NOO

 

 

Financira_EU.jpg

 

 

PROJEKT KANALIZACIJA RENČE – VOGRSKO – 1. FAZA
SOFINANCIRAN IZ NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

 

 

Občina Renče-Vogrsko je bila na področju komunalne opremljenosti odvajanja odpadnih voda v primerjavi z ostalimi goriškimi občinami podpovprečno razvita. V zadnjih letih je intenzivno iskala možnosti in vire financiranja za izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije. Takšna infrastruktura je izjemnega okoljskega pomena, posledično pa se z izgradnjo »zelene infrastrukture« izboljšujejo tudi potenciali za razvoj turizma in ostalih aktivnosti na prostem, predvsem vodnih športov na reki Vipavi in njenih pritokih.

Občinska prizadevanja so obrodila sadove, saj je bil projekt Kanalizacija Renče – Vogrsko – 1. faza odobren za sofinanciranje. Projekt kanalizacije, ki je v celoti vreden 2,65 milijona evrov, bo tako delno zgrajen z lastnimi proračunskimi sredstvi, 1 milijon evrov pa je občina za izgradnjo fekalne kanalizacije pridobila iz mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Predmet projekta, ki je že v fazi gradnje, so posamezni odseki fekalne in meteorne kanalizacije, ki predstavljajo prvo fazo izgradnje kanalizacijskega omrežja v občini Renče-Vogrsko. V prvi fazi so vključeni odseki: Renče–Bilje, Renče–Žigoni in Renče–Arčoni. Vsi trije odseki fekalne kanalizacije merijo skupaj 4.968 metrov, ob tem pa bo dograjene tudi 586 metrov meteorne kanalizacije.

Vsa dela na kanalizacijskem omrežju izvaja občina vzporedno z gradnjo in obnovo vodovodnega omrežja. V okviru širšega infrastrukturnega projekta bo zgrajena oziroma obnovljena tudi cestna razsvetljava in elektro kabelska kanalizacija. Tako so izkoriščeni sinergijski učinki, ki jih prinaša takšna vzporedna gradnja. Najbolj prelomen pa je korak na področju fekalne kanalizacije, saj s tem občina Renče-Vogrsko vzpostavlja ustrezen, sodoben sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Predviden zaključni rok izvedbe je konec leta 2023.

 

 

 

NOO.png

 

Projekt je del načrta, ki ga financira mehanizem Načrt za okrevanje in odpornost.