Proračun

Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna:

 • Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
 • Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
 • S sivo barvo so označene vsebine, ki niso več v veljavi.

Finance

2.1 Proračun


2024

 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2024 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/24 (str. 5))
 • Sklep o sprejetju Načrta  ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2024 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/24 (str. 10))
 • Sklep o začasnem financiranju občine Renče–Vogrsko (v obdobju od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024) (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 16/23 (str. 1))

Sprejeti proračun 2024 - PRIHODKI 
Sprejeti proračun 2024 - ODHODKI 
Načrti razvojnih programov 2024-2027
Splošni del proračuna za leto 2024
Odlok o proračunu za leto 2024 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2024


 

2023

 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 18/21 (str. 1), 9/22 (str. 3), 4/23 (str. 1), 10/23 (str. 4)
 • Sklep o sprejetju Načrta  ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 18/21 (str. 11), 9/22 (str. 12), 4/23 (str. 1), 7/23 (str. 3), 10/23 (str. 6)) 
 • Grafični prikaz proračuna Občine Renče-Vogrsko

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2023
Sprejeti proračun 2023 - PRIHODKI.pdf
Sprejeti proračun 2023 - ODHODKI.pdf
Načrt razvojnih programov 2023-2026.pdf
Sprememba proračuna 2023 - PRIHODKI.pdf
Sprememba proračuna 2023 - ODHODKI.pdf
Sprememba načrta razvojnih programov 2023-2026.pdf 
Rebalans 2023 - PRIHODKI.pdf
Rebalans 2023 - ODHODKI.pdf
NRP 2023-2026.pdf
Rebalans maj 2023 - PRIHODKI.pdf
Rebalans maj 2023 - ODHODKI.pdf
Rebalans maj 2023 - NRP2.pdf

 

 


 

2022

 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 18/21 (str. 1), 9/22 (str. 1))
 • Sklep o sprejetju Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče–Vogrsko za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 18/21 (str. 11), 9/22 (str. 12))
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2022 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 10/23 (str. 1))

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2022
Sprejeti proračun 2022-PRIHODKI.pdf
Sprejeti proračun 2022-ODHODKIpdf.pdf
Načrt razvojnih programov 2022-2025.pdf
Rebalans - 2022 PRIHODKI.pdf
Rebalans - 2022 ODHODKI.pdf ​Rebalans načrta razvojnih programov 2022-2025.pdf

 


 

2021

 


 

2020

 • Sklep o začasnem financiranju Občine Renče–Vogrsko (za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/19 (str. 2))
 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/20 (str. 1))
 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 15/20 (str. 1))
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/21 (str. 1))

Sprejeti REBALANS 2020-PRIHODKI.pdf
Sprejeti REBALANS 2020-ODHODKI.pdf
REBALANS NRP 2020-2023.pdf
Odlok o spr. REBALANSU proračuna 2020.pdf

Proračun Prihodki 2020
Proračun Odhodki 2020
Načrt razvojnih programov 20-23.pdf
Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko 2020.pdf

 


 

2019

 • Sklep o začasnem financiranju Občine Renče – Vogrsko v obdobju januar – marec 2019 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 14/18 (str. 6))
 • Sklep o začasnem financiranju Občine Renče–Vogrsko v obdobju od 1. 4. do 30. 6. 2019 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 4/19 (str. 2))
 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/19 (str. 1))
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 8/20 (str. 4))

Proračun Prihodki 2019
Proračun Odhodki 2019
Načrt razvojnih programov 2019-2022.pdf ​Odlok o proračunui Občine Renče-Vogrsko 2019

 


 

2018

 • Sklep o začasnem financiranju Občine Renče – Vogrsko v obdobju januar – marec 2018 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/17 (str. 1))
 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 2/18 (str. 12))
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/19 (str. 15)) 

Proračun Prihodki 2018
Proračun Odhodki 2018
Načrt razvojnih programov 2018-2021.pdf ​Odlok o proračunu Občine Renče-Vogrsko za leto 2018.pdf

 


 

2017

 • Sklep o začasnem financiranju Občine Renče – Vogrsko v obdobju januar – marec 2017 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/16 (str. 16))
 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 2/17 (str. 1))
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2017 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/18 (str. 19))

