Predpisi

Predpisi Občine Renče–Vogrsko so razdeljeni na poglavja:
Občinska ureditev, Finance, Gospodarstvo, Negospodarstvo, Okolje in prostor, Ostalo, Javne razgrnitve in Predlogi predpisov.
  
 


Občinska ureditev

1.Temeljni akti:

 


1.1 Statut:


 

1.2 Poslovnik občinskega sveta:

 • Poslovnik Občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/12 (str. 2), 1/18 (str. 3), 3/2022 (str. 9) in  9/2024 (str. 2), NPB 
   

 

1.5 Občinski svet:

 • Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/07 (str. 6), 3/07 (str. 12), 16/08 (str. 16), 3/10 (str. 48), 10/11 (str. 1)) 
 • Sklep o prenosu sejnin članov PRS na proračunsko postavko 19069003 štipendije (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5-6/07 (str. 13)) 
 • Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/09 (str. 4))
 • Sklep o spremembi Sklepa o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Renče-Vogrsko: Sklep 
 • Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/22  (str. 3))

 


 

1.7 Nadzorni odbor:

 • Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 15/20 (str. 4)) velja od 29. 10. 2020

 


 

1.8 Občinska uprava:

 • Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/23 (str. 4)) velja od 12. 7. 2023
 • Odlok o ustanovitvi režijskega obrata (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/09 (str. 2)) velja od 1. 1. 2010

                


 

1.8.1 Inšpekcijske službe, 1.8.2 Redarske službe

 • Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter - Vrtojba, Renče - Vogrsko, Miren - Kostanjevica in Vipava (Uradni list RS , št. 93/19)

 


 

1.8.3 Ostalo:

 • Sklep o pristopu Občine Renče–Vogrsko v Združenje občin Slovenije – ZOS (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/07 (str. 6))
 • Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/12 (str. 7))
 • Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/23 (str. 3)) velja od 28. 6. 2023

 


 

1.9 Deli občine

 • Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov sveta krajevnih skupnosti (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/07 (str. 2)) velja od 5. 9. 2007

 


 

1.10 Volitve: 

 • Odlok o določitvi volilnih enot za prve volitve članov Občinskega sveta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 57/06) (Velja od 10. 6. 2006)
 • ​Sklep o imenovanju občinske volilne komisije (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/22 (str. 1))
 • Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/22 (str. 3))

 


 

1.11 Varnost:                

1.11.1 Zaščita in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč in požarna varnost

 • Sklep o izdaji soglasja k spremembah in dopolnitvam statuta Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/07 (str. 3))
 • Občinski program varnosti  (velja od 22. 9. 2015)

 


 

1.13 Ostalo: 

 • Odlok o ustanovitvi sosveta za zagotavljanje večje varnosti občanov (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/08 (str. 1), 13/21 (str. 11)) velja od 16. 7. 2008   


 

Finance 

Gospodarske dejavnosti

 

3.1 Gospodarske javne službe

 • Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/09 (str. 1), 1/13 (str. 2), 12/13 (str. 3), 16/23 (str. 12)), NPB  - neuradno prečiščeno besedilo
 • Tarifni sistem za obračun tarif za obračun vodarine, omrežnine, števčnine in vzdrževalnine (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/10 (str. 10) v uporabi od 1. 5. 2010

 

3.2 Javna podjetja in koncesije

 • Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/21 (str. 12)) velja od 4. 3. 2021
 • Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/20 (str. 6)) velja od 30. 6. 2020
 • Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/12 (str. 4)) velja od 18. 10. 2012 
 • Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/11 (str. 1)) velja od 8. 12. 2011

 

3.3 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, lovstvo

 • Odlok o namakalnem sistemu Namakalni razvod Vogršček in o izvajanju gospodarske javne službe upravljanja, vzdrževanja in delovanja namakalnega sistema v Občini Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 16/23 (str. 1)) velja od 28. 12. 2023, uporablja se od 1. 1. 2024
 • Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Renče–Vogrsko za programsko obdobje 2016 - 2020 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/16 (str. 1)) velja od 22. 10. 2016
 • Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 4/24) velja od 27. 2. 2024

 

3.4 Gostinstvo in turizem

 • Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/08 (str. 9), 7/08 (str. 2), 9/08 (str. 38) velja od 28. 2. 2008
 • Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/18 (str. 16)) velja od 7. 7. 2018
 • Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju občine Renče–Vogrsko ter na turističnem območju smaragdne poti (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/12 (str. 9)) velja od 22. 6. 2012
 • Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev na področju turizma v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/19 (str. 12)) velja od 1. 5. 2019
 • Merila za vrednotenje programov in projektov na področju turizma v Občini Renče–Vogrsko Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/19 (str. 14)) velja od 1. 5. 2019
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina« (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/18 (str. 1), oziroma Uradni list RS, št. 43/2018) velja od 23. 6. 2018
 • Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče–Vogrsko v svet Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/19 (str. 3))

