Sklep o zavzetju stališča Občine Renče–Vogrsko do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko

10. 03. 2022 / OBVESTILA ZA JAVNOST

Na podlagi šestega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) in na podlagi 39. člena Statuta Občine Renče–Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12–uradno prečiščeno besedilo, 88/15 in 14/18)  je župan Občine Renče–Vogrsko sprejel

SKLEP

o zavzetju stališča Občine Renče–Vogrsko do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko

                                                                            1. člen 
S tem sklepom se sprejme stališče do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta občine Renče–Vogrsko (v nadaljnjem besedilu: sdOPN) podanih v času javne razgrnitve, ki je bila izvedena v času od 15. 12. 2021 do vključno 25. 1. 2022.

                                                                            2. člen 
Stališče se objavi na oglasni deski in spletni strani občine www.rence-vogrsko.si.

                                                                            3. člen 
Priloga tega sklepa je stališče do pripomb in predlogov javnosti pridobljenih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo.

                                                                            4. člen 
Ta sklep stopi v veljavo takoj.

 

Številka: 35000-0002/2020-115
Datum: 10. 3. 2022

                                                                                                      Tarik Žigon l.r.                                                                                                      župan

 

 

Priloge:

 • stališče,
 • pripombe in predlogi (75 x, anonimizirano oziroma skladno z določilom Skladno z določilom drugega odstavka VI. člena Javnega naznanila št. 35000-0002/2020-112 z dne, 30. 11. 2021 in 2. odstavka 4. člena Javnega naznanila št. 35000-0002/2020-113, z dne, 7. 1. 2022, ki določata:

"Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavi njihova imena in priimke ali druge osebne podatke, morajo to posebej navesti." ).
 

Pripomba št. 1

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 77.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 2226/2 naj se podaljša.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podanim predlogom.

 

Pripomba št. 2

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 69.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 153/42 kot menjava za krčitev na parc. št. 153/24.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se preoblikuje v skladu s podanim predlogom.

 

Pripomba št. 3

 • Povzetek: Umik predloga, da se parc. št. 588/34, 588/35, 588/10, 588/48, 588/47 in 588/3 k.o. Renče namenjenega območju prometne infrastrukture.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba se nanaša na Risbo 6: Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, Urbanistični načrt Renč. V navedeni risbi se v območju navedenih parcel opusti prikazano območje prometne infrastrukture.

 

Pripomba št. 4

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 102.
 • Povzetek: V pripombi se sprašuje, ali je bila pobuda upoštevana.
 • Stališče: Pobuda je bila upoštevana in vključena v osnutek sdOPN. Sprememba na podlagi pobude je bila zavrnjena s strani ministrstva za področje kmetijstva. Za ministrstvo je poseg nesprejemljiv, ker ni načrtovan v skladu s 44. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E). Zaradi navedenega se je sprememba morala opustiti.

 

Pripomba št. 9

 • Povzetek: V pripombi so podana vprašanja za pripravo pripombe, ki je bila podana pod št. 78.
 • Stališče in odgovor

 

Pripomba št. 10

 • Pripomba je enaka pripombi št. 9.

 

Pripomba št. 11

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 164.
 • Povzetek: V pripombi prosijo za ponovno obravnavo pobude za širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 997/2 k.o. Vogrsko.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Pobuda se ni vključila v sdOPN, ker gre za novo razpršeno gradnjo. Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/0433/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v šestem odstavku 99. člena določa, da nova razpršena gradnja ni dovoljena.

 

Pripomba št. 12

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 235.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 2548/2 k.o. Šempeter naj se preoblikuje.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se preoblikuje v skladu s podanim predlogom.

 

Pripomba št. 13

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 102.
 • Povzetek: Pripomba ni jasna. Verjetno se ponovno predlaga širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 1299/7 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Sprememba na podlagi pobude je že bila zavrnjena s strani ministrstva za področje kmetijstva. Za ministrstvo je poseg nesprejemljiv, ker ni načrtovan v skladu s 44. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E). Zaradi navedenega se je sprememba morala opustiti.

