Seje občinskega sveta

Občinski svet dela in odloča na sejah. Seje potekajo v skladu s poslovnikom občinskega sveta. Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan oziroma sklicatelj seje.

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Seje občinskega sveta so javne.