Občinski prostorski načrt

Spremembe in dopolnitve št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče – Vogrsko

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu soglasno sprejet

Občinski svet Občine Renče-Vogrsko je 19. 12. 2023 na svoji 8. redni seji soglasno sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Renče-Vogrsko (v nadaljevanju: odlok). Odlok je bil 27. 12. 2023 objavljen v Uradnih objavah in začel veljati 15. dan od objave, konkretneje 11. 1. 2024.  V dneh po uveljavitvi bodo nova stanja namenske rabe zemljišč vidna tudi v prostorsko informacijskem sistemu PISO.

Po uveljavitvi odloka stare Lokacijske informacije ne bodo več veljale, zato bo potrebno naročiti nove.

Kdaj se bo začel nov postopek zbiranja predlogov sprememb namenske rabe?
Občina Renče-Vogrsko bo začela z novim postopkom zbiranja predlogov sprememb in dopolnitev OPN predvidoma še v tem mandatu (2022-2026), zato priporočamo lastnikom zemljišč, da z vlaganjem predlogov počakajo na sklep o začetku zbiranja, ki bo objavljen v Uradnih objavah. 
Občina bo do takrat pripravila tudi primerne obrazce, ki bodo služili kot pomoč pri pripravi celovitih predlogov sprememb in dopolnitev.

Tarik Žigon
Župan

 

 


12. Kako daleč je postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN)?

Trenutno poteka deveta (9) faza od desetih (10). To pomeni, da Občinski svet obravnava gradivo na dveh ločenih sejah. Prva obravnava je bila na 7. redni seji, 17. 10. 2023, druga bo na naslednji seji, ki naj bi bila predvidoma decembra 2023.

10. korak je objava sprejetega besedila sprememb in dopolnitev OPN v uradnem glasilu ali uradnem listi. Po preteku 15 dni od objave, bodo spremembe in dopolnitve  postale veljavne.  

 11. Sklep o zavzetju stališča Občine Renče–Vogrsko do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (druga javna obravnava)
 10. Javno naznanilo o nadomestni javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in o pogojih udeležbe

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) župan Občine RenčeVogrsko objavlja 


JAVNO NAZNANILO

o nadomestni javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in o pogojih udeležbe

1. člen

Župan Občine Renče–Vogrsko naznanja nadomestno javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod št. 784-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

2. člen

(1) Nadomestna javna obravnava, ki bo zajemala celotno območje občine Renče-Vogrsko, bo izvedena v četrtek, 26. 5. 2022, ob 17. uri, v dvorani Zorana Mušiča v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.

(2) Nadomestna javna obravnava nadomešča javne obravnave, ki so bile sklicane: za območje Krajevne skupnosti Vogrsko za dan 19. 4. 2022, ob 17. uri, za območje Krajevne skupnosti Renče za dan 20. 4. 2022, ob 17. uri in za območje Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga za dan 21. 4. 2022, ob 17. uri.

(3) Število prostih mest v Dvorani Zorana Mušiča je omejeno na 80 sedežev, zato je obvezna pravočasna predhodna pisna prijava udeležbe. Prijave se zbira po vrstnem redu do zapolnitve mest.

Zaradi omejenega števila mest v Dvorani Zorana Mušiča naj se javne obravnave udeleži samo en član gospodinjstva. Prijavo udeležbe se izvrši z izpolnitvijo in podpisom priloženega obrazca, ki se ga posreduje Občini RenčeVogrsko najkasneje do ponedeljka, 23. 5. 2022. Obrazec posredujte na enega izmed dveh načinov: ali skeniranega v elektronski obliki na ali v fizični obliki na naslov Občine RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

(4) Prijavljenim na prvotno načrtovane javne obravnave, navedene v drugem odstavku 2. člena, se ni potrebno ponovno prijavljati.

(5) Morebitne spremembe, ki bi lahko vplivale na potek oziroma izvedbo nadomestne javne obravnave, bodo objavljene na povezavi: https://www.rence-vogrsko.si/opn/ .

3. člen

(1) Javnost ima v času javne obravnave možnost dajati pripombe in predloge na gradivo iz časa javne razgrnitve. Pripombe in predloge se lahko poda v pisni obliki na sami javni obravnavi.

(2) Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.