 

Pripomba št. 14

 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 315.
 • Povzetek: Parc. št. 1147/13 in 1146/2 k.o. Renče naj se izloči iz območja stanovanjskih površin.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 315 v območju EUP RE15 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje kmetijskih zemljišč.
 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 315.
 • Povzetek: Parc. št. 1147/2 k.o. Renče naj se umesti v območje kmetijskih površin.
 • Stališče: Pripomba se delno upošteva. Sprememba št. 315 v območju EUP RE15 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje kmetijskih zemljišč. Del navedene parcele je po veljavnem OPN stavbno zemljišče. Sprememba namenske rabe prostora v tem delu, bi pomenila nov predlog, ki pa se v tej fazi postopka ne sme upoštevati.
 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 53.
 • Povzetek: Parc. št. 1215/20 k.o. Renče naj se v celoti nameni stanovanjskim površinam.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podanim predlogom.

 

Pripomba št. 15

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 255.
 • Povzetek: V pripombi prosijo za ponovno obravnavo pobude za širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 2559 k.o. Renče .
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podanim predlogom.

 

Pripomba št. 16

 • Pripomba je enaka pripombi št. 1.

 

Pripomba št. 17

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 97.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 283 naj se podaljša za 29 m proti vzhodu.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podanim predlogom.

 

Pripomba št. 18

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 141.
 • Povzetek: V pripombi se sprašuje, ali je bila upoštevana pobuda za širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 288/23 za gradnjo štirih stanovanjskih hiš.
 • Stališče: Pobuda je bila upoštevana in vključena v osnutek sdOPN. Sprememba na podlagi pobude je bila zavrnjena s strani ministrstva za področje kmetijstva. Za ministrstvo je poseg nesprejemljiv, ker ni načrtovan v skladu s 44. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E). Zaradi navedenega se je sprememba morala opustiti.

 

Pripomba št. 21

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 49.
 • Povzetek: V pripombi se sprašuje, kdo je »definiral« zazidalno območje, ki je bilo odobreno ter ali je mogoče območje premakniti desno.
 • Stališče: Predlog območja stavbnega zemljišča je na podlagi pobude in ob upoštevanju zakonskih določil ter strokovne paradigme pripravil izdelovalec prostorskega akta. Izdelovalec je družba Studio 3 d.o.o. Ajdovščina. Premik območja v desno bi pomenil novo razpršeno gradnjo, ki pa ni dovoljena. Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/0433/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v šestem odstavku 99. člena določa, da nova razpršena gradnja ni dovoljena.

 

Pripomba št. 22

 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 315.
 • Povzetek: Nestrinjanje s spremembo namenske rabe prostora na parc. št. 1147/1 in 1143/3 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 315 v območju EUP RE15 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 23

 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 315.
 • Povzetek: Nasprotovanje spremembi namenske rabe prostora do ulice Žigoni.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 315 v območju EUP RE15 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 24

 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 315.
 • Povzetek: Nasprotovanje spremembi namenske rabe prostora na parc. št. 1144/1 in 1145 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 315 v območju EUP RE15 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 25

 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 315.
 • Povzetek: Nasprotovanje spremembi namenske rabe prostora na parc. št. 1146/1 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 315 v območju EUP RE15 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 26

 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 630/5 k.o. 2322 Renče.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati. Za želeno spremembo namenske rabe prostora je treba na občino vložiti Vlogo za spremembo namembnosti zemljišča v prostorskih aktih Občine Renče – Vogrsko.

 

Pripomba št. 27

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 1.
 • Povzetek: Nasprotovanje spremembi stavbnih zemljišč v kmetijska na parc. št. 533/2 in 533/3 k.o. Bukovica.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba temelji na pobudi, ki jo je podal takratni lastnik zemljišča dne 27. 2. 2014. Pripombo štejemo kot umik pobude. Sprememba št. 1 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje stavbnih zemljišč.

 

Pripomba št. 28

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 86.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 635/5 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podano pobudo.

 

Pripomba št. 29

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 125.
 • Povzetek: V pripombi se sprašuje, zakaj je bila zavrnjena širitev na parc. št. 113/7, 113/9 in 113/11.
 • Stališče: Pobuda je bila upoštevana in vključena v osnutek sdOPN. Sprememba na podlagi pobude je bila zavrnjena s strani ministrstva za področje kmetijstva. Za ministrstvo je poseg nesprejemljiv, ker zanjo ni bilo zagotovljenega vračila nepozidanih stavbnih zemljišč v kmetijsko namensko rabo. Zaradi navedenega se je sprememba morala opustiti.

