11. redna seja Občinskega sveta

Datum seje: 28. 05. 2024

Gradivo

2. TOČKA DR. - Sklep cena storitev GJS komun. odpadki.docx

2.1. TOČKA DR. -Elaborat o oblikovanju cen storitve GJS obdelava .pdf

2.3. TOČKA DR. -Elaborat o oblikovanju cen storitve GJS zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2024.pdf

3. TOČKA DR - Sklep o podaji soglasja LP in FN JSMGG.doc

3.1. TOČKA DR. - Letno poročilo 2023 JSMGG.pdf

3.2. TOČKA DR. - Poslovni in finančni načrt JSMGG 2024.pdf

3.3. TOČKA DR. - Sklep in poročilo NS JSMGG.pdf

4. TOČKA DR. -Soglasje k Splošnim pogojem poslovanja JSMGG za pomoči de minimis.docx

4.1. TOČKA DR. - Splosni pogoji poslovanja JSMGG za pomoci de minimis.pdf

4.2. TOČKA DR. -MF_Mnenje o skladnosti sheme de minimis.pdf

4.3. TOČKA DR. -Sklep NS JSMGG_de minimis.pdf

5. TOČKA DR. -Soglasje k Splošnim pogojem poslovanja JSMGG po skupinski izjemi v kmetijstvu.docx

5.1. TOČKA DR. - Splošni pogoji poslovanja JSMGG po skupinski izjemi v kmetijstvu.pdf

5.2. TOČKA DR. -MKGP mnenje_o_skladnosti_MKGP.pdf

5.3. TOČKA DR. -Sklep NS_SPSIK.pdf

6. TOČKA DR. -Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta ORV.doc

6.1. TOČKA DR. - LEK Renče-Vogrsko_2024.docx

6.2. TOČKA DR. - Povzetek LEK Renče-Vogrsko.docx

6.3. TOČKA DR. -LEK mnenje o skladnosti.pdf

7. TOČKA DR. -Poročilo o varnostni problematiki občina Renče-Vogrsko.pdf

8. TOČKA DR. -POROČILO MU OBČINA RENČE-VOGRSKO ZA LETO 2023.pdf

9. TOČKA DR. - SklepElaborat24-dežurna 2024.docx

9.1.TOČKA DR. -Elaborat 24-dežurna 2024.pdf

10. TOČKA DR. - Sklep o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda javnega lekarniškega zavoda Goriške lekarne Nova Gorica.docx

10.1. Vloga javnega lekarniškega zavoda za imenovanje predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Goriške lekarne Nova Gorica.pdf

11. TOČKA DR - Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina.doc

11.1. TOČKA DR. - Program dela Erika Lojk.pdf

11.2. TOČKA DR. - Vloga za izdajo soglasja k imenovanju direktorja zavoda.pdf

11.3. TOČKA DR. - Sklep sveta zavoda.pdf

12. TOČKA DR. - Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Renče-Vogrsko - 2. obravnava-.docx

13. TOČKA DR. - Sprememba Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 2024.docx

14. TOČKA DR. - Sklep o subvencioniranju dijaških vozovnic v šolskem letu 2024-2025.docx

15. TOČKA DR - Ocena izvajanja OPV 2023.doc

16. TOČKA DR. - Sklep presežek GENG.docx

16.1. TOČKA DR. - Vloga za izdajo soglasja JZGRD .pdf

17. TOČKA DR - Sklep o zaključnem računu 2023.doc

17.1. TOČKA DR. - ZAKLJUČNI RAČUN 2023 - Obrazložitve .pdf

17.2. TOČKA DR. - ZR 23 - ODHODKI.pdf

17.3. TOČKA DR. - ZR 23 - PRIHODKI.pdf

17.4. TOČKA DR. - ZR 23 - SPLOŠNI DELpdf.pdf

17.5. TOČKA DR. - ZR2023.xlsx

17.6. Kratka analiza zaključnega računa 2023.pdf

Predlog zapisnika 10. redne seje OS.docx

Zapisnik 9. redne seje KMVVI.pdf

Zapisnik 8. redne seje OGP.pdf

Zapisnik 9. seje ODD.pdf

Zapisnik 10. redne seje SPK.pdf

Porocilo_župana 26.3.do 28.5._