavnost - 25.4.2008
Sklep o podelitvi štirih izrednih nagrad za izjemne prispevke v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 - 23.4.2008
Sklep o podelitvi treh plaket za večletne izjemne uspehe v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 - 17.4.2008
Sklep o nakupu zemljišča - 27.3.2008
Sklep o zamneavi dveh članic Uredniškega odbora Občine Renče-Vogrsko - 18.3.2008
Sklep o sprejetju Letnega programa športa za leto 2008 - 18.3.2008
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008 - 18.3.2008
Sklep o sprejemu in potrditvi sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim in premičnim premoženjem v Občini Renče-Vogrsko - 18.3.2008
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Renče-Vogrsko - 18.3.2008
Sklep o sprejemu in potrditvi investicijskega programa "Varovanje vodnega vira Mrzlek" in oskrba prebivalcev s pitno vodo na območju Trnovsko - Banjške planote, Goriških brd in Vipavske doline - 18.2.2008
Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko - 25.2.2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko - 18.2.2008
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2008 - 29.1.2008
Sklep o višini nadomestila za volilne organe volitev Svetov krajevnih skupnosti: Bukovica-Volčja Draga, Renče in Vogrsko - 29.1.2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka - 29.1.2008
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinjskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinjska dejavnost - 29.1.2008
Sklep o uveljavljanju pravice do znižanega plačila vrtca v Občini Renče-Vogrsko - izjava o statusu gospodinja - 29.1.2008

2007

Statut Občine Renče-Vogrsko
Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o določitvi odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice
Seznam kandidatov za volitve v Svete krajevnih skupnosti na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o zamenjavi namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Renče-Vogrsko
Sklep o odstopu nepremičnin Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste
Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2007
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče-Vogrsko
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče-Vogrsko
Načrt razvojnih programov 2006 - 2010
Sklep o imenovanju Štaba civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje škode na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju poverjenikov za Civilno zaščito v bivalnem okolju na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Renče-Vogrsko
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko
Sklep o prenosu sejnin članov PRS na proračunsko postavko 19069003 štipendije
Odlok o občinskem prazniku Občine Renče-Vogrsko
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk Nova Gorica
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o sofiinanciranju programov kulturno turističnih društev v Občini Renče-Vogrsko
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
Merila za vrednotenje in izbor programov športa
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Sklep o pristopu Občine Renče-Vogrsko v Združenje občin Slovenije - ZOS
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Sklep o neodplačanem prenosu nepremičnine, ki je javno dobro v lasti Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Opekarne z glinokopom v Renčah - 1. faza
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2007
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
Vst postopki, ki jih vodi organ so zbrani pod rubriko Obrazci

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc je dostopen na spletni strani:
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju Doxis
 • Finančno računovodski sistem SAOP, ki zajema:
  • Glavno knjigo s saldokonti in računovodstvo
  • Planiranje in priprava bilanc ter proračun
  • Knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega DDV
  • Obračun pogodb o delu in ostalih izplačil- Obračun plač
  • Evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
  • Potni nalogi
 • Aplikacija za pripravo proračuna in analize za občine APPrA ter aplikacija za spletno poročanje OPPrA
 • PISO

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti Občinske uprave, Občinskega sveta ter župana so na voljo na spletni strani Občine Renče-Vogrsko v naslednjih dinamičnih sklopih vsebin:
Sporočila za javnost
Občinski svet in svetniki
Razpisi

Stroški o posredovanju in ponovni uporabi informacije javnega zanačaja

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Postopek za dostop do informacij javnega značaja ja natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o upravnem postopku. Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov:
natasa.gorkic@rence-vogrsko.si

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Glavna pisarna Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga, v času uradnih ur in med poslovnim časom:
Ponedeljek, torek in četrtek: Od 8.30 do 15.00
Sreda: Od 8.30 do 17.00
Petek: Od 8.30 do 13.00


Povezave:

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • prostorski plan
 • novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine)

         

Občinska uprava

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
Ponedeljek: od 8.30 do 12:00 ure
Sreda: od 8.30 do 12:00 in od 13:30 do 16:30 ure
Petek: od 8.30 do 12:00 ure

URADNE URE ŽUPANA
Sreda: od 15.00 do 16.30 ure po predhodnem dogovoru

POSLOVNI ČAS
Ponedeljek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Torek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Sreda: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 16:30
Četrtek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Petek: od 8:30 do 12:00

ŽUPAN OBČINE RENČE - VOGRSKO
Aleš Bucik
tel. 05/33-84-507
e-mail: ales.bucik@rence-vogrsko.siOBČINSKA UPRAVA:
info@rence-vogrsko.si

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE:
Beti Čufer
tel. 05/33-84-501
e-mail: beti.cufer@rence-vogrsko.si

RAČUNOVODSTVO:
Darja Fratnik
tel. 05/33-84-505
e-mail: darja.fratnik@rence-vogrsko.si

Nadja Vodopivec
tel. 05/33-84-505
e-mail: nadja.vodopivec@rence-vogrsko.si

PRAVNE ZADEVE:
Nataša Gorkič Barle
tel. 05/33-84-503
e-mail: natasa.gorkic@rence-vogrsko.si

OKOLJE IN PROSTOR:
Erik Lasič
tel. 05/33-84-502
e-mail: erik.lasic@rence-vogrsko.si

David Lukežič
tel. 05/33-84-502
e-mail: david.lukezic@rence-vogrsko.si


DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Vladka Gal Janeš
tel. 05/33-84-504
e-mail: vladka.gal@rence-vogrsko.si

GLAVNA PISARNA:
Katarina Žniderčič
tel. 05/33-84-500
e-mail: katarina.znidercic@rence-vogrsko.si

Anja Sedevčič
tel.05/33-84-507
e-mail: anja.sedevcic@rence-vogrsko.si

 

Ana Jovanka Koglot
tel. 05/33-84-507
e-mail: ana.koglot@rence-vogrsko.si

 

 

Samuel Baša
041/664-637
e-mail: info@rence-vogrsko.si

REŽIJSKI OBRAT:
Anton Gorjan
Martin Peternelj

SEZNAM URADNIH OSEB