Vloge in obrazci

Vloge so pripravljene na način, da jih lahko pripravite s pomočjo računalnika.

  1. Pred izpolnjevanjem vlogo najprej shranite na vaš računalnik, zatem odprite preneseno datoteko iz shranjenega mesta, jo izpolnite in natisnite.
  2. Nato vlogo podpišite (in žigosajte, v kolikor uporabljate žig) ter poskenirajte.
  3. Skenirano vlogo priložite elektronskemu sporočilu.
  4. Priložite tudi dokazilo o plačani upravni taksi in vse v vlogi zahtevane priloge ter nam jo pošljite na elektronski naslov: . Priloge in vloga naj bodo v pdf obliki.

V kolikor bi raje vlogo oddali v fizični verziji, nam jo z vsemi zgoraj omenjenimi dokazili pošljite ali dostavite na naslov:
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. 

Pri fizični obliki vloge vas vljudno prosimo, da listov ne spenjate s spenjačem.

Vlogo nam pošljite samo v eni obliki - ali elektronski ali fizični, ne v obeh.


Politika varstva osebnih podatkov - izvleček

Vloge in obrazci za elektronsko in ročno vnašanje

1. Okolje in prostor

1.1 Gradnja objektov

1.1.1 Komunalni prispevek

1. Vloga za komunalni prispevek (26)
1aObvestilo k vlogi za izdajo odmerne odločbe o komunalnem prispevku

 

1.1.2 Ceste

2. Vloga za izvajanje del na cesti in zaporo ceste (132)
3. Vloga za zaporo ceste zaradi prireditve (133)
4. Vloga za izvajanje del v območju ceste (134)
5. Vloga za soglasje za poseg v varovalni pas ceste (135)
6. Vloga za priključitev na cesto (136)


Ali ste vedeli?

Kdaj pri gradnji priključka na cesto in pri posegu v varovalni pas ceste potrebujem soglasje in kdaj mnenje Občine?
Kadar gradite enostavni objekt, potrebujete soglasje. Ko gradite nezahtevni, manj zahtevni ali zahtevni objekt, pa vaš projektant na Občino naslovi vlogo za izdajo mnenja. 1.1.3 Projektni pogoji in mnenja

7. Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1)
8. Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
9. Zahteva za izdajo mnenja
10. Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) 
11. 20C Zahteva za soglasje Občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom
12. 20D Soglasje Občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom 

 

1.2 Prostor

13. Vloga za izdajo lokacijske informacije (139)
13.a Obvestilo k vlogi za izdajo lokacijske informacije
14. Ponudba za odkup zemljišča predkupnemu upravičencu (114)
15. Pobuda za spremembo namenske rabe prostora (27)1.3 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

16. Prijava za NUSZ fizične osebe (40)
17. Prijava za NUSZ pravne osebe (41)
18. Vloga za oprostitev plačila NUSZ (131)1.4 Okolje


Ali ste vedeli?
Organizatorji prireditev morate zagotoviti tudi seznanitev lokalne skupnosti z vašo prireditvijo. To naredite tako, da obrazec Prijave prireditve natisnete v treh (3) izvodih,  izpolnite v celoti, priložite vse obvezne priloge in vse tri izvode z vsemi prilogami prinesete na sedež Občine Renče-Vogrsko, kjer bomo vse tri obrazce opremili z ustrezno vsebino (žig o seznanitvi lokalne skupnosti s prireditvijo ter žig in podpis uradne osebe). En izvod bomo zadržali, dva pa boste nato odnesli bodisi na Policijo bodisi na Upravno enoto (odvisno od vrste prireditve). Za pridobitev dokazila, da je lokalna skupnost seznanjena z vašo prireditvijo, vam tako ni potrebno pisati nobenih dopisov ali vlog oziroma zahtev za potrdilo. 1.4.1 Uporaba javnih površin

19. Vloga za ustanovitev služnostne pravice (110)
20. Vloga za občasno rabo javnih površin (111)
21. Cenik občasne rabe javnih površin
22. Vloga za uporabo javnih površin v občini Renče-Vogrsko (prireditve) (112)

 

1.4.2 Hrup

23. Prijava uporabe zvočnih naprav (48)
24. Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom (28)

 

1.4.3 Nevarni odpadki 

25. Prijava odvoza azbestnih odpadkov (103) 

2. Družbene dejavnosti

26. Vloga za enkratno pomoč ob rojstvu otroka (24)
27. Vloga za bolniške rezervacije za vrtec (83)
28. Vloga za obračun počitniške rezervacije (128) 

3. Kmetijstvo, gostinstvo in turizem 

29. Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala - kmetije (30)
30. Vloga za mnenje KS o podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata (13)
31. Obrazec za prijavo ponudnika v občini Renče-Vogrsko 

4. Najem dvoran v KD Bukovica

32. Vloga za najem dvorane (76)
33. NPB - Pravilnik o najemu dvoran.pdf
34. Hišni red 

5. Najem stojnic in vozil

35. Prijava začasne uporabe prodajnega mesta - Tržnica Vogrinka (101)
36. Pogoji uporabe prodajnega mesta v času epidemije koronavirusa
37. Vloga za izposojo stojnic (107)
38. Vloga za najem vozila (109) 

6. Dostop do informacij javnega značaja

39. Vloga za dostop do informacij javnega značaja (29)
40. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
41. Splošna vloga (23)