Sklep o zavzetju stališča Občine Renče–Vogrsko do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (druga javna obravnava)

18. 07. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Na podlagi šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) in na podlagi 39. člena Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12–uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18) je župan Občine Renče–Vogrsko sprejel

SKLEP

o zavzetju stališča Občine Renče–Vogrsko do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko

 

1. člen 
S tem sklepom se sprejme stališče do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (v nadaljnjem besedilu: sdOPN) podanih v času javne razgrnitve, ki je bila izvedena v času od 31. 3. 2022 do vključno 3. 5. 2022, z nadomestno javno obravnavo dne, 26. 5. 2022.

2. člen 
Stališče se objavi na oglasni deski in spletni strani občine www.rence-vogrsko.si.

3. člen 
Priloga tega sklepa je stališče do pripomb in predlogov javnosti pridobljenih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo iz 1. člena tega sklepa.

4. člen 
Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

Številka: 35000-0002/2020-120
Datum: 15. 7. 2022

Tarik Žigon
župan

 

Priloge:

 • stališče,
 • pripombe in predlogi (22 x, anonimizirano oziroma skladno z določilom drugega odstavka 4. člena Javnega naznanila št. 35000-0002/2020-116 z dne, 15. 3. 2022 in 2. odstavka 3. člena Javnega naznanila št. 35000-0002/2020-117, z dne, 12. 5. 2022, ki določata:

"Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti.").

 

Pripomba št. 190

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 215.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 1238 k.o. Vogrsko za gradnjo poslovnega objekta.
 • Stališče: Pripombi se ne ugodi. Zemljišče je poplavno ogroženo in zato ni primerno za spremembo v stavbno zemljišče. Določitev stavbnega zemljišča v predlagan namen tudi ni sprejemljiva ob upoštevanju sistema omrežja naselij, po katerem se centralne dejavnosti umešča v naselja in ne v odprto krajino.

Pripomba št. 191

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 69.
 • Povzetek: Dopustitev gradnje komunikacijskih objektov višine 36 m.
 • Stališče: Pripomba je že upoštevana. V odloku so se spremenila določila 77. člena, ki je omejeval višino objektov na 16 m. Po novih določbah te omejitve ni več. Dodan pa je pogoj pridobitve pozitivnega mnenja krajevne skupnosti in občinske uprave.

Pripomba št. 192

 • Povzetek: Pripomba je skladna s pobudo. V pobudi je predlagana dopustitev industrijske gradnje na parc. št. 483/7 k.o. 2319 Bukovica.
 • Stališče: Pripombi se delno ugodi. V EUP VD67 se spremeni namenska raba prostora v Gospodarsko cono. Na preostalem delu parcele, ki se nahaja v EUP VD83, kjer je namenska raba prostora, se sprememba ne izvede, ker je površina rezervirana za gradnjo obvoznice.

Pripomba št. 193

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 232.
 • Povzetek: Na parc. št. 2705 k.o. Renče se spremeni namenska raba prostora v stavbno zemljišče za stanovanjsko gradnjo. Zemljišče na parc. št. 1121/12 k.o. Renče se spremeni v kmetijsko zemljišče.

Stališče: Pripombi se delno ugodi. Na parc. št. 2705 k.o. Renče se določi širitev stavbnega zemljišča, tako da se lahko oblikuje gradbena parcela za eno hišo (940 m2).

Predlagano zemljišče parc. št. 1121/12 je v celoti obdano s stavbnimi zemljišči in zaradi tega nesprejemljivo za menjavo. V kmetijsko namensko rabo se lahko vrne samo po površini in kvaliteti (boniteti) primerljive površine nepozidanih stavbnih zemljišč. Vračila morajo biti primerna tudi z vidika priključevanja obstoječim območjem kmetijske namenske rabe ter zaokroževanja le-teh ali tvorbe večjega zaokroženega območja kmetijske namenske rabe.

