Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče - Vogrsko

06. 12. 2021 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) župan Občine Renče - Vogrsko objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine RenčeVogrsko

I.

Župan Občine Renče–Vogrsko naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod št. 784-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 15. 12. 2021 do vključno 25. 01. 2022 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si in v natisnjeni obliki v prostorih Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

III.

Javna obravnava bo izvedena dne, 12. 01. 2022, ob 17.00 uri, na ZOOM povezavi, ki bo objavljena na www.rence-vogrsko.si.

VI.

Javnost ima v času javne razgrnitve, od 15. 12. 2021 do vključno 25. 01. 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko poda na elektronski naslov: , pri čemer se v rubriki "zadeva" navede ključne besede "sdOPN1 - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.

 

 

Številka: 35000-0002/2020-112
Bukovica, dne, 30. 11. 2021                                                       župan Občine Renče–Vogrsko
                                                                                                   Tarik Žigon l.r.