 

3.5 Promet in zveze

 • Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/12 (str. 2)) velja od 30. 6. 2012
 • Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 3/10 (str. 42), 6/16 (str. 3), 10/21 (str. 1)) NPB - neuradno prečiščeno besedilo
 • Odlok o občinskih javnih cestah (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/09 (str. 3)) velja od 17. 11. 2009 do 30. 6. 2012

 

3.7 Vodna oskrba:

 • Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/14 (str. 7)) velja od 2. 8. 2014
 • Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/17 (str. 1)) velja od 22. 6. 2017 do 17. 4. 2023
 • Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/23 (str. 1)) velja od 18. 4. 2023, v uporabi od 1. 5. 2023

 

3.8 Odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode 

 • Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/18 (str. 12)) velja od 7. 7. 2018
 • Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/08 (str. 10), 2/10 (str. 1)) velja od 8. 7. 2008
 • ​Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/22 (str. 13))
 • Sklep o zadržanju izvajanja sklepa Občinskega sveta Občine Renče–Vogrsko št. 00701-0045/2021-1 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/21 (str. 1))
 • Sklep o preklicu sklepa Občinskega sveta Občine Renče–Vogrsko št. 00701-0045/2021-1, ki je objavljen dne 28. 7. 2021 v Uradnih objavah občinskega glasila št. 10/21. (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/21 (str. 12))
 • ​Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/23 (str. 1)) velja od 18. 4. 2023, v uporabi od 1. 5. 2023

 

3.9 Energetika


 

3.10 Zbiranje, odstranjevanje, prevoz in predelava odpadkov

 • Odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/21 (str. 2)) velja od 4. 3. 2021
 • Pravilnik za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/13 (str. 1)) velja od 8. 1. 2014​
 • Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/23 (str. 6))
 • Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 16/23 (str. 24)) velja od 28. 12. 2023​ 
 • Odlok o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/18 (str. 4)) velja od 4. 10. 2018

 

3.11 Čiščenje in vzdrževanje javnih površin: 

 • Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih cest (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/12 (str. 4)) velja od 18. 10. 2012

 

3.12 Pokopališka in pogrebna služba

 • Odlok o pokopališkem redu v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/21 (str. 4)) velja od 19. 10. 2021
 • Sklep o določitvi grobnin v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/22 (str. 13))
 • Odlok o načinu zagotavljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti na območju občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/20 (str. 1)) velja od 20. 10. 2020, Elaborat cene za leto 2023
 • Sklep o potrditvi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/23 (str. 8))

 

3.13 Nadzor na krajevnimi prireditvami


 

3.15 Ostalo

 • Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Vrčice 2 v občini Semič, Renče 2 v občini Renče - Vogrsko, Pleterje P2b v občini Kidričevo in Paka pri Velenju 2 v mestni občini Velenje (Uradni list RS, št. 30/1256/1279/14
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 2/16 (str. 9))
 • Sklep o imenovanju člana strokovne komisije za vrednotenje in izbor vlog Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/19 (str. 1))
 • Sklep o imenovanju predstavnika Občine Renče–Vogrsko v nadzorni svet Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/19 (str. 4))

  


   


 

Negospodarske dejavnosti

 

4.1 Vzgoja, izobraževanje, mladinski sektor in šport:                

4.1.1 Predšolska vzgoja

 • Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec pri Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/10 (str. 10)) velja od 5. 5. 2010
 • Sklep o zagotovitvi dodatnih prostih mest v obeh enotah Vrtca pri Osnovni šoli Bratkoviča Bratuša (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 8/21 (str. 1))
 • Sklep o določitvi ekonomskih cen programov v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/22 (str. 4))
 • Sklep o dodatnem subvencioniranju plačil staršev za programe v vrtcih – počitniške odsotnosti (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/21 (str. 1), 10/23 (str. 7))
 • Sklep o obračunavanju programov vrtca v času daljše otrokove odsotnosti iz vrtca iz zdravstvenih razlogov (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/13 (str. 16), 13/19 (str. 1), 10/23 (str. 7))
 • Sklep o znižanju plačila vrtca za prvega otroka - zaradi upoštevanja stanovanjskih kreditov (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/13 (str. 4)
 • Sklep o soglasju k predlogu Osnovne šole Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, da v šolskem letu 2023/2024 oblikuje 8 oddelkov vrtca (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/23 (str. 2)) 

