Spoštovani, spletni naslov www.rence-vogrsko.si uporablja piškotke, ki so namenjeni beleženju obiska. Spletna stran ne uporablja piškotkov, ki bi vsebovali vaše osebne podatke.

Ali dovolite uporabo piškotkov na tem spletnem naslovu?

PRAVILNO KURJENJE Z DRVMI V LOKALNIH KURILNIH NAPRAVAH

Brezplačni tečaji tujih jezikov

                     

BREZPLAČNI TEČAJ ANGLEŠČINE

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA, Cankarjeva 8, Nova Gorica, vabi k vpisu v brezplačni tečaj:

ANGLEŠČINA ZA TURIZEM 

(15 andragoških ur)

Tečaj bo potekal ob torkih od 16.30 do 18.45

v Dvorani Zorana Mušiča Kulturnega doma Bukovica.

Predvideni začetek: 21. oktober 2014

Izobraževanje se bo izvajalo za občane Občine Renče-Vogrsko.

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami!

Informacije in prijave:  (05) 335 31 15 ali (05) 335 31 19

in anja.nemec@lung.si.

BREZPLAČNI TEČAJ ITALIJANŠČINE

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA, Cankarjeva 8, Nova Gorica, vabi k vpisu v brezplačni tečaj:

ITALIJANŠČINA ZA TURIZEM 

(15 andragoških ur)

Tečaj bo potekal ob sredah in petkih od 16.30 do 18.00

v Dvorani Zorana Mušiča Kulturnega doma Bukovica.

Predvideni začetek: 22. oktober 2014

Izobraževanje se bo izvajalo za občane Občine Renče-Vogrsko.

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavami!

Informacije in prijave:  (05) 335 31 15 ali (05) 335 31 19

in anja.nemec@lung.si.

Javno naznanilo

Sprejet OPN

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejel OPN. Odlok si lahko pogledate na tej povezavi.

-          Občinski prostorski načrt (OPN) -  > Namenska raba- povezava,

-          Občinski prostorski načrt (OPN) -  > Namenska raba (kartografski del)povezava in

-          Občinski prostorski načrt (OPN) -  > Infrastruktura (kartografski del) - povezava.

 

 

Digitalni radijski sistem na slovenskem železniškem omrežju

Seznam vseh obvestil

Katalog informacij javnega značaja

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Občina Renče-Vogrsko
Naslov: Bukovica 43
Kontakt: 05 338 45 00
Fax:  05 338 45 10
El. Naslov: info@rence-vogrsko.si
Spletna stran: www.rence-vogrsko.si
Odgovorna uradna oseba: Aleš Bucik, župan
Datum prve objave kataloga: 30.11.2009
Datum zadnje spremembe: 11.05.2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.rence-vogrsko.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:
Delovno področje občinske uprave Občine Renče-Vogrsko je določeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko Četrti člen odloka se glasi:
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na naslednjih področjih:

 • splošnih zadev
 • normativno pravnih zadev
 • upravnih zadev
 • javnih financ
 • gospodarskih dejavnosti,kmetijstva in turizma
 • družbenih dejavnosti
 • varstva okolja in urejanja prostora
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
 • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Urad župana
 • Glavna pisarna
 • Oddelek za družbene dejavnosti
 • Oddelek za okolje in prostor
 • Režijski obrat

Organigram organa: Organigram si lahko pogledate tukaj

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Ime in priimek: Nataša Gorkič Barle
Funkcija: Svetovalka za pravne zadeve
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga
Telefonska številka: 05/338 45 03
Elektronski naslov: natasa.gorkic@rence-vogrsko.si
Zahteva za informacijo javnega značaja - Vloga
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2011
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2010
Poročilo o izvajanju ZDIJZ v letu 2009

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:

Povezava na državni register predpisov Državna ureditev Republike Slovenije

 • Zakon o lokalni samoupravi
 • Zakon o lokalnih volitvah
 • Zakon o financiranju občin
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih

