Vloge in obrazci

Vloge so pripravljene na način, da jih lahko pripravite s pomočjo računalnika.

  1. Pred izpolnjevanjem vlogo najprej shranite na vaš računalnik, zatem odprite preneseno datoteko iz shranjenega mesta, jo izpolnite in natisnite.
  2. Nato vlogo podpišite (in žigosajte, v kolikor uporabljate žig) ter poskenirajte.
  3. Skenirano vlogo priložite elektronskemu sporočilu.
  4. Priložite tudi dokazilo o plačani upravni taksi in vse v vlogi zahtevane priloge ter nam jo pošljite na elektronski naslov: . Priloge in vloga naj bodo v pdf obliki.
     

Vlog NE pošiljajte posameznim uslužbencem, ampak vedno na naslov glavne pisarne: info@rence-vogrsko.si. 


V kolikor bi raje vlogo oddali v fizični verziji, nam jo z vsemi zgoraj omenjenimi dokazili pošljite ali dostavite na naslov:
Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga. 

Pri fizični obliki vloge vas vljudno prosimo, da listov ne spenjate s spenjačem.

Vlogo nam pošljite samo v eni obliki - ali elektronski ali fizični, ne v obeh.


Politika varstva osebnih podatkov - izvleček

Vloge in obrazci za elektronsko in ročno vnašanje

1. Okolje in prostor

1.1 Gradnja objektov 

1.1.1 Komunalni prispevek

1.   Vloga za komunalni prispevek (26)
1.a Obvestilo k vlogi za izdajo odmerne odločbe o komunalnem prispevku

 

1.1.2 Ceste

2.   Vloga za izvajanje del na cesti in zaporo ceste (132)
3.   Vloga za zaporo ceste zaradi prireditve (133)
4.   Vloga za izvajanje del v območju ceste (134)
5.   Vloga za soglasje za poseg v varovalni pas ceste (135)
6.   Vloga za priključitev na cesto (136)


Ali ste vedeli?

Kdaj pri gradnji priključka na cesto in pri posegu v varovalni pas ceste potrebujem soglasje in kdaj mnenje Občine?
Kadar gradite enostavni objekt, potrebujete soglasje. Ko gradite nezahtevni, manj zahtevni ali zahtevni objekt, pa vaš projektant na Občino naslovi vlogo za izdajo mnenja. 1.1.3 Projektni pogoji in mnenja

10.   Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) 
11.   Priloga 8A: Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
12.   Priloga 9A: Zahteva za izdajo mnenja
13.   Priloga 13C: Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe 
(skladno z določbami GZ-1 se evidentiranje dotičnih prijav ne izvaja dokler ne bo vzpostavljen sistem eGraditev.)
14.   Priloga 20C: Zahteva za soglasje občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskim aktom

 

1.2 Prostor

15.   Vloga za izdajo lokacijske informacije (139)
15.a Obvestilo k vlogi za izdajo lokacijske informacije
16.   Ponudba za odkup zemljišča predkupnemu upravičencu (114)
17.   Pobuda za spremembo namenske rabe prostora (27)1.3 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

18.   Soglasje o prenosu plačila nadomestila na uporabnika oziroma na samo določenega lastnika stavb oziroma delov stavbe (40)
19.   Vloga za oprostitev plačila NUSZ (131)1.4 Okolje


Ali ste vedeli?
Organizatorji prireditev morate zagotoviti tudi seznanitev lokalne skupnosti z vašo prireditvijo. To naredite tako, da obrazec Prijave prireditve natisnete v treh (3) izvodih,  izpolnite v celoti, priložite vse obvezne priloge in vse tri izvode z vsemi prilogami prinesete na sedež Občine Renče-Vogrsko, kjer bomo vse tri obrazce opremili z ustrezno vsebino (žig o seznanitvi lokalne skupnosti s prireditvijo ter žig in podpis uradne osebe). En izvod bomo zadržali, dva pa boste nato odnesli bodisi na Policijo bodisi na Upravno enoto (odvisno od vrste prireditve). Za pridobitev dokazila, da je lokalna skupnost seznanjena z vašo prireditvijo, vam tako ni potrebno pisati nobenih dopisov ali vlog oziroma zahtev za potrdilo. 1.4.1 Uporaba javnih površin

20.   Vloga za ustanovitev služnostne pravice (110)
21.   Vloga za občasno rabo javnih površin (111)
22.   Cenik občasne rabe javnih površin
23.   Vloga za uporabo javnih površin v občini Renče-Vogrsko (prireditve) (112)

 

1.4.2 Hrup

24.   Prijava uporabe zvočnih naprav (48)
25.   Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja s hrupom (28)

 

1.4.3 Nevarni odpadki 

26.   Prijava odvoza azbestnih odpadkov (103) 

2. Družbene dejavnosti

27.   Vloga za enkratno pomoč ob rojstvu otroka (24)
28.   Vloga za bolniške rezervacije za vrtec (83)
29.   Vloga za obračun počitniške rezervacije (128)
30.   Vloga za povračilo stroškov prevoza otrokom s posebnimi potrebami in otrokom, ki obiskujejo šolo izven šolskega okoliša v občini Renče–Vogrsko (140)
31.   Vloga za dodelitev subvencije Občine Renče–Vogrsko k ceni dijaške mesečne vozovnice (73)
  

3. Kmetijstvo, gostinstvo in turizem 

32.   Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala - kmetije (30)
33.   Vloga za mnenje KS o podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata (13)
34.   Obrazec za prijavo ponudnika v občini Renče-Vogrsko 

4. Najem dvoran v KD Bukovica

35.   Vloga za najem dvorane (76)
36.  NPB - Pravilnik o najemu dvoran.pdf
37.   Cenik in hišni red.pdf 

5. Najem stojnic in vozil

38.   Prijava začasne uporabe prodajnega mesta - Tržnica Vogrinka (101)
39.   Pogoji uporabe prodajnega mesta v času epidemije koronavirusa
40.   Vloga za izposojo stojnic (107)
41.   Vloga za najem vozila (109) 

6. Dostop do informacij javnega značaja

42.   Vloga za dostop do informacij javnega značaja (29)
43.   Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
44.   Splošna vloga (23) 

7. Poročilo o delu predstavnika ustanovitelja v svetu zavoda

45. Poročilo predstavnikov za področje Projektne pisarne
46. Poročilo predstavnikov za področje Družbenih dejavnosti
47. Poročilo predstavnikov za področje uprave