Pripomba št. 194

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 107.
 • Povzetek: Nestrinjanje s širitvijo območja gospodarske cone na parc. št. 1(2)57/30, 1257/25, 1257/34 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombi se ne ugodi. Širitev je bila izvedena na podlagi pobude lastnika. Za predlagano spremembo so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja vključno z mnenji, ki obravnavajo vplive na okolje.

Pripomba št. 195

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 247.
 • Povzetek: Sprememba dela parc. št. 1104/4, 1105/1, 1105/4 k.o. Renče v stavbno.
 • Stališče: Pripombi se delno ugodi. V stavbno zemljišče se spremeni površina med območjem državnega prostorskega načrta in obstoječim stavbnim zemljiščem. V območju državnega načrta se z občinskim prostorskim načrtom ne more posegati. Površina, ki je na odmaknjeni strani območja državnega načrta pa nima stika z obstoječim stavbnim zemljiščem.

Pripomba št. 196

 • Povzetek: Sprememba parc. št. 179/2 k.o. 2322 v stavbno zemljišče.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Pobuda je bila pravočasno vložena. V stavbno zemljišče se spremeni površina 900 m2 predmetne parcele na njenem skrajnem vzhodnem delu.

Pripomba št. 197

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 141 k.o. Vogrsko.
 • Povzetek: Sprememba dela parc. št. 288/23 v stavbno za gradnjo ene oziroma dveh stanovanjskih hiš.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Razširi se stavbno zemljišče v skladu z navedeno opcijo 3 (za eno hišo). Upošteva se tudi predlagana krčitev stavbnega zemljišča.

Pripomba št. 198

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 73.
 • Povzetek: Sprememba dela parc. št. 1300/1 k.o. Vogrsko v stavbno.
 • Stališče: Pripombi se ne ugodi. Sprememba na podlagi pobude je že bila zavrnjena s strani ministrstva za področje kmetijstva. Za ministrstvo je poseg nesprejemljiv, ker gre za poseg na meliorirana zemljišča. Zaradi navedenega se je sprememba morala opustiti.

Pripomba št. 199

 • Povzetek: Ohranitev določb v zvezi s varovalnimi pasovi.
 • Stališče: Pripombi se ne ugodi. Navedene določbe so se v odloku črtale, ker te vsebine urejajo drugi predpisi.

Pripomba št. 200

 • Povzetek: Določitev stavbnega zemljišča za hišo zgrajeno na podlagi gradbenega dovoljenja na parc. št. 588/3.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Gre za tehnično uskladitev z že izdanim gradbenim dovoljenjem in izvedeno gradnjo.

Pripomba št. 201

 • Povzetek: (A.1.) V pripombi je opozorjeno, da je občina pri prostorskem načrtovanju vezana na Ustavo in zakone.
 • Stališče: Drži, občina mora pri prostorskem načrtovanju upoštevati zakonodajo.
   
 • Povzetek: (A.2.) V pripombi je opozorjeno, da javno naznanilo ne vsebuje navedbe parcel, katerih namenska raba se spreminja.
 • Stališče: Drži, tretji odstavek 50. člena ZPNačrt določa, da mora javno naznanilo vsebovati navedbo vseh parcel, katerih namenska raba se spreminja. Zakon ne določa, kaj vse se šteje kot sprememba namenske rabe prostora. Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN se izvajajo številne spremembe v grafičnih prikazih. V sdOPN so se izvedle spremembe georefeciranih območij namenskih rab prostora zaradi:
 • uskladitve z novim državnim koordinatnim sistemom,
 • ažuriranja zemljiškega katastrskega prikaza (večkrat),
 • pobud občanov in pripravljavca,
 • tehnične posodobitve,
 • tehnične uskladitve,
 • uskladitve z veljavnimi državnimi prostorskimi akti,
 • uskladitve z ažurno mejo občine.

Meje območij namenskih rab prostora so se zato v celoti spremenile. To pomeni, da bi bilo v seznamu parcel treba navesti na (deset)tisoče parcelnih številk, kar bi povzročilo izjemno nepreglednost naznanila in zmedenost lastnikov zemljišč. Vseh zemljiških parcel je 49.669 (stanje november 2021).

