kulturne znamenitosti

CERKEV SV. JUSTA

V centru vasi Vogrsko stoji cerkev sv. Justa, naslednica isto posvečene cerkve, ki je prej stala ob potoku Vogršček in se omenja z letnico 1493. Ko je bila starejša cerkev porušena se je v novo zgrajeno cerkev prenesel le majhen kropilnik z letnico 1599. Novejša cerkev je bila zgrajena v 17. stoletju in je tipična klasicistična stavba, ki je bila v 18. stoletju barokizirana.

več

CERKEV SV. LOVRENCA

V srednjem veku, je na območju današnjega Britofa zraslo strnjeno naselje s cerkvijo sv. Lovrenca, ki se v pisnih virih prvič omenja leta 1525. Cerkev je bila primarno obdana s pokopališčem, ki se je kasneje z jožefinskim odlokom v drugi polovici 18. stoletja premaknilo izven naselja. V času 1. sv. vojne je cerkev zrušila granata. Novo cerkev so s prostovoljnimi prispevki in delom zgradili krajani v letu 1928.

 

več

CERKEV SV. MOHORJA IN FORTUNATA

Župnijska cerkev sv. Mohorja in Fortunata je prvič omenjena leta 1470. Sedanja poznobaročna stavba je bila zgrajena v drugi polovici 18. stoletja, med 1. in 2. svetovno vojno močno poškodovana in obakrat obnovljena.

več

DVOREC ŠPINJOLIŠČE

Na obronkih valovitega gričevja, ki se dviga nad vasjo Renče leži zaselek Špinjolišče, po katerem nosi ime tudi ostanek dvorca. Ime izvira iz poimenovanja Ölperg oz. Elperch, ki izhaja iz nemškega pojma Öl spannen in nakazuje na prostor za pridobivanje olja s stiskanjem oliv. Pridelava olivnega olja je bila glavna kmetijska panoga tega posestva.

več

DVOREC VOGRSKO

Dvorec Vogrsko ali dobro poznan tudi po imenu Božičev dvorec je nastal ob vznožju naselja Vogrsko okrog leta 1524. Velika verjetnost je, da je bila njegova funkcija v začetku zgolj kot gospodarska pristava bližnjega srednjeveškega gradu. Do njegove "osamosvojitve" je prišlo pred letom 1664, ko se je v dvorec za stalno naselil Ludvik pl. Bosizio, po katerem je dvorec dobil tudi ime.

več

OPEKARSTVO IN ZIDARSTVO

Začetki opekarstva v naših krajih segajo že v daljno rimsko obdobje, ko je skozi to območje potekala rimska cesta, ki je povezovala Akvilejo s takratno Emono. Kot eno izmed mnogih postojank, ki so se nahajale ob tej prometnici, pisni viri navajajo postojanko z imenom Ad Fornulos (Pri pečeh). Ta naj bi se nahajala ravno na območju med Biljami in Bukovico. Že v letu 1982 so na območju Bilj (Križ Cijan) z arheološkimi izkopavanji odkrili več peči, delovski objekt ter kanal povezan s kuriščem.

več

RENŠKI GRAD

Podobo današnjega "Starega placa" v Renčah zagotovo krasi ostanek nekdaj mogočnega Renškega gradu oz. dvorca.
Njegovi začetki segajo daleč v 13. stoletje, ko je na tem mestu stal srednjeveški dvor, predhodnik današnjega novoveškega dvorca.

več

RIMSKODOBNA BUKOVICA

Skozi Vipavsko dolino je v rimskem času potekala pomembna prometnica, ki je povezovala Akvilejo (Oglej) z Emono (Ljubljana).To je bila ena pomembnejših poti rimskega cesarstva, saj je predstavljala osrednjo kopensko vez med vzhodom in zahodom takratnega imperija. Postavljena prometnica je bistveno vplivala na poselitev okoliških krajev v tem obdobju. Sledi rimskodobne poselitve, ki so datirane v 1.stoletje najdemo ravno na območju današnje Bukovice, natančneje na območju starega vaškega jedra -"Britof".

več

SPOMENIKI IN OBELEŽJA

Večen spomin na pretekle dogodke in pomembne osebnosti nosijo tudi spomeniki in obeležja, ki se nahajajo na območju naše občine. 

več

STARI GRAD VOGRSKO

Grad Vogrsko se nahaja vrh položne vzpetine v bližini župnijske cerkve sv. Justa.
Naselje in grad se v srednjeveških pisnih virih omenjata kot Hungerspach, Ungerspach. Po nekaterih domnevah naj bi grad dobil ime po rodovini Ungersbach, katere pripadniki so se v 12. stoletju naselili v Fulaniji, zlasti v Krminu. Ime naj bi izviralo iz ogrskega tabora iz časov, ko so Madžari tod mimo vdirali v Furlanijo.
 

več

ZAPUŠČINA 1. SVETOVNE VOJNE

"Junaki soške straže,
mirno spite, dokler se v sijoči svetlobi
ne prebudi veliki dan tega, kar ste dosegli.
Razglašala dolgo bo zgodovina."

Na bridke čase vojnih grozot in morij nas še danes opominjajo stoletni ostanki in spomeniki 1. svetovne vojne. Tudi tu, v naših krajih je divjal vojni vihar in kosil pred sabo življenja mladih vojakov in tukajšnjih prebivalcev. 1. svetovna vojna je našim krajem pustila neizbirisen pečat in pomnik.

več