2.d Seznam predlogov podpisov

Predlogi podpisov:
Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Renče-Vogrsko pod rubriko Občinski svet in svetniki

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2014

Javni razpis za sofinanciranje program in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2014
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014
Letni program kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014
Javni razpis o podelitvi priznanj v Občini Renče-Vogrsko za leto 2014

 

2013


Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ-ja
Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki
Sklep o upoštevanju stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca
Sklep o potrditvi Analize položaja invalidov v Občini Renče-Vogrsko in Akcijski načrt
Sklep o imenovanju prestavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Glasbene šole Nova Gorica
Sklep o razrešitvi namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013
Sklep o tehničnih popravkih kartografske dokumentacije srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica, ki velja tudi za območje Občine Renče-Vogrsko
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d. o. o.
 Sklep o sofinanciranju nakupa dijaških  mesečnihvozovnic za šolsko leto 2013/2014 
Sklep o sofinanciranju nakupa delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/2014
Sklep o pripojitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica k Javnemu zavodu Zdravstveno varstvo Osnovno varstvo Nova Gorica
Sklep o zagotovitvi kritja stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2013/2014
Sklep o določitvi ekonomske cene programov vrtca v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče-Vogrsko v svet zavoda Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Zaključni račun proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2012
Sklep o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka
Sklep o imenovanju člana v svet Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2013
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko z merili za vrednotenje in izbor programov športa
Sklep o podelitvi občinskih nagrad za leto 2013
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2013
Odlok o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko
Javni razpis za podelitev prioznanj Občine Renče-Vogrsko za leto 2013
 

2012

Statut Občine Renče-Vogrsko - prečiščeno besedilo
Poslovnik Občinskega sveta
Sklep o zamenjavi predstavnika v Sveti javnega zavoda OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Sklep o pristopu k soustanoviteljstvu Javnega zavoda OŠ Ivana Roba Šempeter
Sklep o sofinanciranju stroškov zaposlitve nadstandardno zaposlenih delavcev OŠ Renče
Sklep o sofinanciranju stroškov nadomeščanja zaradi povečanega obsega pomočnika ravnatelja OŠ Renče
Sklep o ukinitvi subvencioniranja dijaških vozovnic
Sklep o imenovanju kandidata predstanika Občine Renče-Vogrsko v Razvojni svet Severno primorske regije
Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta Občine Renče-Vogrsko
Sklep nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
Sklep o sprejetju elektorja v Državni svet
Sklep o sprejetju kandidata v Državni svet
Odlok o predmetu in pogojih za dodelitvi koncesije za redno vzdrževanje občinskih cest
Rebalans proračuna Občine Renče-VOgrskoza leto 2012
Sklep o seznanitvi s polletnim poročilom Občine Renče-Vogrsko za obdobje januar - junij 2012
Sklep o dodatnem sofinanciranju dijaških vozovnic
Sklep o sofinanciranju nakupa delovnih zvezkov
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren–Kostanjevica
Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren–Kostanjevica in Vipava
Sklep o začasnem financiranju
Zavzetje stališča do predlogov in pripomb na razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega plana
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2011
Pravilnik o oddajanju velike dvorane in dvorane Zorana Mušiča v KD Bukovica v najem
Sklep o potrditvi cenika za najem Velike dvorane in dvorane Zorana Mušiča v Kulturnem domu v Bukovici
Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Občine Renče-Vogrsko in na turističnem območju Smaragdne poti
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta severne Primosrske - Goriške razvojne regije
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko 
Letno program Kulture za leto 2012
Letni plan športa za leto 2012
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2012
Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2012

2011

Navodilo o spremembi navodila za izračun komunalnega prispevka
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Renče-VOgrsko
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev , članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-VOgrsko
Sklep o razrešitvi namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-VOgrsko
Sklep o imenovanju novih namestnikov poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-VOgrsko
Sklep o prenehanju članstva v Statutarno pravni komisiji
Sklep o imenovanju nove članice v Statutarno pravni komisiji
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko
Navodilo o spremebi navodila za izračun komunalnega prispevka
Letni program kulture za leto 2011
Letni program športa za leto 2011
Načrt razvojnih programov 2011 - 2014

Sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko


2010

Sklep o imenovanju Statutarno pravne komisije
Sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo in proračun
Sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor
Sklep o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko za leto 2011
Sklep o imenovanju članov Projektno razvojnega sveta
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko 
Poročilo o izidu volitev v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2010
Sklep o imenovanju podžupana Občine Renče-Vogrsko
Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko v letu 2010
Poziv fizičnim in pravnim osebam za prijavo škode na objektih kot posledica poplav
Javna razglasitev modelov vrednotenja
Seznam kandidatov za župana Občine Renče-Vogrsko
Seznam kandidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Seznam kandidatov za volitve članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče-Vogrsko
Razpis volitev v Svete krajevnih skupnosti v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec v Osnovni šoli Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucjana Bratkoviča Bratuša Renče
Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko za leto 2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Sklep o ukinitvi javnega dobra 3x
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica
Sklep o soglasju k ekonomski ceni storitve "Pomoč družini na domu"
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko
Letni program tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Občini Renče-Vogrsko
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko za leto 2010
Merila za vrednotenje in izbor programov športa
Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2010
Obvezan razlaga tretjega odstavka 5. člena Odloka o splošnih prostorstorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica za območje Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembi odloka o oskrbi s pitno vodo
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda

2009

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-VogrskoSklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-VogrskoSklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko v letu 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Renče-Vogrsko v letu 2009Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Renče-Vogrsko
Sklep o prenehanju mandata in novem imenovanju člana v Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
Sklep o prenehanju mandata in novem imenovanju člana v Občinski svet Občine Renče-VogrskoSklep o prevzemu mandata v Občinski svet Občine Renče-Vogrsko
Javni razpis za dodelitev štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v Občini Renče-VogrskoUgotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Odlok o občinskih javnih slcestah v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o občinskih javnih slcestah v Občini Renče-VogrskoOdlok o gospodarskih javnih službah v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-VogrskoSpremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti Vogrsko
Spremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti Renče
Spremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti RenčeSpremembe in dopolnitve Statuta Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij na področju kmetijstva v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij na področju kmetijstva v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009Javni razpis za podelitev priznanj v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2009Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko
Letni plan kulture Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
Letni plan kulture Občine Renče-Vogrsko za leto 2009Letni plan športa Občine Renče-Vogrsko za leto 2009
Odlok o proračunu Občine-Vogrsko za leto 2009