Številka: 35000-0002/2020-117

Bukovica, 12. 5. 2022                                                                                                                           
 

Tarik Žigon l. r.
Župan
 

Naknadna prijava na nadomestno javno obravnavo.pdf (vpišite z velikimi tiskanimi črkami)


09. Prestavljeni datumi javnih obravnav dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko

Zaradi bolezni so prestavljene vse tri javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko.

Novi termini bodo objavljeni na spletišču Občine Renče-Vogrsko. Predvidoma bodo novi termini razpisani po prvomajskih praznikih.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo.

Občina Renče-Vogrsko

 


08. Povzetek za javnost - druga razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev OPN

Občina Renče - Vogrsko spreminja in dopolnjuje Občinski prostorski načrt občine Renče - Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 10/14, 1/15; v nadaljnjem besedilu: OPN) v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZC, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) in Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 6/18).

Spreminja se besedilni in grafični del OPN.

Spremembe besedilnega dela
Besedilni del se spreminja zaradi uskladitve z novelacijami zakonodaje, ki so se uveljavile v letih po uveljavitvi OPN ter merodajnih smernic in priporočil.
To so predvsem:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2),
- Tehnična smernica TSG-V-006: 2008; Razvrščanje objektov,
- priporočila MOP.

Spremenile so se tudi vsebine, za katere se je na podlagi izkušenj z uporabo odloka ugotovilo, da je njihovo razumevanje lahko dvoumno ali vprašljivo. Določene določbe so se izboljšale na podlagi razvoja normiranja prostorskega načrtovanja.
Črtale so se določbe:
- ki so brezpomenske,
- ki jih ni mogoče uveljavljati,
- katerih vsebina je že navedena v hierahično nadrejenih predpisih, 
- ki predpisujejo upoštevanje hierahično nadrejenih predpisov,
- katerih vsebine so že podane v splošnih smernicah kot usmeritve za pripravo prostorskih načrtov.

Besedilo odloka se je spremenilo na številnih mestih, zaradi tega amandmajska oblika vsebuje celotno vsebino odloka.

Spremembe grafičnega dela
- širitev stavbnih zemljišč na podlagi pobud lastnikov zemljišč);
- širitev stavbnih zemljišč, ki so uskladitve s stanjem v prostoru;
- redefinicija območij stavbnih;
- obsežnejše širitve stavbnih zemljišč za namen stanovanjske pozidave;
- krčitev stavbnih zemljišč v prid primarne rabe,
- določitev površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) oziroma širitve stavbnega zemljišča kmetije; za ta območja so pridobljeni obrazci kmetijsko svetovalne službe;
- spremembe podrobnejše namenske rabe prostora znotraj območij stavbnih zemljišč in območij drugih zemljišč;
- širitev stavbnih zemljišč za namen območij zelenih površin;
- spremembe znotraj območij kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.
 
123_odlok_cistopis.pdf, 
legenda.pdf 
1.pdf 
2.pdf 
3.pdf 
4.pdf 
5.pdf 
6.pdf 
7.pdf 
8.pdf 
9.pdf 
10.pdf 
11.pdf 
12.pdf 
1_zas_pros_raz.pdf 
4_usm_raz_pos.pdf 
6_kon_pnrp.pdf 
PRAVI 201_OPA_sdopn1_do2 - PRAVI.zip

Povezava na uradni pregledovalnik, kjer so objavljeni predlogi sprememb OPN - PISO 
Izberite > tematski sklopi > Občinski prostorski načrt (OPN-SD1) - Javna razgrnitev, marec 2022


07. Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe (Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 3/2022 (str. 14))


Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) župan Občine RenčeVogrsko objavlja 
 

JAVNO NAZNANILO

o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe
 

1. člen

Župan Občine Renče–Vogrsko naznanja drugo javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod št. 784-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.
 

2. člen

Gradivo iz prve točke bo od 31. 3. 2022 do vključno 3. 5. 2022 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si in v natisnjeni obliki v prostorih Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

3. člen

(1) Prva javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Vogrsko, bo izvedena v torek, 19. 4. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.

(2) Druga javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Renče, bo izvedena v sredo, 20. 4. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.

(3) Tretja javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga, bo izvedena v četrtek, 21. 4. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.