         


       

 

4.1.3 Šolstvo

 • Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/08 (str. 9)) 
 • Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/08 (str. 10)) 
 • Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna Šola Lucijana Bratkoviča Bratuža Renče (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/08 (str. 44))
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 8/22 (str. 1), št. 3/24)
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 11/08 (str. 1), 5/10 (str. 10), 9/22 (str. 13))
 • Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ((Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, št. 33/05, 124/08 in 53/10, Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 2/20 (str. 1))
 • Sklep  o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke  v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica  (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 8/23 (str. 1))  
 • Sklep o subvencioniranju nakupa obveznih delovnih zvezkov v šolskem letu 2022/2023 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/22 (str. 14)) 
 • Sklep o kritju stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/22 (str. 14))
 • Sklep o sofinanciranju stroškov Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/22 (str. 14))
 • Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrokom s posebnimi potrebami in otrokom, ki obiskujejo šolo izven šolskega okoliša, v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/23 (str. 4)) velja od 18. 4. 2023
 • Sklep o zagotovitvi sredstev Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče za zaposlitev drugega učitelja v 1. razredu kot nadstandard (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/23 (str. 1))
 • Sklep o subvencioniranju nakupa obveznih delovnih zvezkov v šolskem letu 2023/2024 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/23 (str. 1)) 
 • Sklep o sofinanciranju stroškov Osnovni šoli Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/23 (str. 2))
 • Sklep o sofinanciranju stroškov Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici za Podružnično šolo Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/23 (str. 2))

       


    

4.1.4 Mladinski sektor

 • Pravilnik o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/07 (str. 5), 14/08 (str. 1), 9/12 (str. 2)) velja od 30. 10. 2007
 • Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic za šolsko leto 2023/2024 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/23 (str. 3))

         


       

4.1.5 Šport in rekreacija

 • Letni program športa v občini Renče–Vogrsko za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/24 (str. 3)) velja od 11. 4. 2024
 • Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 17/20 (str. 1)) velja od 7. 1. 2021
 • Sklep o ustanovitvi Sosveta za šport Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/15 (str. 1)) velja od 13. 3. 2015
 • Sklep o poimenovanju Nogometnega igrišča v Renčah (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/22 (str. 4)) velja od 11. 10. 2022
 • Sklep o poimenovanju kotalkarske dvorane v Renčah (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/22 (str. 4)) velja od 11. 10. 2022

 


 

4.2 Kultura in umetnost:                

 

4.2.1 Kultura in umetnost

 • Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/10 (str. 37), 2/11 (str. 2), 2/15 (str. 3)) velja od 11. 3. 2010 
 • Sklep o ustanovitvi Sosveta za kulturo Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 8/17 (str. 6))
 • ​Lokalni program za kulturo v občini Renče–Vogrsko za obdobje 2022–2025 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 16/21 (str. 3)) v uporabi od 1. 1. 2022

 


 

4.2.2 Kulturna dediščina

 • Pravilnik o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/10 (str. 32)) velja od 11. 3. 2010

 

4.2.3 Knjižnična dejavnost

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49/0599/11, Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/24 (str. 11))

 


 

4.3 Zdravstvo in socialno varstvo             

 

4.3.1 Zdravstvo      

 • Sklep o pripojitvi Zdravstvenega doma Zobozdravstvenega varstva Nova Gorica Javnemu zavodu Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/13 (str. 2))  
 • Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 15/18 (str. 1) oziroma Uradni list RS, št. 6/2019) velja od 15. 2. 2019   

 

 

4.3.2 Socialno skrbstvo, varstvo otrok in družine, varstvo socialno ogroženih, invalidov in ostarelih

 • Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov, projektov in prireditev v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 4/14 (str. 1), 2/18 (str. 12)) velja od 3. 4. 2014
 • Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5-6/07 (str. 10), 1/08 (str. 1), 6/10 (str. 2)) Velja od 14. 7. 2007 dalje
 • Sklep o soglasju k cenam storitve »Pomoč družini na domu« (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/24 (str. 1))
 • Sklep o sprejetju Analize položaja invalidov v občini Renče–Vogrsko in Akcijskega načrta (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/13 (str. 4)) priloga: Akcijski načrt z analizo položaja invalidov v občini Renče–Vogrsko
      

 

 


 

Okolje in prostor

 

