KIJZ

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Občina Renče-Vogrsko
Naslov: Bukovica 43
Pošta: 5293 Volčja Draga
Telefon: 05 338 45 00
Fax:  05 338 45 10
El. naslov: 
Spletna stran: www.rence-vogrsko.si
Odgovorna uradna oseba: Tarik Žigon, župan
Datum prve objave kataloga: 30.11.2009
Datum zadnje spremembe: 1. 1. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.rence-vogrsko.si
Druge oblike kataloga: Katalog je dostopen samo v elektronski verziji na spletnem naslovu.

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA IN NAČIN DOSTOPA DO INFORMACIJ

2.a  Organigram in podatki o Občini Renče – Vogrsko
Kratek opis delovnega področja organa: Delovno področje občinske uprave Občine Renče-Vogrsko je določeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko.

Četrti člen odloka se glasi: Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na naslednjih področjih:

 • splošnih zadev
 • normativno pravnih zadev
 • upravnih zadev
 • javnih financ
 • gospodarskih dejavnosti,kmetijstva in turizma
 • družbenih dejavnosti
 • varstva okolja in urejanja prostora
 • gospodarskih javnih služb in infrastrukture
 • gospodarjenja s stavbnimi zemljišči
 • inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 • Urad župana
 • Glavna pisarna
 • Oddelek za družbene dejavnosti
 • Oddelek za okolje in prostor
 • Režijski obrat

Organigram organa

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij:

Pristojna oseba:
Ime in priimek: Špela Glušič
Funkcija: Višja svetovalka III
Naslov: Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga
Telefonska številka: 05/338 45 00
Elektronski naslov: 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa:

Državni predpisi: Državni register predpisov
Predpisi lokalne skupnosti: Predpisi po letu sprejetja
Predpisi EU: Predpisi EU 

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani občine Renče -Vogrsko v sklopu Občinski svet: Seje občinskea sveta

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • proračun, načrt razvojnih programov
 • statut
 • poslovnik občinskega sveta
 • občinski prostorski načrt
 • poslovnik nadzornega odbora

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkovVrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: Upravni postopki
Uradne osebe: Seznam uradnih oseb pooblaščenih za vodenje in odločanje v upravnem postopku.

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ je objavljen na tej povezavi

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk: Dokumentni sistem za podporo pisarniškemu poslovanju Odos.

Finančno računovodski sistem Cadis, ki zajema:

 • Glavno knjigo s saldokonti in računovodstvo
 • Planiranje in priprava bilanc ter proračun
 • Knjigo prejetih faktur s spremljanjem vstopnega DDV
 • Obračun pogodb o delu in ostalih izplačil
 • Obračun plač
 • Evidenco osnovnih sredstev z obračuni amortizacije
 • Potni nalogi
 • Aplikacija za pripravo proračuna in analize za občine APPrA
 • ter aplikacija za spletno poročanje OPPrAPISO

2.i Druge informacije javnega značaja: Dostopne na spletni stani občine pod rubriko: Obvestila za javnost

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Postopek za dostop do informacij javnega značaja ja natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne ali zavrže. V slednjem primeru ima prosilec pravico do pritožbe na državnega pooblaščenca za dostop informacij javnega značaja, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o upravnem postopku. Organ lahko prosilcu skladno z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

Prosilci lahko informacije javnega značaja zahtevajo po elektronski pošti na naslov: 

Opis fizičnega dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Glavna pisarna Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga, v času uradnih ur in med poslovnim časom:
Ponedeljek, torek in četrtek: Od 8.30 do 15.00
Sreda: Od 8.30 do 17.00
Petek: Od 8.30 do 13.00

Povezave:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku

Stroškovnik: Stroškovnik vpogleda in posredovanja informacij javnega značaja določa 17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Za posredovanje informacij se lahko prosilcu zaračunajo le materialni stroški, kadar ti presegajo 20 € (z vključenim DDV).

Če so izpolnjeni pogoji za zaračunavanje posredovanja informacij, se prosilcu zaračunajo materialni stroški posredovanja informacij skladno s cenikom (cene so brez DDV) iz uredbe, in sicer:- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 EUR,- ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 EUR,- ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 EUR,- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 EUR,- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 EUR,- ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 EUR,- elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 EUR,- elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 EUR,- elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,- pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 EUR,- pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 EUR,- poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Ob posredovanju zahtevanih informacij izda organ prosilcu sklep, iz katerega mora biti razvidna specifikacija stroškov v skladu s to uredbo. Organ določi rok, v katerem mora prosilec plačati stroške posredovanja informacij. Rok ne sme biti daljši od 15 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča Informacijski pooblaščenec.

V primeru, da materialni stroški posredovanja informacij presežejo 80€ (z vključenim DDV), lahko organ od prosilca zahteva vnaprejšnji polog. V pozivu za plačilo vnaprejšnjega pologa mora organ do9ločiti rok za plačilo, ki ne sme biti daljši od 15 dni od prejema poziva, in obrazložiti višino pologa. Po posredovanju informacij organ obračuna dejansko nastale stroške in prosilcu izda sklep v skladu s prejšnjim odstavkom. Če bo polog presegal dejanske materialne stroške, se bo prosilcu, ob posredovanju informacij, preseženi znesek povrnil. V primeru, da bodo nastali stroški presegali znesek vnaprejšnjega pologa, je prosilec dolžan plačati razliko skladno s prejšnjim odstavkom.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prostorski plan
Novinarska vprašanja (nanašajo se na vsa področja delovanja občine in najrazličnejše dogodke v organizaciji občine)