Kanalizacija Renče-Vogrsko - 1. faza

Začetek projekta: 1. 1. 2022

Opis projekta:

Cilj investicije je izgradnja fekalnega sistema (kanalizacije) in priključitev na povezovalni fekalni trakt do čistilne naprave v Vrtojbi. Izgradnja posameznih odsekov fekalne in meteorne kanalizacije z namenom izkoristiti sinergijske učinke vzporedne gradnje kanalizacije in vodovoda ter začeti vzpostavljati ustrezen sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode v sledečih aglomeracijah: Renče – zahod (1518), Renče – vzhod (1536) in Šempeter pri Gorici (1492). Sredstva za izvedbo projekta so ocenjena na 1.668.474,00 €.