Zaradi tega je uveljavljena praksa, da se parcelne številke v naznanilu navaja, kadar gre za spremembe in dopolnitve OPN v omejenem obsegu, torej ko gre za posamezno ali nekaj posameznih sprememb. Kadar pa gre za celovite spremembe in dopolnitve, se parcel ne navaja; sdOPN so celovite spremembe.

Obliko prikazov OPN natančno določa Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/0761/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) in sicer v njegovih štirih prilogah. Prikazi sdOPN so skladni s Pravilnikom.

 • Povzetek: (A.3.) V pripombi je opozorjeno, da je treba k osnutku sdOPN priložiti elaborat posegov na kmetijska zemljišča
 • Stališče: Drži;  ZKZ določa, da mora občina pri pripravi osnutka izdelati elaborat posegov na kmetijska zemljišča.  Občina je pripravila elaborat v obliki in z vsebino, kot ga določa Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16). Elaborat je občina priložila k osnutku sdOPN. Elaborat je dokument, s pomočjo katerega je Direktorat za kmetijstvo  Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravil mnenje k osnutku prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Renče – Vogrsko (št. 3502-107/2020/6).
   
 • Povzetek: (A.4.) Pripombo je razumeti, da gre za nasprotovanje širitvi stavbnega zemljišča v EUP RE15.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. Sprememba št. 315, ki je obsegala širitev stavbnih zemljišč v enoti urejanja prostora  RE15, se je že ukinila.
   
 • Povzetek: (A.5.) V pripombi je opozorjeno, da je bil postopek javne obravnave izveden v nasprotju z zakonom.
 • Stališče: Ne drži, javna obravnava je bila izvedena v skladu z zakonom. Poleg zakonsko predpisane ene javne obravnave so bile izvedene še tri dodatne. Občanom je bila dana možnost obravnave.
   
 • Povzetek: (A.5.a.) V pripombi je opozorjeno, da v javnem naznanilu ni bil naveden kraj javne obravnave.
 • Stališče: Ne drži, da razpis dodatnih javnih obravnav ni v skladu z zakonom. Zakon sicer ne določa dodatnih obravnav, jih pa tudi ne prepoveduje. Javnost je bila o dodatnih obravnavah ustrezno obveščena. Četrti odstavek 50. člena ZPNačrt določa, da se javnost obvesti o javni razgrnitvi in javni obravnavi najmanj sedem dni pred začetkom javne razgrnitve. To je občina tudi storila. Obvestila o dodatnih javnih obravnavah so bila posledično poznejša, vendar še vedno vsaj sedem dni pred obravnavo.

V javnem naznanilu je bil naveden kraj javne obravnave: naveden je bil spletni naslov. V skladu z določili 100. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/20203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT) se javna razgrnitev in obravnava prostorskih aktov lahko izvedeta s sodelovanjem zainteresirane javnosti tudi na daljavo s pomočjo elektronskih sredstev.

 • Povzetek: (A.5.b.) V pripombi je opozorjeno, da del gradiva ni bil objavljen na spletni strani občine temveč na spletni strani PISO.
 • Stališče: PISO je prostorski informacijski sistem, ki ga Občina uporablja kot surogat za čas, dokler ministrstvo ne opravi svoje naloge, ki si jo je zadalo in jo je  državni zbor predpisal na seji 30. marca pred skoraj petnajstimi  leti v 85. členu ZPNačrt. Določene vsebine OPN so v vektorski obliki in jih je zato mogoče prikazovati samo v elektronski obliki. V času veljavnosti že pretečenega ZPNačrt, veljavnega ZUreP-2 in še neuporabljivega, vendar veljavnega ZUreP-3, ministrstvo še vedno ni vzpostavilo ustrezno delujočega prostorskega informacijskega sistema, zato se v ta namen uporabljajo storitve ponudnikov sistemov, ki omogočajo vpogled v te vsebine.