 2008


Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-Vogrsko
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Renče-VogrskoSpremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljiščaSklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko za obdobje od januar do marec 2009
Odlok o omejitvah izgradnje in rekonstrukcije objektov namenjenih prenosu in distribuciji električne energije
Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče-VogrskoStatut Krajevne skupnosti Vogrsko
Statut Krajevne skupnosti Renče
Statut Krajevne skupnosti RenčeStatut Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga
Sklep o sprejemu posameznega programa nakupa dela stavbnega zemljišča
Javni razpis za dodeljevanjue štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsk za leto 2008
Sklep o sprejemanju posameznih programov nakupa dela stavbnih zemljišč - 4x
Sklep o sprejemanju posameznih programov nakupa dela stavbnih zemljišč - 4xPravilnik o spremembah in dopolnitva Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrad mladim talentom v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-VogrskoJavni razpis za sofinanciranju programov iz področja družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Sklep o subvencioniranju mesečnih dijaških vozovnic
Sklep o subvencioniranju mesečnih dijaških vozovnicPravilnik o sofinanciranju programov iz področja družbenih dejavnosti v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Sklep o odkupu zemljišča
Sklep o odkupu zemljiščaOdlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Sklep o odkupu nepremičnine od solastnikov
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Sklep o sprejemanju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Renče-Vogrsko v letu 2007
Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja Zavetišča za zapuščene živali
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinjska dejavnost
Odlok o oskrbi s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda
Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja - stavbnega zemljišča
Sklep o sprejemanju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica
Sklep o sprejemanju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica 
Sklep o cenah programov vrtca in dodatnih subvencijah k plačilom programov vrtca v Občini Renče-Vogrsko 
Sklep o soglasju k oblikovanju oddelkov v vrtcu Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in podružničnem vrtcu Bukovica 
Sklep o financiranju dodatnih nadstandardnih programov v Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče in na Podružnični šoli Vogrsko 
Sklep o kritju stroškov za oblikovan eoddelke v vrtcu Vogrsko v šolskem letu 2008/2009 
Sklep o delovanju in financiranju Podružnične šole na Vogrskem 
Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev za izvajanje podaljšanega bivanja v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici - Podružnica Vogrsko 
Sklep o imenovanju predstavnika Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko v  Sosvet za zagotavljanje večje varnosti občanov
Odlok o ustanovitvi Sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa za gostinjske obrate in kmetije na katerih se opravlja gostinjska dejavnost
Sklep o podelitvi izrednih nagrad
Sklep o podelitvi občinskih nagrad
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulture in športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Sklep o zamenjavi člana Uredniškega odbora Občine Renče-Vogrsko
Sklep o Letnem programu športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Letni plan kulture v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko
Popravek Javnega razpisa za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008
Javni razpis za podelitev priznanj Občine Renče-Vogrsko
Odlok o priznanjih Občine Renče-Vogrsko
Javni razpis za sofinanciranje programov in investicij v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančne pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinjskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinjska dejavnost
Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2008
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko v letu 2008
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Renče-Vogrsko

2007

Statut Občine Renče-Vogrsko
Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko
Sklep o začasnem financiranju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o določitvi odškodnine zaradi omejitve lastninske pravice
Seznam kandidatov za volitve v Svete krajevnih skupnosti na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o zamenjavi namestnika člana Občinske volilne komisije Občine Renče-Vogrsko
Sklep o odstopu nepremičnin Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste
Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrad za mlade talente v Občini Renče-Vogrsko
Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Občini Renče-Vogrsko za leto 2007
Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče-Vogrsko
Razpis rednih volitev članov Sveta krajevnih skupnosti Občine Renče-Vogrsko
Načrt razvojnih programov 2006 - 2010
Sklep o imenovanju Štaba civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju komisije za ocenjevanje škode na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o imenovanju poverjenikov za Civilno zaščito v bivalnem okolju na območju Občine Renče-Vogrsko
Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Renče-Vogrsko
Odlok o ustanovitvi in izdajanju Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko
Sklep o prenosu sejnin članov PRS na proračunsko postavko 19069003 štipendije
Odlok o občinskem prazniku Občine Renče-Vogrsko
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda zdravstveni dom - Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk Nova Gorica
Sklep o imenovanju Uredniškega odbora Občinskega glasila Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o sofiinanciranju programov kulturno turističnih društev v Občini Renče-Vogrsko
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
Merila za vrednotenje in izbor programov športa
Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Renče-Vogrsko
Sklep o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica
Sklep o pristopu Občine Renče-Vogrsko v Združenje občin Slovenije - ZOS
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Občine Renče-Vogrsko
Sklep o neodplačanem prenosu nepremičnine, ki je javno dobro v lasti Občine Renče-Vogrsko
Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Renče-Vogrsko
Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Opekarne z glinokopom v Renčah - 1. faza
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2007
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
Vst postopki, ki jih vodi organ so zbrani pod rubriko Obrazci

