Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

  • Tomaž Fajt
  • Artur Fornazarič
  • Nela Pregelj
  • Gregor Kobal
  • Radovan Rusjan