Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-Renče, parcela: 2246/24, po metodi neposredne pogodbe

03. 07. 2023 / RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

Razpis zaključen

Številka: 3532-0016/2022-10
Datum: 3. 7. 2023

Občina Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrtom ravnanja s premoženjem Občine Renče–Vogrsko za leto 2023 objavlja

Namero za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-Renče, parcela: 2246/24, po metodi neposredne pogodbe

1. Naziv in sedež organizatorja prodaje
Občina Renče–Vogrsko, Bukovica 43,5293 Volčja Draga.

2. Vrsta pravnega posla 
Nepremičnino se prodaja po metodi neposredne pogodbe. 

3. Opis predmeta prodaje 
Zemljišče katastrska občina: 2322-RENČE, parcela: 2246/24, v izmeri 28 m2 (ID 7304852), ki je po osnovni namenski rabi opredeljena kot stavbno zemljišče (SK – površine podeželskega naselja), se nahaja v naselju Lukežiči.

4. Najnižja ponudbena cena
Najnižja ponudbena cena za nepremičnino znaša 616,00 EUR brez davka.
Najugodnejši ponudnik plača na ponujeno ceno še 22% davek na dodano vrednost.
Ponudba se odda na obrazcu z vsebino iz priloge 1 te objave.

5. Način in rok plačila kupnine
Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

6. Sklenitev pogodbe
V primeru, da bo več zainteresiranih ponudnikov, se lahko izvede pogajanje o ceni in drugih pogojih pravnega posla.

Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja postopka prodaje. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, lahko organizator odstopi od sklenitve posla.

Nepremičnino se prodaja po načelu videno-kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Kupec prevzame odgovornost morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje.

7. Drugi pogoji
Izbrani ponudnik poleg kupnine plača:
- strošek priprave cenilnega poročila sodno zapriseženega cenilca v višini 76,25 EUR,
- strošek katastrskega postopka v višini 488,98 EUR,
- stroške zemljiškoknjižnega postopka v zvezi z vknjižbo lastninske pravice na ime kupca na podlagi določil sklenjene pogodbe.

Prodajalec izda zemljiškoknjižno dovolilo za vknjižbo lastninske pravice po prejetju dokazila o plačilu celotne kupnine s strani kupca in po plačilu davka na promet nepremičnin (ki ga poravna prodajalec).

8. Podrobnejši pogoji zbiranja ponudb
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme najkasneje do 24. 7. 2023 do 12. ure:
- s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Renče–Vogrsko, Bukovica 43,5293 Volčja Draga, 
- z osebno oddajo v sprejemni pisarni Občine Renče–Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga.

Prijavo na namero je potrebno oddati na priloženem obrazcu skupaj s kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s. p.-je. 
Na sprednji strani kuverte oziroma v naslov elektronske pošte se napiše »Namera o sklenitvi neposredne pogodbe št. 3532-0016/2022-ne odpiraj«.

Ponudbe, predložene po izteku roka, bodo izločene iz postopka.

Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod ponudbeno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni na njihov elektronski naslov oziroma po pošti najkasneje 7 dni po zaključenem odpiranju ponudb.

9. Varstvo osebnih podatkov
Občina Renče–Vogrsko bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka prodaje nepremičnega premoženja z metodo neposredne pogodbe na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in sklenjene pogodbe. 

Osebne podatke se obdeluje skladno z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki določenimi v Enotnem načrtu klasifikacijskih znakov z roki hrambe v Občini Renče-Vogrsko in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov: Bukovica 43 5293 Volčja Draga ali na elektronski naslov: info@rence-vogrsko.si. Na enak način lahko zahteva
tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelavi in prenosljivosti podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dr. Miha Dvojmoč in je dosegljiv na e-naslovu miha.dvojmoc@infocenter.si ali tel: 031 692 524. Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

10. Informacije in ogled
Podrobnejše informacije v zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. št. 05/33 84 500. 
Ogled nepremičnine je možen izključno po predhodnem dogovoru. 
To javno zbiranje se objavi na spletni strani Občine Renče–Vogrsko: www.rence-vogrsko.si.

11. Občina Renče–Vogrsko lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi.


Tarik Žigon
Župan

3532-0016_2022-10 Namera za prodajo nepremičnine Renče-2246-24.pdf