Gradivo je bilo objavljeno na predpisan način: 100. člen ZIUOPDVE določa , da se javna razgrnitev in obravnava prostorskih aktov lahko izvedeta na daljavo s pomočjo elektronskih sredstev.

 • Povzetek: (A.6.) V pripombi je opozorjeno, da je bila javna obravnava dne 12. 1. 2022 v nasprotju z zakonom.
 • Stališče: Ne drži, javna obravnava preko ZOOM konference je v skladu z zakonom.

V skladu z določili 100. člena ZIUOPDVE se javna razgrnitev in obravnava prostorskih aktov v času epidemije COVID-19 lahko izvedeta s sodelovanjem zainteresirane javnosti tudi na daljavo s pomočjo elektronskih sredstev. Zakon navaja »epidemije« in ne »razglašene epidemije«. Ker pripravljavec na podlagi takšne določbe ne more sam presoditi ali ta velja,  je v ta namen pred organizacijo razgrnitve in obravnav pridobil pri državnih organih napotke za izvedbo in v skladu z njimi ravnal.

 • Povzetek: (A.7.) V pripombi je opozorjeno, da portal PISO nima pravne veljave.
 • Stališče: Drži, PISO nima pravne veljave, vendar je v odsotnosti uradnega sistema  to uveljavljen način, ki omogoča vpogled v določene vsebine OPN. Upoštevati je treba, da brez uporabe prostorskega informacijskega sistema  vpogled v določene vsebine zaradi njihove predpisane oblike ni mogoč.

Javno naznanilo z dne 30. 11. 2022 navaja, da je gradivo objavljeno na spletni  strani Občine. Na spletni strani Občine je tudi objavljena povezava do PISO.

 • Povzetek: (A.8.) V pripombi je opozorjeno, da v času javne razgrnitve ni bila opravljena javna obravnava.
 • Stališče: Zakon določa, da občina zagotovi javno obravnavo v času javne razgrnitve. Občina je izvedla tri javne obravnave na predpisan način v predpisanem terminu. Ob ponovni javni razgrnitvi se ponovitev javne obravnave v napovedanem terminu ni mogla izvesti zaradi upravičene nepredvidljive odsotnosti izdelovalca. Javna obravnava se je izvedla 21. 4. 2022.
   
 • Povzetek: (B.1.) Pripombo je razumeti, da naj se na Veliki poti (vzhodno) ne spremeni namenska raba prostora.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. Pripomba se nanaša na Risbo 6: Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, Urbanistični načrt Renč. V navedeni risbi se je v območju navedene parcele že opustilo prikazano območje stanovanj.
   
 • Povzetek: (B.2.) Pripombo je razumeti, da naj se na Veliki poti (zahodno) ne spremeni namenska raba prostora.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. Pripomba se nanaša na Risbo 6: Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, Urbanistični načrt Renč. V navedeni risbi se je v območju navedene parcele že opustilo prikazano območje stanovanj.
   
 • Povzetek: (C.) V pripombi je opozorjeno, da morajo biti podzakonski akti v skladu z Ustavo in zakoni. Občinski predpisi morajo biti pripravljeni in sprejeti po predpisanih postopkih.
 • Stališče: sdOPN se pripravlja po predpisanih postopkih. Pri pripravi se upošteva vsa merodajna zakonodaja.

Drži, da je sprejetje odloka, ki ni skladen z zakonodajo, v neskladju z ustavo in lahko ustavno sodišče odloči o njegovi razveljavitvi. Drži pa tudi, da zaradi neskladja znotraj samih zakonov in med zakoni tej ustavni zahtevi ni mogoče zadostiti. Že primer v zvezi s PISO ilustrira to navedbo. Predpisi natančno predpisujejo obliko in vsebino akta, obenem pa ne omogočajo pravno veljavne objave. Edina pravno veljavna objava akta je še vedno omejena na objavo v uradnem glasilu. Nobeno uradno glasilo pa ne omogoča objave predpisane oblike OPN.