Obrazložitev proračuna za leto 2017
Proračun Prihodki 2017
Proračun Odhodki 2017 ​Načrt_razvojnih_programov_2017-2020.pdf

 


 

2016

 • Sklep o začasnem financiranju občine Renče–Vogrsko ( od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016) (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/15 (str. 1))
 • Odlok o proračunu občine Renče–Vogrsko za leto 2016 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 2/16 (str. 1))
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2016 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/17 (str. 2))

Proračun Prihodki 2016
Proračun Odhodki 2016 ​Načrt razvojnih programov 2016-2019

 


 

2015

 • Sklep o začasnem financiranju občine Renče–Vogrsko (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 16/14 (str. 2))
 • Odlok o proračunu občine Renče–Vogrsko za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 2/15 (str. 4))
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2015 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/16 (str. 1))

Obrazložitve proračuna za leto 2015
Proračun Prihodki 2015
Proračun Odhodki 2015 ​Načrt razvojnih programov 2015-2018

 


 

2014

 • Sklep o začasnem financiranju Občine Renče Vogrsko (od 1. 1. 2014 do 31. 3. 2014) (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/13 (str. 1))
 • Odlok o proračunu občine Renče–Vogrsko za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 2/14 (str. 1))
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/15 (str. 1))

Obrazložitev proračuna za leto 2014
Proračun Prihodki 2014
Proračun Odhodki 2014 ​Načrt razvojnih programov 2014-2017

 


 

2013

 • Sklep o začasnem financiranju občine Renče–Vogrsko (od 1. 3. 2013 do 31. 3. 2013) (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/12 (str. 1)) 
 • Odlok o proračunu občine Renče–Vogrsko za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/13 (str. 2))
 • Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/14 (str. 2))

Proračun Prihodki 2013
Proračun Odhodki 2013 ​Načrt razvojnih programov 2013-2016

 


 

2012

 • Sklep o začasnem financiranju Občine Renče–Vogrsko (za obdobje od 1. 1. 2012 do  31. 3. 2012) (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 11/11 (str. 1)) 
 • Odlok o proračunu občine Renče–Vogrsko za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/12 (str. 43)) 
 • Odlok o rebalansu proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/12 (str. 2)) 
 • Zaključni račun proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/13 (str. 3))

Proračun Prihodki 2012
Proračun Odhodki 2012 ​Načrt razvojnih programov 2012-2015

 


 

2011

 • Sklep o začasnem financiranju Občine Renče–Vogrsko (obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011) (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 13/10 (str. 4))
 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 2/11 (str. 2))
 • Sklep o zaključnem računu proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/12 (str. 13)) 

Proračun Prihodki 2011
Proračun Odhodki 2011 
Načrt razvojnih programov 2011-2014
Začasno financiranje 2011

 


 

2010

 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 3/10 (str. 2))
 • Odlok o rebalansu proračuna občine Renče–Vogrsko za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 11/10 (str. 6))
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 6/11 (str. 1))
  Načrt razvojnih programov 2010-2013
  Sprejeti proračun 2010

 


 

2009

 


 

2008

 • Sklep o začasnem financiranju občine Renče–Vogrsko (od 1. 1. 2008 do 31. 3.2008) (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 11/07 (str. 2))  
 • Odlok o proračunu Občine Renče–Vogrsko za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 1/08 (str. 2))
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5/09 (str. 1))

 


 

2007

 • Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar–marec 2007 (Uradni list RS, št. 140/06
 • Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica in Občine Renče - Vogrsko v obdobju januar–junij 2007 (Uradni list RS, št. 32/07)
 • Odlok o proračunu Občine Renče - Vogrsko za leto 2007 (Uradni list RS, št. 32/07)
 • Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Renče–Vogrsko za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/08 (str. 46))

  

2.2 Drugo

 • Odlok o občinskih taksah (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 7/11 (str. 1), 5/15 (str. 2)), NPB; velja od 14. 7. 2011
 • Sklep o revalorizaciji vrednosti točke za potrebe odmere občinske takse za leto 2023; velja od 23. 1. 2023.
 • Načrt razvojnih programov 2006 - 2010 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 5-6/07 (str. 18)) 
 • Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 9/18 (str. 4))