UČNA POT OB REKI VIPAVI

Tematska učna pot je speljana ob reki Vipavi, v dolžini skoraj 46 kilometrov in vodi od njenega izvira v Vipavi do Mirna ob italijanski meji. Ob njej boste lahko spoznavali reko Vipavo, Vipavsko dolino ter živali, rastline in varovane habitatne tipe, zaradi katerih je celotna Vipavska dolina uvrščena v omrežje območij Natura 2000. Vzdolž učne poti so na 10 mestih postavljene informativne table, ki s svojo vsebino prikazujejo živo bogastvo Vipavske doline in nekatere ukrepe, s katerimi lahko pomagamo izboljšati stanje ogroženih vrst. Učna pot je bila urejena v sklopu evropskega kohezijskega projekta VIPava – Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Končni cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline.

Na območju občine Renče-Vogrsko bosta dve postaji z informativnima  tablama. Prva se nanaša na invazivne tujerodne vrste, ki so pereča tematika v zadnjih letih. Namen te točke je seznanitev ljudi s to problematiko in prikazati moč invazivnih vrst, ki marsikje izkoreninjajo domorodne vrste. Druga točka je pri Renških glinokopih, kjer je postavljena ptičja opazovalnica. Na informativni tabli so predstavljene ptice ter pomen Renških glinokopov za le te.

Vse potrebne informacije o učni poti ob reki Vipavi so dosegljive na spletni strani: https://www.projektvipava.si/

pot ob vipavi