Namera za prodajo delovnega vozila TAM / 190 T 15B, leto izdelave 1986, po metodi neposredne pogodbe

27. 09. 2023 / RAVNANJE S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

Razpis zaključen

Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga na podlagi 52. člena in v povezavi s 77. členom ter drugo alinejo 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR) in na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

Namero za prodajo delovnega vozila TAM / 190 T 15B, leto izdelave 1986, po metodi neposredne pogodbe

 

Besedilo namere z opisom predmeta prodaje najdete tu.

Zainteresirani kupci za nakup predmeta prodaje lahko oddajo zavezujočo ponudbo, ki mora vsebovati:

  1. izpolnjen in lastnoročno podpisan Obrazec - ponudba
  2. kopijo veljavnega uradnega identifikacijskega dokumenta (velja za fizične osebe in s.p.).

 

Ponudbo naj zainteresirani kupci, s pripisom »ponudba v zadevi 478-0001/2023«, pošljejo po pošti ali jo osebno dostavijo na naslov:

Občina Renče-Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga

 

Ponudba mora na naslov občine prispeti oziroma biti dostavljena najkasneje dne 20. 10. 2023, do 12. ure.