Namera za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-Renče, Parcela: 2761, po metodi neposredne pogodbe

04. 07. 2023 / RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

Razpis zaključen

Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Renče-Vogrsko za leto 2023 objavlja

Namero za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-Renče, Parcela: 2761, po metodi neposredne pogodbe 

za prodajo nepremičnine katastrska občina: 2322-Renče, parcela: 2761, v izmeri 104 m2, ki se po osnovni namenski rabi nahaja v območju kmetijskih zemljišč (21,02 %) ter na območju površin podeželskega naselja (78,98 %) Prodaja bo izvršena v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17 in 44/22).

Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dana kmetijska zemljišča, gozd ali kmetijo, mora v roku 15 dni od dneva, ko je bila ponudba objavljena na oglasni deski Upravne enote, dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno upravni enoti ali neposredno vloži na Upravni enoti.
Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga te namere.

Dokumenti, priloge: - Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča - Izjava o sprejemu ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča - Namera za prodajo nepremičnine


Številka: 3532-0016/2022-9
Datum: 3. 7. 2023
Tarik Žigon
Župan