Rekonstrukcija in dozidava POŠ in vrtca Bukovica - I. faza

Vrednost projekta: 220.350,89 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2019
Konec projekta: 31. 12. 2020

Opis projekta:

Vrtec v POŠ Bukovica je bil potreben obnove, hkrati prostori niso ustrezali več Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Odstopanje od normativov lahko traja najdlje do 1. 9. 2023, zato je občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije za dozidavo Vrtca, k čemur je bilo pridobljeno tudi  gradbeno dovoljenje. V I. fazi se je načrtovala razširitev obstoječih igralnic, predelava garderob,  ter dozidava – izgradnja skupnega prostora. Realizacija v letu 2020 je poplačilo zadnje situacije.

LOKACIJA PROJEKTA