 

Pripomba št. 30

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 39.
 • Povzetek: V pripombi prosijo za ponovno obravnavo pobude za širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 1100/4 k.o. 2314 Vogrsko. V pripombi prosijo za posredovanje mnenja ministrstva.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podanim predlogom. Mnenja se hranijo v spisu postopka na Občini in so na voljo na vpogled občanom.

 

Pripomba št. 31

 • Povzetek: Na parc. št. 542/5 naj se opusti obveznost urejanja z OPPN.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. V delu EUP VD104 se s sdOPN na podlagi pobude že opušča obveznost urejanja z OPPN in sicer na površinah, ki so že pretežno pozidane oziroma, ko gre za robna zemljišče na katerih posegi ne bi bistveno vplivali na urejanje celotnega območja. Navedena parcela se priključi k EUP VD103, v kateri ni določeno urejanje z OPPN.

 

Pripomba št. 32

 • Pripomba je enaka pripombi št. 30.

 

Pripomba št. 33

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 41.
 • Povzetek: Sprememba namenske rabe prostora v stavbno zemljišče za parc. št. 318/134 k.o. 2314 Vogrsko.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se določi tako, da zajame površino navedene parcele v zemljiško katastrskem prikazu in načrtu.

 

Pripomba št. 34

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 110.
 • Povzetek: Sprememba namenske rabe prostora v stavbno zemljišče za parc. št. 610/1 k.o. 2322 Renče.  
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Parc. št. 610/1, 610/3, 621/5, 621/8 in 621/9 k.o. 2322 Renče se namenska raba prostora spremeni v stavbno  zemljišče.

 

Pripomba št. 35

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 112.
 • Povzetek: Sprememba namenske rabe prostora v stavbno zemljišče za parc. št. 610/3 k.o. 2322 Renče.  
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Parc. št. 610/1, 610/3, 621/5, 621/8 in 621/9 k.o. 2322 Renče se namenska raba prostora spremeni v stavbno  zemljišče.

 

Pripomba št. 36

 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 163/59 in 163/65 k.o. 2314 Vogrsko
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati.

 

Pripomba št. 37

 • Pripomba je enaka pripombi št. 33.

 

Pripomba št. 38

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 264.
 • Povzetek: V pripombi je izraženo strinjanje s predlagano spremembo.
 • Stališče: Pripomba se upošteva. Na predmetni lokaciji se ohrani predlagana sprememba.

 

Pripomba št. 39

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 164.
 • Povzetek: V pripombi prosijo za ponovno obravnavo pobude za širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 997/2 k.o. Vogrsko.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Pobuda se ni vključila v sdOPN, ker gre za novo razpršeno gradnjo. Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/0433/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v šestem odstavku 99. člena določa, da nova razpršena gradnja ni dovoljena.

 

Pripomba št. 40

 • Povzetek: Nasprotovanje, da se parc. št. 594/1 k.o. Renče spremeni namenska raba prostora.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba se nanaša na Risbo 6: Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, Urbanistični načrt Renč. V navedeni risbi se v območju navedene parcele opusti prikazano območje stanovanj.

 

Pripomba št. 41

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 274.
 • Povzetek: V pripombi prosijo za uskladitev s parcelnim stanjem za območje spremembe na parc. št. 2560/4, 2560/3 in 2560/2 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se uskladi s pripombo.

 

Pripomba št. 42

 • Povzetek: Parc. št. 288/17 mora ostati kmetijsko zemljišče.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. V sdOPN na navedenih parcelah ni predvidenih nobenih sprememb.

 

Pripomba št. 43

 • Pripomba se nanaša na pobudi št. 135 in 184.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 154/4 k.o. Vogrsko.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Pobuda je bila upoštevana in vključena v osnutek sdOPN. Sprememba na podlagi pobude je bila zavrnjena s strani ministrstva za področje kmetijstva. Za ministrstvo je poseg nesprejemljiv, ker ni načrtovan v skladu s 44. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E). Zaradi navedenega se je sprememba morala opustiti.