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc je dostopen na spletni strani:
https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju Doxis
 • Finančno računovodski sistem SAOP, ki zajema:
  • Glavno knjigo s saldokonti in računovodstvo
  • Planiranje in priprava bilanc ter proračun
  • Knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega DDV
  • Obračun pogodb o delu in ostalih izplačil- Obračun plač
  • Evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
  • Potni nalogi
 • Aplikacija za pripravo proračuna in analize za občine APPrA ter aplikacija za spletno poročanje OPPrA
 • Obračun prispevka za zavarovance v obvezno zdravstveno zavarovanje - SEZAM
 • Obračun za znižano plačilo vrtca

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
Druge informacije javnega značaja s področja dela in aktivnosti Občinske uprave, Občinskega sveta ter župana so na voljo na spletni strani Občine Renče-Vogrsko v naslednjih dinamičnih sklopih vsebin:
Sporočila za javnost
Občinski svet in svetniki
Razpisi

Stroški o posredovanju in ponovni uporabi informacije javnega zanačaja

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
Postopek za dostop do informacij javnega značaja ja natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o upravnem postopku. Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov:
natasa.gorkic@rence-vogrsko.si

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo:
Glavna pisarna Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga, v času uradnih ur in med poslovnim časom:
Ponedeljek, torek in četrtek: Od 8.30 do 15.00
Sreda: Od 8.30 do 17.00
Petek: Od 8.30 do 13.00


Povezave:

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • prostorski plan
 • novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine)

         

Občinska uprava

URADNE URE OBČINSKE UPRAVE
Ponedeljek: od 8.30 do 12:00 ure
Sreda: od 8.30 do 12:00 in od 13:00 do 17:00 ure
Petek: od 8.30 do 12:00 ure

URADNE URE ŽUPANA
Sreda: od 15.00 do 17:00 ure po predhodnem dogovoru

POSLOVNI ČAS
Ponedeljek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Torek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Sreda: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 17:00
Četrtek: od 8:30 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
Petek: od 8:30 do 12:00

ŽUPAN OBČINE RENČE - VOGRSKO
Aleš Bucik
tel. 05/33-84-507
e-mail: ales.bucik@rence-vogrsko.siOBČINSKA UPRAVA:
info@rence-vogrsko.si

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE:
Beti Čufer
tel. 05/33-84-503
e-mail: beti.cufer@rence-vogrsko.si

RAČUNOVODSTVO:
Darja Fratnik
tel. 05/33-84-505
e-mail: darja.fratnik@rence-vogrsko.si

Nadja Vodopivec
tel. 05/33-84-505
e-mail: nadja.vodopivec@rence-vogrsko.si

PRAVNE ZADEVE:
Nataša Gorkič Barle
tel. 05/33-84-503
e-mail: natasa.gorkic@rence-vogrsko.si

OKOLJE IN PROSTOR:
Erik Lasič
tel. 05/33-84-502
e-mail: erik.lasic@rence-vogrsko.si

David Lukežič
tel. 05/33-84-502
e-mail: david.lukezic@rence-vogrsko.si


DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Vladka Gal Janeš
tel. 05/33-84-504
e-mail: vladka.gal@rence-vogrsko.si

GLAVNA PISARNA:
Katarina Žniderčič
tel. 05/33-84-500
e-mail: katarina.znidercic@rence-vogrsko.si

Ana Jovanka Stojanovska
tel. 05/33-84-507
e-mail: ana.stojanovska@rence-vogrsko.si

Samuel Baša
041/664-637
e-mail: info@rence-vogrsko.si

REŽIJSKI OBRAT:
Anton Gorjan
Martin Peternelj

SEZNAM URADNIH OSEB


Štipendije Lions cluba

Javni razpis E3URE-2013-2 za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

JAVNI RAZPIS E3URE-2013-2 za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe za učinkovito rabo energije

8. novembra 2013 je bil v Uradnem listu RS 92/2013 objavljen javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za investicije v ukrepe povečanja energetske učinkovitosti in s tem zmanjšanje rabe energije.

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

 • občine
 • podjetja
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

V kolikor bi se želeli prijaviti na razpis, vam je razpisna dokumentacija na voljo tukaj.