5.1 Varstvo okolja:

 • Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/08 (str. 39)) velja od 2. 7. 2008 
 • Odlok o nadzoru in obveznostih lastnikov in skrbnikov psov (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/15 (str. 2)) velja od 16. 10. 2015

 

 

5.3 Prostorski akti občine                

5.3.1 Občinski prostorski načrt - OPN:

 

 

5.3.1.1 Postopkovni akti za pripravo občinskih prostorskih načrtov:

 • Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/18 (str. 1))    
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 16/21 (str. 1))  
 • Javno naznanilo o dodatnih terminih javnih obravnav dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/22 (str. 1))
 • Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (OPN) in pogojev udeležbe (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/22 (str. 14)) 
 • Javno naznanilo o nadomestni javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Renče–Vogrsko (OPN) in o pogojih udeležbe (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/22 (str. 1))

 

 

              

5.3.3 Lokacijske preveritve: /

 • Odlok o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 8/20 (str. 1)) velja od 14. 7. 2020 

 


 

5.4 Drugo:  

 • Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta Opekarne z glinokopom v Renčah - I. faza (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/07 (str. 3))
 • Sklep o strinjanju Občinskega sveta s predstavljeno idejnozasnovo za projkt LAGO na obmolju ob jezeru v Volčji Dragi (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/23 (str. 3)) 

 


 

5.5 Gospodarjenje z nepremičninami:

5.5.1 Gospodarjenje z nepremičninami


 • Sklep o sprejetju Načrta  ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 18/21 (str. 6), 9/22 (str. 12))
 • Sklep o sprejetju Načrta  ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 18/21 (str. 11), 9/22 (str. 12), 4/23 (str. 1), 7/23 (str. 3)) 

 • Odlok o predkupni pravici Občine Renče-Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/15 (str. 1)) velja od 2. 10. 2015

 • Odlok o občinskih taksah (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 7/2011 (str. 1) in št. 5/2015 (str. 2), NPB - neuradno prečiščeno besedilo, 16/23 (str. 3)), NPB - neuradno prečiščeno besedilo

 • Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/22 (str. 5), 16/23 (str. 2)) velja od 28. 6. 2022, v uporabi od 1. 1. 2023 (NUSZ), NPB - neuradno prečiščeno besedilo
 • Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Renče–Vogrsko za leto 2024 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 16/23 (str. 2))

 • Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 9/22 (str. 9), Elaboratpriloga 1priloga 2 (velja od 28. 6. 2022 dalje)
 • Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 13/22 (str. 1) (velja od 11. 10. 2022 dalje)

 • ​Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti Občine Renče- Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 7/23 (str. 2) (velja od 18. 4. 2023 dalje)

 • Pravilnik o najemu Dvorane Angela Mlečnika, Dvorane Zorana Mušiča in kletnih prostorov v Kulturnem domu Bukovica (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/19 (str. 1), 9/19 (str. 1)) velja od 13. 6. 2019
 • Cenik najema Dvorane Angela Mlečnika, Dvorane Zorana Mušiča in kletnih prostorov v Kulturnem domu Bukovica (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/19 (str. 3), nov cenik velja od 12. 4. 2023 dalje)

 

5.5.2 Postopkovni dokumenti občine

 • Sklep I o delitveni bilanci med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 32/07
 • Sklep II o delitvi terjatev za sredstva v upravljanju in sredstev gospodarske javne infrastrukture za opravljjanje GJS oskrbe s pitno vodo in GJS odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 80/10)  
 • Sklep III o delitvi premoženja med Mestno občino Nova Gorica in Občino Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 80/11)
 • Sklep o neodplačnem prenosu nepremičnine, ki je javno dobro v lasti Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/07 (str. 3))

 


 

5.5.3 Postopkovni dokumenti države

 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 x 110 kV Gorica-Divača (Renče) (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 14/14 (str. 1), 15/14 (str. 1))
 • Javno naznanilo o javni razgrnitvi v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/16 (str. 6)) 

 

 


 


 

Ostalo

 

6.1 Občinski simboli, prazniki, priznanja, glasila

6.1.1 Občinski simboli:

 • Odlok o grbu, zastavi in žigu Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/07 (str. 1)) velja od 30. 10. 2007

 

6.1.2 Prazniki:

 • Odlok o občinskem prazniku občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5-6/07 (str. 13)) velja od 13. 7. 2007 (29. 5. 2007) 

 

6.1.3 Priznanja:

 • Odlok o priznanjih Občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/08 (str. 9), 11/17 (str. 4)) velja od 29. 2. 2008 

 

6.1.4 Glasila:

 • Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Renče - Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5-6/07 (str. 14), Uradni list RS, št. 50/07)