(4) Število prostih mest v dvorani Angela Mlečnika je omejeno na 100 sedežev, zato je obvezna pravočasna predhodna pisna prijava udeležbe. Prijave se zbira po vrstnem redu do zapolnitve mest. V kolikor bi v določenem terminu zmanjkalo prostih mest, bodo interesenti napoteni na naslednji termin.

(5) Zaradi omejenega števila mest v dvorani Angela Mlečnika naj se javne obravnave udeleži samo en član gospodinjstva. Prijavo udeležbe se izvrši z izpolnitvijo in podpisom priloženega obrazca, ki se ga posreduje Občini RenčeVogrsko najkasneje do petka, 15. aprila 2022. Obrazec  posredujte na enega izmed dveh načinov: ali skeniranega v elektronski obliki na ali v fizični obliki na naslov Občine RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

(6) Obiskovalci se javne obravnave udeležijo na lastno odgovornost ob zavedanju tveganja, ki ga s tem prevzamejo. Obiskovalci javne obravnave se zavezujejo k vzdrževanju medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, pravilnemu nošenju maske, higieni rok in higieni kašlja. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren vsak posameznik.

(7) Obiskovalci morajo ves čas javne obravnave obvezno na obrazu nositi bodisi zaščitno kirurško masko bodisi masko tipa FFP2. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležba na javni obravnavi ne bo dovoljena.

(8) Javne obravnave se naj obiskovalci udeležijo samo, če so zdravi, brez naslednjih simptomov in znakov: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.

(9) Morebitne spremembe iz tega člena, ki bi lahko vplivale na potek oziroma izvedbo javnih obravnav, bodo objavljene na povezavi: https://www.rence-vogrsko.si/opn/ .
 

4. člen

(1) Javnost ima v času javne razgrnitve, od 31. 3. 2022 do vključno 3. 5. 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda na elektronski naslov: , pri čemer se v rubriki "zadeva" navede ključne besede "sdOPN1 - pripombe".
 

(2) Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.

Številka: 35000-0002/2020-116
Bukovica, dne, 15. 3. 2022   

župan Občine Renče–Vogrsko
Tarik Žigon l. r.(Obrazec je pripravljen tako, da se ga lahko izpolni elektronsko)

Prijava udeležbe na javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (vpišite z velikimi tiskanimi črkami)06. Sklep o zavzetju stališča Občine Renče–Vogrsko do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko 
 


 

05. Odpoved dodatne javne obravnave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče-Vogrsko, predvidene za ponedeljek, 24. 1. 2022
datum: 24.01.2022

kategorija: obvestila za javnost

Ker niso nastopili razlogi za odpoved javnih razgrnitev v tednu od 17. do 21. 1. 2022 (v vseh terminih so ostajale proste kapacitete v dvorani, Vlada RS pa tudi ni spremenila protikoronskih ukrepov, zaradi katerih bi bile javne obravnave odpovedane), ni potrebe po novi javni obravnavi.

Občina Renče-Vogrsko skupaj z izbranim urbanistom predvideva nove javne obravnave v mesecu februarju 2022, in sicer po pregledu in obravnavi vseh prejetih pripomb na prvo razgrnitev, ki je potekala med 15. 12. 2021 in 25. 1. 2022.

Tarik Žigon
Župan04. Javno naznanilo o dodatnih terminih javnih obravnav dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe

na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine RenčeVogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) župan Občine RenčeVogrsko objavlja 

 

JAVNO NAZNANILO

o dodatnih terminih javnih obravnav dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe

1. člen

Župan Občine RenčeVogrsko je z javnim naznanilom št. 35000-0002/2020-112, z dne 30. 11. 2021, naznanil javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod št. 784-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

2. člen

Gradivo iz prejšnjega člena je od 15. 12. 2021 do vključno 25. 1. 2022 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si in v natisnjeni obliki v prostorih Občine RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

3. člen

 1. Prva javna obravnava bo izvedena v sredo, dne 12. 1. 2022, ob 17.00 uri, na ZOOM povezavi https://zoom.us/j/92870107441 .
   
 2. Druga javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Vogrsko, bo izvedena v torek, 18. 1. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.
   
 3. Tretja javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Renče, bo izvedena v četrtek, 20. 1. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.
   