 

Pripomba št. 44

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 250.
 • Povzetek: V pripombi se sprašuje, kaj je treba narediti, da se parc. št. 14/81 spremeni v stanovanjsko.
 • Stališče: Občina ne razpolaga z odgovorom na zastavljeno vprašanje. Pobuda se ni vključila v sdOPN, ker gre za novo razpršeno gradnjo. Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/0433/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v šestem odstavku 99. člena določa, da nova razpršena gradnja ni dovoljena. Predlagano območje, kjer naj bi se spremenila namenska raba prostora v stavbni zemljišče, se sicer stika z obstoječim stavbnim zemljiščem. Vendar pa to stavbno zemljišče ni namenjeno pozidavi s posamičnimi enostanovanjskimi hišami, temveč je namenjeno zunanjim ureditvam osnovne šole. Reliefne danosti ne omogočajo zvezne pozidave z obstoječim stanovanjskim območjem, zato gre v tem primeru za novo razpršeno gradnjo.

 

Pripomba št. 45

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 41.
 • Povzetek: Sprememba namenske rabe prostora v stavbno zemljišče za parc. št. 318/135 k.o. 2314 Vogrsko.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se določi tako, da zajame površino navedene parcele v zemljiško katastrskem prikazu in načrtu.

 

Pripomba št. 46

 • Povzetek: Premik stavbnega zemljišča na parc. št. 2463/1 k.o. Šempeter oziroma enote urejanja prostora VD37.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati.

 

Pripomba št. 47

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 120.
 • Povzetek: Sprememba namenske rabe prostora v kmetijsko zemljišče za parc. št. 1121/12 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Zemljišče se nahaja med obstoječo pozidavo in nima stika s kmetijskimi zemljišči.

 

Pripomba št. 48

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 104.
 • Povzetek: Sprememba namenske rabe prostora v stavbno zemljišče za parc. št. 286/21 k.o. 2314 Vogrsko.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnih zemljišč se razširi v skladu s pobudo in pripombo.

 

Pripomba št. 49

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 106.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 472/10.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnih zemljišč se razširi v skladu s pobudo in pripombo.

 

Pripomba št. 50

(Pripombe se nanašajo na besedilni del OPN8

 • Povzetek: Sprašuje se ali je drugi odstavek 75. člena opredeljen kje drugje.
 • Stališče: Te vsebine določa četrti odstavek 56. člena.
 • Povzetek: Sprašuje se, zakaj so se določili zahtevnejši pogoji za umeščanje kmečkih lop (76. člen). Pripombo je razumeti tudi tako, da se predlaga opustitev dodanih pogojev za umeščanje kmečkih lop.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Namen OPN je urejen prostor. Dosedanji pogoji za umeščanje tovrstnih objektov so dopuščali posege v prostor, ki so poškodovali podobo krajine. V skladu z določbami petega odstavka 3.č člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/1227/1627/17 – ZKme-1D in 79/17) občina lahko predpiše dodatne pogoje, ki jih mora za gradnjo na kmetijskem zemljišču izpolnjevati investitor. Drži, da na določenih kmetijskih zemljiščih, postavitev kmečkih lop ne bo več dopustna, vendar so te omejitve nujno potrebne za varstvo krajinske podobe.  

Določbe iz petega odstavka se nanašajo na posege na kmetijskih zemljiščih in ne za posege v naseljih. Določba je namenjena varstvu krajinske podobe.

 • Povzetek: Predlaga se, da se pojem »rekonstrukcija« uskladi z novima zakonoma GZ-1 in ZUreP-3 (80. člen). Pripombo je razumeti tudi tako, da se predlaga opustitev spremembe, ki je dodala pogoj »brez povečave gabaritov«.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Odlok o OPN ne določa pojma »rekonstrukcija«. V 80. členu se črta dodano besedilo »brez povečave gabaritov«.
 • Povzetek: Sprašuje se ali spadajo pogoji za As, An in Ag pod oznako A (82. člen).
 • Stališče: Drži. Pod oznako A so površine razpršene poselitve. Oznake As, An in Ag označujejo skupine znotraj površin razpršene poselitve.
 • Povzetek: Sprašuje se kakšna je tradicionalna tipologija naselja Renče oziroma strehe (86. člen).
 • Stališče: V območju naselja Renče so prisotne različne oblike streh. Prostor občine Renče – Vogrsko je palimpsest številnih zgodovinskih obdobij. Zato ne obstaja ena sama tradicionalna tipologija. Tipologijo je treba razbrati iz okolja, v katerega se objekt umešča. Objekt je treba oblikovati tako, da bo skladen z zatečenim stanjem v prostoru oziroma, da se s posegom to stanje izboljšuje.
 • Povzetek: Sprašuje se, kje so določeni varovalni pasovi prometne infrastrukture.
 • Stališče: Varovalne pasove določa Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/1048/12, 36/14 – odl. US, 46/1510/18 in 123/21 – ZPrCP-F).
 • Povzetek: Prosi se za povezavo do karte 3.
 • Stališče: Karte 3 so objavljene v PISO in na občinski spletni strani: https://www.rence-vogrsko.si/opn/

 

Pripomba št. 51

 • Povzetek: Predlaga se sprememba v območje stanovanjskih zemljišč za parc. št. 199/2.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati.

