4. redna seja Občinskega sveta, 4. 4. 2023

Datum seje: 04. 04. 2023

Gradivo

Zapisnik 3. redne seje OS - predlog.docx

Zapisnik 2. seje OGP.pdf

Zapisnik 2. seje ODD.pdf

Zapisnik 2. seje SPK.pdf

Zapisnik 2. seje OOPpdf.pdf

Zapisnik 5. seje KMVVI.pdf

Zapisnik 4. seje KMVVI.pdf

Odgovori na svetniška vprašanja.pdf

3. TOČKA DR. - Sklep o potrditvi elaborata odpadne vode.docx

3.1. TOČKA DR. - Elaborat predlog ka 2023 ORV.pdf

4. TOČKA DR - Sklep_o potrditvi elaborata pitna voda.doc

4.1. TOČKA DR. -Elaborat predlog voda 2023 ORV.pdf

5. TOČKA DR. - Sklep o določitvi odškodnine.docx

6.a. TOČKA DR.- PRILOGA - Mnenje sveta KS.pdf

6.a. TOČKA DR. - PRILOGA - Predstavitev projekta LAGO marec 2023.pdf

6.a TOČKA DR. - Sklep o potrditvi projekta Lago.docx

6.b. TOČKA DR.- Predlog Sklepa o dopolnitvah Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine RenčeVogrsko za leto 2023 - Lago.pdf

7. TOČKA DR - Sklep o podaji soglasja LP in FN JSMGG.doc

7.1. TOČKA DR. - Letno poročilo JSMGG 2022 s poročilom revizorja.pdf

7.2. TOČKA DR. - Poslovni in finančni načrt 202 JSMGG.pdf

7.3. TOČKA DR.-Sklep in poročilo NS JSMGG o LP2022 in PFN2023.pdf

8. TOČKA DR. -Sklep o seznanitvi letnega poročila LEK_2022.doc

8.1. TOČKA DR. - Obrazec letnega poročila_original_2022-2023_Renče-Vogrsko.docx

9. TOČKA DR. - Sklep o podelitvi občinskih priznanj v letu 2023.docx

9.1. Obrazložitve predlogov za občinska priznanja.pdf

10. TOČKA DR. -Predlog odloka o prenehanju odloka o ustanovitvi JP CERO.docx

11. TOČKA DR. - Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in ukinitvi statusa javnega dobra.doc

12. TOČKA DR. - Pravilnik o povračilu stroškov prevoza otrokom s posebnimi potrebami in otrokom, ki obiskujejo šolo izven šolskega okoliša, v Občini Renče-Vogrsko.docx

13. TOČKA DR. -Sklep o določitvi cene prilagojenega programa za predšolske otroke v Osnovni šoli Kozara Nova Gorica.docx

13.1. TOČKA DR. -Vloga MONG s predlogom sklepa in z obrazložitvijo.doc

14. TOČKA DR. -Soglasje k redni delovni uspešnosti direktorice JSMGG.docx

14.1. TOČKA DR. -Vloga za izdajo soglasja za redno delovno uspešnost direktorice JSMGG.pdf

Porocilo_župana