 4. Četrta javna obravnava, ki bo zavzemala območje Krajevne skupnosti Bukovica-Volčja Draga, bo izvedena v petek, 21. 1. 2022, ob 17.00 uri, v dvorani Angela Mlečnika v kulturnem domu v Bukovici. Prijava udeležbe je obvezna na obrazcu z naslednje strani.
   
 5. Zaradi možnosti odpovedi javnih obravnav iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, potencialne obiskovalce napotujemo, da se udeležijo prve javne obravnave, ki bo 12. 1. 2022 od. 17. ure dalje potekala preko ZOOM povezave https://zoom.us/j/92870107441 .
   
 6. Število prostih mest v dvorani Angela Mlečnika je zaradi protikoronskih ukrepov omejeno na 100 sedežev, zato je obvezna pravočasna predhodna pisna prijava udeležbe. Prijave se zbira po vrstnem redu do zapolnitve mest. V kolikor bi v določenem terminu zmanjkalo prostih mest, bodo interesenti napoteni na naslednji termin.
   
 7. Zaradi omejenega števila mest v dvorani Angela Mlečnika naj se javne obravnave udeleži samo en član gospodinjstva. Prijavo udeležbe se izvrši z izpolnitvijo in podpisom priloženega obrazca, ki se ga posreduje Občini RenčeVogrsko najkasneje do petka, 14. januarja 2022. Obrazec  posredujte na enega izmed dveh načinov: ali skeniranega v elektronski obliki na ali v fizični obliki na naslov Občine RenčeVogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
   
 8. Obiskovalci se javne obravnave udeležijo na lastno odgovornost ob zavedanju tveganja, ki ga s tem prevzamejo. Obiskovalci javne obravnave se zavezujejo k vzdrževanju medosebne razdalje vsaj 1,5 metra, pravilnemu nošenju maske, higieni rok in higieni kašlja. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov je odgovoren vsak posameznik.
   
 9. Ob vstopu udeležencev v prostore kulturnega doma Bukovica bo izvedena preverba izpolnjevanja pogoja PCT.  Pogoj PCT je izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim dokazilom o izpolnjevanju PCT pogoja in veljavnim osebnim dokumentom. Obiskovalci morajo ves čas javne obravnave obvezno na obrazu nositi bodisi zaščitno kirurško masko bodisi masko tipa FFP2. Osebi, ki teh pogojev ne izpolnjuje, udeležba na javni obravnavi ne bo dovoljena.
   
 10. Javne obravnave se naj obiskovalci udeležijo samo, če so zdravi, brez naslednjih simptomov in znakov: povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki.
   
 11. V primeru uveljavitve predpisov Vlade RS, ki bi spremenila zgoraj naštete ukrepe, bodo obiskovalci morali upoštevati nove oz. spremenjene ukrepe.
   
 12. Morebitne spremembe iz petega, šestega in 11. odstavka tega člena, ki bi lahko vplivale na potek oziroma izvedbo javnih obravnav iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, bodo objavljene na povezavi: https://www.rence-vogrsko.si/opn/. Na tem mestu bo objavljena tudi potrditev dodatnega termina, v kolikor bi bile proste kapacitete zasedene v vseh treh terminih izvedb javnih obravnav v dvorani Angela Mlečnika. Dodatna javna obravnava naj bi bila v tem primeru izvedena preko ZOOM povezave https://zoom.us/j/96550179130, in sicer v ponedeljek, 24. 1. 2022, z začetkom ob 17. uri.

  4. člen
   
 13. Javnost ima v času javne razgrnitve, od 15. 12. 2021 do vključno 25. 1. 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predloge se lahko poda na elektronski naslov: , pri čemer se v rubriki "zadeva" navede ključne besede "sdOPN1 - pripombe".
   
 14. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.

 

Številka: 35000-0002/2020-113

Bukovica, dne, 7. 1. 2022                                                  župan Občine Renče–Vogrsko

                                                                                                  Tarik Žigon l. r.

 


(Obrazec je pripravljen tako, da se ga lahko izpolni elektronsko)

Prijava udeležbe na javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (vpišite z velikimi tiskanimi črkami)


 

03. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče - Vogrsko

 

datum: 06.12.2021

kategorija: obvestila za javnost

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 39. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) župan Občine Renče - Vogrsko objavlja 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko

I.

Župan Občine Renče–Vogrsko naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko, ki ga je pod št. 784-20 izdelala družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina.

