10. redna seja Občinskega sveta

Datum seje: 26. 03. 2024

Gradivo

2. TOČKA DR. - Sklep o soglasju k novi ekonomski ceni storitve Pomoč družini na domu.docx

2.1. TOČKA DR.-Prva vloga za novo ekonomsko ceno pomoči na domu - za 5 oskrbovalk.pdf

2.2. TOČKA DR.-Druga vloga za novo ekonomsko ceno pomoči na domu - dodatna obrazložitev za 5 oskrbovalk in predlog za 4,5 oskrbovalke.pdf

2.3. TOČKA DR.-Tretja vloga za novo ekonomsko ceno pomoči na domu - Dopolnitev predloga za 4,5 oskrbovalk.pdf

2.4. TOČKA DR. -Četrta vloga za novo ekonomsko ceno - zaposliteV dodatne 0,5 zaposlene delavke.pdf

3. TOČKA DR - Celostna prometna strategija.doc

3.1. TOČKA DR. -CPS_Rence_Vogrsko_dokument_.pdf

4. TOČKA DR. - Letno poročilo JZ za turizem NG VD 2023.pdf

5. TOČKA DR. - Sklep presežek Javni zavod za turizem.docx

5.1. TOČKA DR. - Vloga JZ _presežek 2023.pdf

6. TOČKA DR. -Soglasje k zadolžitvi Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.docx

6.1. TOČKA DR. -Vloga JZ za turizem za zadolžitev.pdf

6.2. Sklep sveta soustanoviteljic za zadolzevanje .pdf

7. TOČKA DR. -Sklep o potrditvi letnega poročila LEK_2023.doc

7.1. TOČKA DR.-PRILOGA 3 Obrazec letnega poročila__2023-2024_Renče-Vogrsko.docx

8. TOČKA DR. -Letno poročilo JZ OŠ Renče za leto 2023.pdf

8.1. TOČKA DR. -Dopolnitev in popravek Letnega poročila OŠ Renče.pdf

9. TOČKA DR. -Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče.docx

9.1. TOČKA DR. -Vloga za izdajo soglasja OŠ Renče.pdf

11. TOČKA DR. -Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2024.docx

11.1. TOČKA DR. -Utemeljitev predloga - ga. Irena Komar.pdf

11.2. TOČKA DR. -Utemeljitev predloga - g. Dragan Zorn;.pdf

11.3. TOČKA DR. -Utemeljitev predloga - g. Dragan Zorn; MBA.pdf

12. TOČKA DR. -Soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda Goriške lekarne Nova Gorica.docx

12.1. TOČKA DR. -Vloga zavoda Goriške lekarne za soglasje k imenovanju direktorja.pdf

13. TOČKA DR. -Sklep o razrešitvi člana ODD.doc

13.1. TOČKA DR. -Predlog za razrešitev.pdf

14. TOČKA DR. -Sklep o spremembah in dopolnitvah Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2024.doc

15. TOČKA DR. -Soglasje k izplačilu redne delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Kozara za 2023.docx

15.1. TOČKA DR. -Vloga zavoda OŠ Kozara za soglasje k izplačilu redne delovne uspešnostu ravnatelja.pdf

16. TOČKA DR.-Letni program športa v Občini Renče-Vogrsko v letu 2024.docx

16.1. TOČKA DR. -Vloga ŠD Škulja - Predlog za povišanje deleža sredstev za programe športne rekreacije v LPŠ 2024.pdf

17. TOČKA DR. Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko - 1. obravnava-.docx

Predlog zapisnika 9. seje OS.docx

Odgovori na svetniška vprašanja.pdf

Zapisnik 5.dopisne seje OS.pdf

Zapisnik 7.seje OGP.pdf

Zapisnik 8. seje KMVVI.pdf

Zapisnik 8. seje ODD.pdf

Zapisnik 9.seje SPK.pdf

Porocilo_župana 30.1.do 26.3._