OPN in OPPN

Vrednost projekta: 72.547,54 EUR
Začetek projekta: 1. 1. 2018

Opis projekta:

Sredstva na tej postavki so namenjena izdelavi sprememb Občinskega prostorskega načrta (OPN) in za izdelavo OPPN za ureditev obrtnih con.

  • Porabljena sredstva v letu 2019 so bila plačilo za pripravo mnenj glede skladnosti OPN.
  • Porabljena sredstva v letu 2020 so bila plačilo za pripravo mnenj glede skladnosti OPN, delo občinske urbanistke, obravnavo razvojnih pobud, izdelavo elaborata posegov na kmetijska zemljišča.
  • Porabljena sredstva v letu 2021 so bila plačilo za pripravo mnenj glede skladnosti gradenj z OPN, za plačilo dela občinske urbanistke, obravnavo razvojnih pobud in posameznih rešitev s področja urbanizma.
  • Načrtovana sredstva v letu 2022 so namenjena izdelavi sprememb Občinskega prostorskega načrta (OPN) in za izdelavo OPPN za ureditev obrtne cone pri Goriških opekarnah. Predvidena je tudi umestitev industrijske cone na Vogrskem (glinokop).