Medobčinska uprava

Uradne ure:

Ponedeljek: 9.00 – 11.00 ure
Sreda: 9.00 – 11.00 ure

Zaposleni v Medobčinski upravi

Naslov:
Cesta goriške fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici

Vodja medobčinske uprave
Tadej Mori, inšpektor svetnik
Tel.: 05/335 73 71
e-mail: 

Glavna pisarna
Tjaša Boškin, svetovalec III
tel.: 05/335 73 71
mail: 

 

Občinski redarji
tel: 05/335 73 71

Alen Maligoj
e-mail: 

Kevin Urdih
e-mail: 

Davorin Bratina
e-mail: 

Pavel Bratina
e-mail: 

 

Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica (UL RS št. 112/08 in 24/2010) konec leta 2008, delovati pa je začela 15. aprila 2009.

1. januarja 2013 se je Medobčinski upravi občin z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava (Ur. l. RS, št. 103/2012, z dne 24. 12. 2012 in Uradno glasilo Občine Renče – Vogrsko, št. 13/2012) pridružila Občina Vipava.

8. oktobra 2016 pa je k Medobčinski upravi občin z  Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina (UL RS, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016 in Uradno glasilo Občine Renče-Vogrsko, št. 8/2016) pristopila še Občina Ajdovščina. Skupna Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica, Vipava in Ajdovščina je začela delovati 1. novembra 2016.

V letu 2020 je Občina Ajdovščina izstopila iz medobčinske uprave. Potem ostaja Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava (UL RS št.: 93/2020 z dne 3. 7. 2020).

Opravlja naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva.

Sredstva za delo uprave zagotavljajo občine soustanoviteljice, glede na število prebivalcev v posamezni občini. Država iz državnega proračuna zagotavlja 50 % v preteklem letu realiziranih odhodkov skupne občinske uprave brez investicijskih stroškov.

Pravna podlaga za izvajanje pooblastil občinskih redarjev

Poleg zakonov pa inšpektorja in redarji izvajajo svoja pooblastila na podlagi odlokov občin ustanoviteljic (Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica).
Vsaka občina ustanoviteljica sprejme odloke za svoje območje občine, katerih izvrševanje nadzirajo inšpektorja in občinski redarji. Odloki so navedeni na spletnih straneh posameznih občin.

Ko govorimo o varnosti v cestnem prometu v Občini Renče–Vogrsko, je potrebno upoštevati Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi (Uradne objave v občinskem glasilu št. 7/12)

Pooblastila občinskih redarjev

  • Opozorilo,
  • ustna odredba,
  • ugotavljanje identiteta,
  • varnostni pregled osebe,
  • zaseg predmetov,
  • zadrževanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
  • uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Navedena pooblastila občinskih redarjev pomenijo določen poseg v človekove pravice, zato se lahko uporabijo le pod pogoji in po določbah, ki so navedeni v Zakonu o občinskem redarstvu, Zakonu o nalogah in pooblastilih policije in podzakonskih predpisih, ki urejajo načela in način uporabe istovrstnih pooblastil policistov.

Sankcije za prekršek

Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki  so določene s predpisom za storjeni prekršek, glede na težo prekrška in storilčevo malomarnost in naklep. Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva storilcem prekrška izrekajo globe in opomine. Namesto izreka sankcije lahko pooblaščena uradna oseba izreče opozorilo.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko redarstvo, so prihodek občine, na območju občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.Globe za prekrške so določene z zakoni ali uredbo vlade in z odloki lokalnih skupnosti.

Po prejemu plačilnega naloga ima kršitelj možnost v roku osmih dni po pravnomočnosti le tega, plačati polovični znesek globe.
Opomin sme prekrškovni organ izreči za prekršek, storjen v takih olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek  v tem, da ni bila izpolnjena predpisana obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo odločbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oz. popravil ali povrnil povzročeno škodo.

Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko namesto izreka sankcije, kršitelja opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena in če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep. Občinski redar kršitelju hkrati z opozorilom predstavi storjeni prekršek.

Spletna stran Medobčinske uprave