 

Pripomba št. 52

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 314.
 • Povzetek: Zavračanje gradnje novega več stanovanjskega naselja v zaselku Doline.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 314 v območju EUP VD31 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje gozdnih in deloma kmetijskih zemljišč

 

Pripomba št. 53

 • Povzetek: Na parc. št. 536/6 naj se opusti obveznost urejanja z OPPN.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. V delu EUP VD104 se s sdOPN na podlagi pobude že opušča obveznost urejanja z OPPN in sicer na površinah, ki so že pretežno pozidane oziroma, ko gre za robna zemljišče na katerih posegi ne bi bistveno vplivali na urejanje celotnega območja. Navedena parcela se priključi k EUP VD103, v kateri ni določeno urejanje z OPPN.

 

Pripomba št. 54

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 314.
 • Povzetek: Predlaga se ukinitev VD31.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 314 v območju EUP VD31 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje gozdnih in deloma kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 55

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 314.
 • Povzetek: Predlaga se ukinitev VD31.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 314 v območju EUP VD31 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje gozdnih in deloma kmetijskih zemljišč

 

Pripomba št. 56

 • Povzetek: Predlaga se sprememba iz gozda v kmetijsko zemljišče za parc. št. 316 k.o. 2321 Gradišče.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati.

 

Pripomba št. 57

 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 315.
 • Povzetek: Zahteva se umik predlagane spremembe št. 315, ki se nanaša na EUP RE15.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 315 v območju EUP RE15 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 58

 • Povzetek: Predlaga se sprememba v zazidljiva zemljišča za parc. št. 1264/1, 1264/2 in *472.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati.

 

Pripomba št. 59

 • Povzetek: Na parc. št. 588/34, 588/35, 588/10, 588/48, 588/47, 588/3 in 588/4 k.o. Renče naj se odstrani področje prometne infrastrukture. Na parc. št. 588/34, 588/35, 588/10 se določi območje stanovanj, na ostalih pa območje zelenih površin.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba se nanaša na Risbo 6: Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, Urbanistični načrt Renč. V navedeni risbi se v območju navedenih parcel opusti prikazano območje prometne infrastrukture. Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč se uskladi z izvedbenim delom OPN. V tem območju ni zelenih površin.

 

Pripomba št. 60

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 39.
 • Povzetek: V pripombi prosijo za posredovanje dopisa s katerim se je pridobilo mnenja ministrstev ter kakšno je bilo podano mnenje ministrstev o nameri. Sprašuje se, zakaj občina ne podpre pobud občanov.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Mnenja se hranijo v spisu postopka na Občini in so na voljo na vpogled občanom. Za predlagano pobudo je bilo odločilno mnenje ministrstva za področje kmetijstva. Za ministrstvo je poseg nesprejemljiv, ker gre za poseg na meliorirana kmetijska zemljišča. Zaradi navedenega se je sprememba morala opustiti. Občina podpira pobude občanov. Pobuda je bila upoštevana in vključena v osnutek sdOPN. Sprememba na podlagi pobude je bila zavrnjena s strani ministrstva za področje kmetijstva.

 

Pripomba št. 61

 • Povzetek: Sprašuje se kdaj in na kakšen način bo Občina rešila problem potoka Oševljek. Sprašuje se ali je Občina še zainteresirana za implementacijo zamenjave parcel.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. Vprašanja se ne nanašajo na sdOPN.

 

Pripomba št. 62

 • Povzetek: Predlaga se sprememba v stavbno zemljišče na parc. št. 990/3 k.o. 2314 Vogrsko.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Pobuda se ni vključila v sdOPN, ker gre za novo razpršeno gradnjo. Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/0433/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v šestem odstavku 99. člena določa, da nova razpršena gradnja ni dovoljena.