Pripomba št. 202

 • Povzetek: Sprememba parc. št. 316 k.o. 2321 Gradišče iz gozdnega v kmetijsko zemljišče.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Sprememba je usklajena z resorji gozdarstva in kmetijstva.

Pripomba št. 203

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 49.
 • Povzetek: Sprememba dela parc. št. 260/3 k.o. 2315 v stavbno.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Območje spremembe se preoblikuje v skladu s podano pripombo.

Pripomba št. 204

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 102.
 • Povzetek: Sprememba dela parc. št. 1299/7 k.o. Renče v stavbno. Podana je ugotovitev, da pobudi ni bilo ugodeno.  Želi se pojasnilo ugotovitve ministrstva. V nadaljevanju se navaja določba iz Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki govori o nadomeščanju zemljišč. V zvezi s tem je predlagano, da se kot nadomestno zemljišče uporabi zemljišče iz območja opuščene širitve stavbnih zemljišč EUP RE15 oziroma EUP RE182.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Pripomba je skladba s pobudo. Na delu parc. št. 1299/7 se razširi stavbno zemljišče za oblikovanje gradbene parcele stavbe za eno stanovanjsko hišo.

V stališču do pripombe podane v času prve javne razgrnitve se je prepisala ugotovitev iz mnenja za področje kmetijstva s katero so pojasnili nesprejemljivost spremembe. Občina je ugotovitev lahko samo povzela in je ne more interpretirati. Predlagana nadomestna zemljišča niso ustrezna za ta primer. Zemljišča v EUP RE15 po veljavnem OPN niso stavbna zemljišča in zanje še niso bila zagotovljena nadomestna zemljišča. Del zemljišč v EUP RE182 je v javni lasti in sicer Občine Renče – Vogrsko. Ker so zemljišča v javni lasti so primerna za menjavo v primeru javnega interesa, v danem primeru pa gre za zasebni interes.

Pripomba št. 209

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 125.
 • Povzetek: Sprememba dela parc. št. 113/7, 113/9, 113/11 k.o. 2314 Vogrsko v stavbno.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podanim predlogom.

Pripomba št. 210

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 77.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 2226/2 naj se podaljša za 8 m.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podanim predlogom.

Pripomba št. 211

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 297.
 • Povzetek: Nasprotovanje širitvi stavbnega zemljišča v EUP VG13.
 • Stališče: Pripombi se ne ugodi. Sprememba v stavbno zemljišče je na podlagi pobude lastnikov. Sprememba je bila potrjena s strani vseh nosilcev urejanja prostora. Sprememba je v skladu s prostorsko politiko Občine glede zagotavljanja stavbnih zemljišč.

Pripomba št. 212

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 297.
 • Povzetek: Nasprotovanje širitvi stavbnega zemljišča v EUP VG13.
 • Stališče: Pripombi se ne ugodi. Sprememba v stavbno zemljišče je na podlagi pobude lastnikov. Sprememba je bila potrjena s strani vseh nosilcev urejanja prostora. Sprememba je v skladu s prostorsko politiko Občine glede zagotavljanja stavbnih zemljišč.

Pripomba št. 213

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 19A.
 • Povzetek: Umik pobude za krčitev stavbnega zemljišča.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Prvotno predlagana krčitev se opusti.

Pripomba št. 214

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 97B.
 • Povzetek: Dodatna širitev območja spremembe 97B za zagotovitev koridorja priključne ceste.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Širitev je skladna s prvotno pobudo. Določi se dodatna širitev v skladu s pripombo.

Pripomba št. 215

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 157.
 • Povzetek: Površina parc. št. 122/4 k.o. Bukovica naj bo v celoti stavbno zemljišče, v skladu s stanjem pred uveljavitvijo OPN.
 • Stališče: Pripombi se ugodi. Celotni zahodni rob EUP BU32 se poravna s parcelno mejo, kot je razvidna v historiatu.