Celostna prometna strategija občine Renče-Vogrsko

Celostna prometna strategija Občine Renče-Vogrsko - predstavitev

CPS-ORV_Logo.png

Občina Renče-Vogrsko je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije. V septembru 2022 je bila podpisana pogodba z izvajalcem podjetjem ZUM d.o.o. iz Maribora. 

Občina Renče-Vogrsko želi vzpostaviti trajnostno načrtovanje prometa s pomočjo izdelanega strateškega dokumenta, to je Celostna prometna strategija (CPS). Načrtovanje prometa žal še vedno prepogosto razumemo kot izrazito tehnično področje, ki se ukvarja predvsem z gradnjo cest, mostov, parkirišč, krožišč. Vidimo ga v gradbenih projektih, s katerimi zagotavljamo pretočnost vozil oz. povečujemo zmogljivost cest in parkirišč. Kljub velikim investicijam je zrak vse bolj onesnažen, hrup nadležen, kakovost bivanja okrnjena. Priprava CPS pomeni novejši pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v naseljih za sedanje in prihodnje generacije. 

S pripravo CPS in njenim izvajanjem bo občina dosegala pozitivne učinke na okolje in zdravje prebivalcev, izboljšala mobilnost, prometno varnost in dostopnost ter izboljšala podobo občine. Celostno načrtovanje prometa ponuja dolgoročno in strateško vizijo zagotavljanja mobilnosti in dobre dostopnosti pomembnih ciljev potovanj.

Proces priprave CPS poteka v skladu z nacionalnimi smernicami za pripravo Občinske celostne prometne strategije – Potovali bomo udobneje, živeli bomo bolje, ki jih je junij 2021 izdalo Ministrstvo za infrastrukturo. Proces priprave je razdeljen na več sklopov: ureditev pogojev za delo, vzpostavitev procesa, oris želenega stanja, analiza obstoječega stanja, opredelitev smeri ukrepanja, priprava in potrditev strategije in zadnji sklop, to je izvajanje strategije. 

Bistvo procesa priprave CPS je vključujoč pristop. V okviru različnih aktivnosti kot so intervjuji, javne razprave, delavnice, anketiranje bodo v več fazah priprave CPS  vključeni strokovna in splošna javnost ter posamezne fokusne skupine (npr. šolarji).

Proces priprave CPS bo trajal 9 mesecev. V juniju 2023 je predvideno, da bo predlog CPS podan občinskemu svetu v sprejem.

Mateja Kukovec, ZUM d.o.o.

Kako bi pa vi uredili promet v naši občini - anketa za pripravo Celostne prometne strategije (CPS)

Spoštovani občani,

Občina Renče-Vogrsko je pričela s pripravo Celostne prometne strategije (CPS). CPS je strateški dokument načrtovanja prometa. Gre za nov pristop, ki zagotavlja celostne spremembe prometa ter boljšo kakovost bivanja v celotni občini za sedanje in prihodnje generacije. Bistvo procesa priprave CPS je vključujoč pristop.

V okviru različnih aktivnosti želimo vključiti tako strokovno kot tudi splošno javnost. Z anketo, kot eno izmed ključnih orodij vključevanja splošne javnosti v proces priprave CPS, želimo vključiti vse občane in tako tudi na podlagi vaših mnenj izdelati kakovostni dokument.

Vljudno vas vabimo, da si vzamete nekaj minut in nam sporočite svoje mnenje glede stanja prometa v občini.

Pomembna so mnenja vseh prebivalcev občine Renče-Vogrsko.

Anketo izpolnite na spletni povezavi.

Rezultati ankete in rezultati drugih analitičnih aktivnosti bodo predstavljeni na naši spletni strani. 

 

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.

 

cps.webp