 

Pripomba št. 63

 • Pripomba se nanaša na spremembo št. 158.
 • Povzetek: Predlaga se sprememba v stavbno zemljišče na parc. št. 4/1 k.o. 2314 Vogrsko in sprememba v kmetijsko zemljišče na parc. št. 14/46 k.o. Bukovica kot menjava v skladu s pogoji ministrstva za kmetijstvo.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Zemljišče, predlagano kot menjava, se nahaja med obstoječo pozidavo in nima stika s kmetijskimi zemljišči, poleg tega prekinja možnost zvezne pozidave vzdolž ulice.

 

Pripomba št. 64

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 137.
 • Povzetek: Prosijo za pojasnilo, zakaj pobuda ni bila vključena v sdOPN.
 • Stališče: Območje predlagane spremembe nima stika z javno cesto. Lokacija tudi nima več stika z obstoječim stavbnim zemljiščem in bi zato ugoditev pobudi pomenila razpršeno gradnjo. Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/0433/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) v šestem odstavku 99. člena določa, da nova razpršena gradnja ni dovoljena.

 

Pripomba št. 65

 • Povzetek: Nasprotujejo, da bi parc. št. 39/2, 39/1 in 38/4 postale gradbene niti v teh sdOPN niti v naslednjih.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. Na navedenih parcelah se namenska raba prostora s sdOPN ne spreminja. Bodoče spremembe in dopolnitve OPN so vsebina bodočih sprememb in dopolnitev OPN in zato niso vsebina teh sdOPN torej se v teh sdOPN do njih ne moremo opredeljevati.

 

Pripomba št. 66

 • Pripomba je enaka pripombi št. 55.

 

Pripomba št. 67

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 111.
 • Povzetek: Predlaga se širitev stavbnega zemljišča na celotno parc. št. 1084/2 in 1084/4 k.o. 2322 Renče v skladu s pobudo.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Navedeni parceli se spremeni v stavbno zemljišče.

 

Pripomba št. 68

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 116.
 • Povzetek: Predlaga se, da se določi stavbno zemljišče po priloženi skici na parc. št. 228/1 k.o. Bukovica.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. Stavbno zemljišče je že določeno v skladu s pobudo.

 

Pripomba št. 69

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 248.
 • Povzetek: Predlaga se preoblikovanje območja širitve stavbnega zemljišča na parc. št. *64/1, 990/1 in 990/5 k.o. Vogrsko.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Območje stavbnega zemljišča se preoblikuje v skladu s pripombo.

 

Pripomba št. 70

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 232.
 • Povzetek: Pripombo je razumeti, da naj  se ponovno vključi v sdOPN predlagano širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 2705 k.o. Renče, kot menjavo za opuščeno širitev v Martinučih.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Opustitev spremembe v Martinučih se po kriterijih ministrstva za področje kmetijstva ne šteje, kot vračilo nepozidanih zemljišč v kmetijsko rabo.

 

Pripomba št. 71

 • Pripomba je enaka pripombi št. 36.

 

Pripomba št. 72

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 314.
 • Povzetek: Predlaga se ukinitev VD31.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 314 v območju EUP VD31 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje gozdnih in deloma kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 73

 • Povzetek: Predlaga se dopustitev gradnje proizvodnih hal na parc. št. 483/7 k.o. Bukovica.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati.

 

Pripomba št. 74

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 314.
 • Povzetek: Predlaga se ukinitev VD31.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 314 v območju EUP VD31 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje gozdnih in deloma kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 75

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 86.
 • Povzetek: Širitev stavbnega zemljišča na parc. št. 635/5 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba je skladna s pobudo. Območje stavbnega zemljišča se razširi v skladu s podano pobudo.

 

Pripomba št. 76

 • Pripomba je enaka pripombi št. 70.

 

Pripomba št. 77

 • Povzetek: Sprašuje se kdaj in kako bo Občina sanirala poplavno ogroženost v Turelih, kako je možno, da so sosedje dobili gradbeno dovoljenje, kje in kako imajo sosednje urejeno odvodnjavanje ter kdo in kdaj je odobril vzpostavitev odvodnika.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. Vprašanja se ne nanašajo na sdOPN.

 

Pripomba št. 78

 

Pripomba št. 79

 • Pripomba je enaka pripombi št. 56.

