Izjava o varstvu osebnih podatkov

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno z veljavno zakonodajo in GDPR, je Občina Renče – Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.
 

2. Varovanje osebnih podatkov in hramba - povzetek

Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR) in nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: ZVOP) je namen te politike seznaniti občane Občine Renče – Vogrsko ter druge posameznike o obdelavi osebnih podatkov in načinu zagotavljanja ustreznega nivoja varstva pred kršitvami. Politika varstva osebnih podatkov je v celoti dostopna na spletni strani www.rence-vogrsko.si.

Občina Renče – Vogrsko zbira vaše osebne podatke za namen izvajanja javnih nalog, ki jih določa zakonodaja s področja lokalne samouprave ter druga specialna zakonodaja. Evidence, ki jih za ta namen vodi, so navedene v posebnem dokumentu.

Občina Renče – Vogrsko je edini upravljavec vaših osebnih podatkov. Visok standard varstva osebnih podatkov je naše vodilo, zato so za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva sprejeta ustrezna notranja pravila varstva (Pravilnik o varstvu osebnih podatkov) ter nadzorni mehanizmi, ki preprečujejo zlorabo ali kakršnokoli nepooblaščeno obdelavo.

Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v občini, ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog. V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci, s katerimi ima Občina Renče – Vogrsko sklenjeno pisno pogodbo, pristojni državni organi in nosilci javnih pooblastil v okviru izvajanja zakonskih pristojnosti ter druge osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov. 

Vaše osebne podatke varno shranjujemo in smo v ta namen sprejeli vse varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nedovoljenim spreminjanjem. Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko dovoljene okvire ali vaše soglasje oz. privolitev. Vaši osebni podatki se bodo hranili do vašega preklica oz. le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali. Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

3. Pravice posameznika

Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Občina Renče – Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga ali preko elektronske pošte info@rence-vogrsko.si. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Posameznik lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Vlogo za uveljavljanje pravic je možno vložiti elektronsko, po pošti ali osebno na sedežu občine. Občina v roku 5 delovnih dni zahteva morebitno dopolnitev (če zahtevek ni jasen) in v najkrajšem možnem času ter najkasneje v 30 dneh posreduje odgovor. Če posameznik z odgovorom oziroma odločitvijo občine ni zadovoljen, se lahko pritoži na naslov nadzornega organa (Informacijski pooblaščenec).
 

4. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Občine Renče – Vogrsko je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu ali tel: 031 692 524.

Kontaktna oseba za varstvo osebnih podatkov v Občini Renče – Vogrsko je Špela Glušič in je dosegljiva na e-naslovu spela.glusic@rence-vogrsko.si ali tel: 05/33-84-503.
 

5. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo občina nemudoma izvedla vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih pa bo o tem obvestila ter o tem seznanila pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji tj. Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.