II.

Gradivo iz prve točke bo od 15. 12. 2021 do vključno 25. 01. 2022 javno razgrnjeno na spletni strani Občine Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si in v natisnjeni obliki v prostorih Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

III.

Javna obravnava bo izvedena dne, 12. 01. 2022, ob 17.00 uri, na ZOOM povezavi, ki bo objavljena na www.rence-vogrsko.si.

VI.

Javnost ima v času javne razgrnitve, od 15. 12. 2021 do vključno 25. 01. 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko poda na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si, pri čemer se v rubriki "zadeva" navede ključne besede "sdOPN1 - pripombe".

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.

 

Številka: 35000-0002/2020-112
Bukovica, dne, 30. 11. 2021                                                       župan Občine Renče–Vogrsko
                                                                                                   Tarik Žigon l.r.


02. Povzetek za javnost

Občina Renče - Vogrsko spreminja in dopolnjuje Občinski prostorski načrt občine Renče - Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče - Vogrsko, št. 10/14, 1/15; v nadaljnjem besedilu: OPN) v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08- ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZC, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) in Sklepom o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 6/18).

Spreminja se besedilni in grafični del OPN.

Spremembe besedilnega dela
Besedilni del se spreminja zaradi uskladitve z novelacijami zakonodaje, ki so bile uveljavljene v letih po uveljavitvi OPN ter merodajnih smernic in priporočil.
To so predvsem:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO- 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPPA, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
- Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme- 1D in 79/17)
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17 – ZUreP-2),
- Tehnična smernica TSG-V-006: 2008; Razvrščanje objektov,
- priporočila MOP.

Spremenjene so tudi vsebine, za katere se je na podlagi izkušenj z uporabo odloka ugotovilo, da je njihovo razumevanje lahko dvoumno ali vprašljivo. Določene določbe so bile izboljšane na podlagi razvoja normiranja prostorskega načrtovanja.
Črtane so določbe:
- ki so brezpomenske,
- ki jih ni mogoče uveljavljati,
- katerih vsebina je že navedena v hierahično nadrejenih predpisih,
- ki predpisujejo upoštevanje hierahično nadrejenih predpisov,
- katerih vsebine so že podane v splošnih smernicah kot usmeritve za pripravo prostorskih načrtov.

Besedilo odloka se je spremenilo na številnih mestih, zaradi tega amandmajska oblika vsebuje celotno vsebino odloka.

Spremembe grafičnega dela
- širitev stavbnih zemljišč na podlagi pobud lastnikov zemljišč);
- širitev stavbnih zemljišč, ki so uskladitve s stanjem v prostoru;
- redefinicija območij stavbnih;
- obsežnejše širitve stavbnih zemljišč za namen stanovanjske pozidave;
- krčitev stavbnih zemljišč v prid primarne rabe,
- določitev površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) oziroma širitve stavbnega zemljišča kmetije; za ta območja so pridobljeni obrazci kmetijsko svetovalne službe;
- spremembe podrobnejše namenske rabe prostora znotraj območij stavbnih zemljišč in območij drugih zemljišč;
- širitev stavbnih zemljišč za namen območij zelenih površin;
- spremembe znotraj območij kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč.

***********************************************************************************

Tematski sklop prikazuje javno razgrnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN SD1).

Pripadajoči dokumenti so na voljo na spodnjih povezavah:

01 Zasnova prostorskega razvoja
02 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
03 Okvirna območja naselij
04 Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč (Ta vsebina ne predstavlja predlogov sprememb OPN. Predloge sprememb si lahko ogledate tukaj
05 Naslovnica
06 Odlok (označene spremembe)
07 Odlok (amandmajski)
08 Odlok (čistopis)
09 Priloga: Usmeritve in pogoji za posamezna območja urejanja z OPPN

 


01. Povezava na uradni pregledovalnik, kjer so objavljeni predlogi sprememb OPN - PISO 

Izberite > tematski sklopi > Občinski prostorski načrt (OPN-SD1) - Javna razgrnitev, december 2021

Pregledna karta z razdelitvijo na liste.pdf

Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne in podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (12 listov):
1.pdf2.pdf3.pdf4.pdf5.pdf6.pdf7.pdf8.pdf9.pdf10.pdf11.pdf12.pdf