 

Pripomba št. 80

 • Povzetek: Izraženo nestrinjanje s predlogom umestitve obvoznice in stavbnih zemljišč v zasnovi prostorskega razvoja ter usmeritvah za razvoj poselitve.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba se nanaša na Risbo 6: Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, Urbanistični načrt Renč. V navedeni risbi se opusti prikazano območje prometne infrastrukture predvidene obvoznice.  V risbi 4 Usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenovo se opustijo spremembe širitve naselij, ki niso vključene v izvedbeni del.

 

Pripomba št. 81

 • Povzetek: Nedopustitev sprememb na parc. št. 353/5 k.o. 2319 Bukovica.
 • Stališče: Pripombo ni predmetna. Na navedeni parceli v sdOPN ni sprememb.

 

Pripomba št. 82

 • Povzetek: Prošnja za umik predvidene obvoznice čez parcelo 1147/17 k.o. Renče.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba se nanaša na Risbo 6: Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, Urbanistični načrt Renč. V navedeni risbi se opusti prikazano območje prometne infrastrukture predvidene obvoznice.

 

Pripomba št. 83

 • Povzetek: Parc. št. 288/11, 288/3, 290/1, 290/10, 288/17, 290/3, 290/2, 353/7, 353/1, 353/5, 806, 807, 738, 805 se ne smejo spreminjati v druge namene. Preko njih se ne sme načrtovati obvoznica.
 • Stališče: Pripomba ni predmetna. V sdOPN na navedenih parcelah ni predvidenih nobenih sprememb.

 

Pripomba št. 84

 • Povzetek: Parc. št. 353/3, 353/9 in 353/6 naj se umesti v skupino SK.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati.

 

Pripomba št. 85

 • Povzetek: (1) Pripomba se nanaša na strateški del Odloka o OPN.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. To je nova pobuda, ki se v tej fazi postopka priprave sdOPN ne sme upoštevati.
 • Povzetek: (2) Predlaga se izbris ceste proti Biljam v Risbi 1 Zasnova prostorskega razvoja.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. V Risbi 1 so prikazane temeljne smeri prometnega povezovanje. To so obstoječe smeri. Ukinitev obstoječe cestne povezave proti Biljam ni sprejemljiva.
 • Povzetek: (3) Predlaga se izbris širitve naselja na pobočju hriba Sv. Ivan.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Na Risbi 4 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo se navedena širitev ukine.
 • Povzetek: (4) Predlaga se izbris Risbe 4 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo.
 • Stališče: Pripombe se ne upošteva. Navedena risba je predpisana vsebina OPN.

 

Pripomba št. 86

 • Povzetek: V pripombi je navedeno, da je bilo razgrnjeno gradivo pomanjkljivo. Predlaga se, da se v februarju razgrne tudi tekstualni del.
 • Stališče: Gradivo sdOPN je bilo ustrezno razgrnjeno v skladu s predpisi. Gradivo je bilo razgrnjeno na spletni strani občine poleg tega so bili dodatno v avli Občine v analogni obliki razgrnjeni Prikazi območij enot urejanja prostora, podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih ureditvenih pogojev. Besedilo odloka se bo v naslednji javni razgrnitvi razgrnilo tudi v analogni obliki.

 

Pripomba št. 87

 • Pripomba je enaka pripombi št. 45.

 

Pripomba št. 88

 • Povzetek: Nasprotovanje, da se parc. št. 596/1 k.o. Renče spremeni namenska raba prostora.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Pripomba se nanaša na Risbo 6: Koncept podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, Urbanistični načrt Renč. V navedeni risbi se v območju navedene parcele opusti prikazano območje stanovanj.

 

Pripomba št. 89

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 314.
 • Povzetek: Predlaga se ukinitev VD31.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 314 v območju EUP VD31 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje gozdnih in deloma kmetijskih zemljišč.

 

Pripomba št. 90

 • Povzetek: Predlaga se dopolnitev odloka, tako da se omogoči gradnja protipoplavne zaščite na celotnem območju občine.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. V odloku se med splošno dopustne posege (56. člen) doda tudi izvedbo vseh vrst gradenj za zaščito pred poplavami.

 

Pripomba št. 91

 • Pripomba se nanaša na pobudo št. 314.
 • Povzetek: Predlaga se ukinitev VD31.
 • Stališče: Pripombo se upošteva. Sprememba št. 314 v območju EUP VD31 se opusti; ohrani se namenska raba prostora območje gozdnih in deloma kmetijskih zemljišč.