Kako pristopiti k sanaciji gozdov na požarišču požara?

04. 08. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

PRED ZAČETKOM SANACIJE POŽARIŠČA

Najpomembnejša pravica lastnikov gozda, ki jo lahko razumemo tudi kot dolžnost, je gospodarjenje z gozdovi, kamor spada tudi sanacija v požaru prizadetih gozdov.  Zaposleni na Zavodu za gozdove Slovenije OE Sežana bomo v dveh mesecih izdelali načrt sanacije, v katerem bodo podrobneje opredeljene površine za naravno obnovo, umetno obnovo s setvijo oz. sajenjem ter potrebna proračunska sredstva za sanacijo.

Na približno polovici površin, ki jih je v juliju prizadel požar, bomo uvedli gozdne sestoje v naravno pomlajevanje, zlasti kjer je vršni požar zajel posamezne skupine drevja. Sečnja dreves, ki jih je poškodoval požar, se lahko začne že pred izdelavo sanacijskega načrta. Kjer bodo posekana drevesa na večji površini, pa bo potrebno gozd umetno obnoviti s setvijo in sajenjem semena oz. sadik gozdnega drevja. Stroški semena, sadik in potrebnega materiala za varstvo sadik so financirani iz sredstev proračuna, delo obnove je sofinancirano.

Posek poškodovanega drevja se bo začel že letos, obnova s setvijo in sajenjem pa verjetno spomladi prihodnjega leta. Podobno kot na velikih požariščih iz preteklih let bomo zagotovili semena in sadike drevesnih vrst, prilagojenih rastišču ter potreben material za zaščito sadik pred rastlinojedo divjadjo.

Zato pozivamo vse lastnike gozdov, da s sanacijo začnete čim prej. Svojo namero, da bi radi začeli s sečnjo sporočite na telefonsko številko 05 70-74-403 (8-10 ure vsak delavnik) oz. na e-naslov oesezana@zgs.gov.si. Pri tem sporočite ime in priimek, kontaktne podatke (telefonsko številko ali e-naslov), parcelno številko ter katastrsko občino parcele na kateri bo potekala sečnja.

V nadaljevanju se bomo ustavili tudi ob najpogostejših vprašanjih, s katerimi se sreča lastnik gozda pred začetkom sanacije požarišča.

Kako pridobim dovoljenje za posek?

Drevje lahko posekate po pridobitvi odločbe o dovolitvi poseka izbranih dreves (v nadaljevanju odločba). Pridobite jo tako, da najprej sporočite svojo namero na zg. opisan način. Revirni gozdar vas bo kontaktiral glede skupnega ogleda vašega gozda in odkazila. Glede na stanje gozda in vaše potrebe bosta izbrala drevje primerno za posek. Odkazilu sledi izdaja odločbe.

Kdaj lahko revirni gozdar opravi odkazilo in koliko stane?

Odkazilo se izvaja čez vse leto, za posek pa je najprimernejši zimski čas, ko je drevje v mirovanju. Zaradi velikega števila vlog za odkazilo pred sanacijo gozda bo verjetno čakalna doba daljša kot običajno. Če sporočite svojo namero takoj, se boste izognili slabi volji v primeru, da zaradi zasedenosti gozdar ne bo mogel takoj obravnavati vaše vloge. Odkazilo je brezplačno.

Ali je gozdar dolžan pokazati meje moje parcele?

Ne. Za parcelne meje odgovarja lastnik. Lastnik skrbi tudi za vidnost meja svoje posesti. Pri tem je najbolje spoštovati tradicionalna nepisana pravila za vzdrževanje mejnih oznak. Če označb mej ni mogoče najti, se lastnik posvetuje z mejaši, če tudi to ni uspešno, so za vzpostavitev meje pristojna geodetska podjetja.

Kaj potrebujem za posek drevja na parceli, katere nisem lastnik?

Potrebujete pisno pooblastilo lastnika, ki vas pooblašča za postopek skupne izbire drevja za posek. Pooblastilo dostavite revirnemu gozdarju, s katerim se dogovorite za odkazilo.

Članek pripravil: Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Sežana

Pred_zacetkom_sanacije_pozarisca.jpg