Odbori in komisije

Delovna telesa občinskega sveta do odbori in komisije. Odbori štejejo od 5 do 7 članov, komisije pa od 3 do 5 članov. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih članov.

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 • Nina Mozetič
 • Andraž Furlan
 • Radovan Rusjan
 • Boris Čoha
 • Marko Švara

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN PRORAČUN

 • Viktor Trojer
 • Urban Martinuč
 • Dušan Nemec
 • Aldo Mozetič
 • Irena Komar

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

 • Vanda Ožbot
 • Karmen Furlan
 • Žan Bric
 • Rajko Lasič
 • Dragan Zorn

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

 • Marko Švara
 • Borut Zorn
 • Aleš Furlan
 • Marko Furlan
 • Matevž Lapanje

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 • Florida Petelin
 • Jožef Hvalica
 • Karmen Furlan
 • Urban Martinuč
 • Marko Švara

UREDNIŠKI ODBOR

 • Alenka Gregorič
 • Vesna Pahor
 • Renata Tischer
 • Denis Čotar
 • Hana Šuligoj
 • Mateja Ščuka
 • Irena Rovan