Povabilo k posredovanju kandidature za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov

29. 09. 2023 / VOLITVE IN IMENOVANJA

Razpis zaključen

Povabilo k posredovanju kandidature

 

Kandidatura naj vsebuje:

 • ime in priimek, naslov, rojstni datum, EMŠO, davčno številko in TRR ter kontaktno številko kandidata,
 • Ime in priimek ter naslov predlagatelja
 • kratko obrazložitev kandidature

 

Kandidaturi je potrebno priložiti:

 • podpisano izjavo kandidata, da s kandidaturo soglaša (Obrazec: IZJAVA KANDIDATA)
 • kratek življenjepis 
 • fotokopijo potrdila o izobrazbi
 • in naslednje izjave, ki izkazujejo, da:
  • ni pravnomočno obsojen za naklepno  kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • ni v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • ni s pravnomočno odločbo obsojen za dva ali več prekrškov z znaki nasilja ali za tri ali več hujših prekrškov zoper varnost cestnega prometa, za katere so kot sankcija predpisane kazenske točke,
  • ni javni uslužbenec policije (policist ali drugi javni uslužbenec, zaposlen v policiji) ali funkcionar (sindikalni zaupnik) reprezentativnih sindikatov policistov,
  • aktivno obvlada slovenski jezik,
  • je osebnostno primeren za sodelovanje v senatih za preverjanje pritožb oziroma v lokalnem okolju uživa ugled in zaupanje soobčanov, ter je na podlagi njegovega dosedanjega življenja, ravnanja in obnašanja mogoče utemeljeno sklepati, da bo svoje delo kot član senata opravljal pošteno in vestno,
  • je državljan Republike Slovenije.

 

 

Predloge najkasneje do 10. 10.2023 do 12.00 ure oddate osebno na sedežu občinske uprave ali po e-pošti na:  s pripisom »Za KMVVI«.


Komisija bo prejete predloge obravnavala na seji komisije.